Ktl-icon-tai-lieu

Bài dự thi tìm hiểu lịch sử 85 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển đảng CSVN ( 3/02/1930 – 3/02/2015)

Được đăng lên bởi nguyenhaucd83
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 549 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Họ và tên: Lê Thị Bạch Tuyết
Ngày sinh: 1985
Nghề nghiệp: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu – Côn Đảo.

BÀI DỰ THI

TÌM HIỂU LỊCH SỬ 85 NĂM ĐẤU TRANH, XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ( 3/02/1930 – 3/02/2015)
BÀI LÀM

Câu 1: Đảng cộng sản Việt Nam do ai sáng lập, vào thời gian nào và được thành lập trên cơ
sở hợp nhất những tổ chức Cộng sản tiền thân nào? Tổng Bí thư đầu tiên là ai?
Đảng cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập vào ngày 03/02/1930, trên cơ sở hợp
nhất của 3 tổ chức Cộng sản tiền thân là: Đông dương Cộng sản Đảng, An nam Cộng sản Đảng
và Đông dương cộng sản liên đoàn. Và Trần Phú là Tổng bí thư đầu tiên của Đảng cộng sản Việt
Nam.
Câu 2: Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua mấy kì Đại hội? Nêu
rõ thời gian, địa điểm tổ chức, số lượng đại biểu, chủ đề của các kì Đại hội? Nêu tên các
đồng chí Tổng bí thư từ khi Đảng ta thành lập cho đến nay.
Kể từ hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930) cho đến nay Đảng ta đã trải qua 10 kỳ Đại hội.
Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và
những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng: Diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 - 3 - 1935 tại phố
Quan Công, Ma Cao (Trung Quốc). Tham dự có 13 đại biểu chính thức thay mặt cho 500 đảng
viên trong nước và các đảng bộ ở nước ngoài. Đại hội lần thứ nhất của Đảng có ý nghĩa lịch sử
quan trọng. Đại hội đánh dấu sự khôi phục được hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến
địa phương, từ trong nước ra ngoài nước; thống nhất phong trào đấu tranh cách mạng của công
nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng. Ban Chấp hành Trung ương gồm 9 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí
Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cử đồng chí
Nguyễn Ái Quốc là đại biểu của Đảng bên cạnh Quốc tế Cộng sản.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng: Diễn ra từ ngày 11 đến ngày
19/2/1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Dự Đại hội có 158 đại biểu
chính thức và 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho 766.349 đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng
bộ toàn Đông Dương. Đây là Đại hội Đảng được tổ chức lần đầu tiên ở trong nước. Dưới ánh
sáng của đường lối Đại hội lần thứ II của Đảng và các nghị quyết hội nghị Trung ương, Đảng đã
lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cải cách ruộng đất ngay trong chiến tranh, đẩy mạnh cuộc kháng
chiến,...
Họ và tên: Lê Thị Bạch Tuyết
Ngày sinh: 1985
Nghề nghiệp: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu – Côn Đảo.
BÀI DỰ THI
TÌM HIỂU LỊCH SỬ 85 NĂM ĐẤU TRANH, XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ( 3/02/1930 – 3/02/2015)
BÀI LÀM
Câu 1: Đảng cộng sản Việt Nam do ai sáng lập, vào thời gian nào được thành lập trên
sở hợp nhất những tổ chức Cộng sản tiền thân nào? Tổng Bí thư đầu tiên là ai?
Đảng cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập vào ngày 03/02/1930, trên sở hợp
nhất của 3 tổ chức Cộng sản tiền thân là: Đông dương Cộng sản Đảng, An nam Cộng sản Đảng
và Đông dương cộng sản liên đoàn. Và Trần Phú là Tổng bí thư đầu tiên của Đảng cộng sản Việt
Nam.
Câu 2: Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua mấy Đại hội? Nêu
thời gian, địa điểm tổ chức, số lượng đại biểu, chủ đề của các Đại hội? Nêu tên các
đồng chí Tổng bí thư từ khi Đảng ta thành lập cho đến nay.
Kể từ hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930) cho đến nay Đảng ta đã trải qua 10 kỳ Đại hội.
Mỗi kỳ Đại hội Đảng một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu
những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng: Diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 - 3 - 1935 tại phố
Quan Công, Ma Cao (Trung Quốc). Tham dự 13 đại biểu chính thức thay mặt cho 500 đảng
viên trong nước các đảng bộ nước ngoài. Đại hội lần thứ nhất của Đảng ý nghĩa lịch sử
quan trọng. Đại hội đánh dấu sự khôi phục được hthống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến
địa phương, từ trong nước ra ngoài nước; thống nhất phong trào đấu tranh cách mạng của công
nhân, nông dân các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng. Ban Chấp hành Trung ương gồm 9 ủy viên chính thức 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí
Hồng Phong được bầu làm Tổng thư. Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cử đồng chí
Nguyễn Ái Quốc là đại biểu của Đảng bên cạnh Quốc tế Cộng sản.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng: Diễn ra từ ngày 11 đến ngày
19/2/1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Dự Đại hội có 158 đại biểu
chính thức và 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho 766.349 đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng
bộ toàn Đông Dương. Đây Đại hội Đảng được tổ chức lần đầu tiên trong nước. ới ánh
sáng của đường lối Đại hội lần thứ II của Đảng và các nghị quyết hội nghị Trung ương, Đảng đã
lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cải cách ruộng đất ngay trong chiến tranh, đẩy mạnh cuộc kháng
chiến, giành nhiều thắng lợi trên các chiến trường cả nước trong chiến dịch Đông-Xuân mà đỉnh
cao chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, đưa đến thắng lợi hội nghị Giơnevơ, giải
phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ
nhân dân ở miền Nam.
Do sự phát triển yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và kháng chiến, Đại hội quyết định
xây dựng mỗi ớc Đông Dương một Đảng Cộng sản riêng. Việt Nam, Đảng lấy tên
Đảng Lao động Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương gồm 19 ủy viên chính thức và 10 ủy viên
dự khuyết, Bộ Chính trị gồm 7y viên chính thức, 1 ủy viên dự khuyết Ban thư. Đại hội
Bài dự thi tìm hiểu lịch sử 85 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển đảng CSVN ( 3/02/1930 – 3/02/2015) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài dự thi tìm hiểu lịch sử 85 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển đảng CSVN ( 3/02/1930 – 3/02/2015) - Người đăng: nguyenhaucd83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài dự thi tìm hiểu lịch sử 85 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển đảng CSVN ( 3/02/1930 – 3/02/2015) 9 10 743