Ktl-icon-tai-lieu

bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 1 lần
bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình

bài dự thi tìm hiểu luật
phòng chống bạo lực gia đình
Bởi:
CUỘC THI
TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Câu 1. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội khoá XII - Kỳ họp thứ
2 thông qua ngày 21/11/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2008. Anh (chị)
cho biết Luật có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống và trong thực tế của tỉnh Hải
Dương?
Trả lời:
Ý nghĩa của Luật PCBLGĐ: Luật Phòng chống bạo lực gia đình có ý nghĩa nhân văn sâu
sắc, thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình, thể
hiện rõ chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp của mọi công dân trong gia đình và xã hội, đồng thời phát huy vai trò cá nhân, gia
đình và cộng đồng trong phòng chống bạo lực gia đình. Luật Phòng chống bạo lực gia
đình có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội, góp phần tích cực vào việc
phòng ngừa BLGĐ, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân BLGĐ và xử lý nghiêm minh các hành vi
BLGĐ. Luật được ban hành tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà
nước Việt Nam trong việc thực hiện các điều ước quốc tế về Quyền con người mà nước
ta là thành viên, thực hiên Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ
nữ (CEDAW), góp phần quan trọng trong việc củng cố và xây dựng gia đình Việt Nam
no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Câu 2. Bạo lực gia đình là gì? Các hành vi gây bạo lực gia đình?
Trả lời:
a. Tại Khoản 2 Điều 1 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 quy định: Bạo lực
gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn
hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.

1/9

bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình

b. Các hành vi bạo lực gia đình(được quy định tại Khoản 2 Luật phòng, chống bạo lực
gia đình năm 2007), các hành vi gây bạo lực gia đình bao gồm:
- Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng.
- Lăng mạ hoặc có hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
- Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng.
- Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu;
giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau.
- Cưỡng ép quan hệ tình dục.
- Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.
- Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riên...
bài dự thi tìm hiểu luật
phòng chống bạo lực gia đình
Bởi:
CUỘC THI
TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Câu 1. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội khoá XII - Kỳ họp thứ
2 thông qua ngày 21/11/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2008. Anh (chị)
cho biết Luật có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống và trong thực tế của tỉnh Hải
Dương?
Trả lời:
Ý nghĩa của Luật PCBLGĐ: Luật Phòng chống bạo lực gia đình có ý nghĩa nhân văn sâu
sắc, thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình, thể
hiện chức năng quản nhà nước trong lĩnh vực gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp của mọi công dân trong gia đình và xã hội, đồng thời phát huy vai trò cá nhân, gia
đình cộng đồng trong phòng chống bạo lực gia đình. Luật Phòng chống bạo lực gia
đình ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, hội, góp phần tích cực vào việc
phòng ngừa BLGĐ, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân BLGĐ xử nghiêm minh các hành vi
BLGĐ. Luật được ban hành tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng Nhà
nước Việt Nam trong việc thực hiện các điều ước quốc tế về Quyền con người mà nước
ta thành viên, thực hiên Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ
nữ (CEDAW), góp phần quan trọng trong việc củng cố và xây dựng gia đình Việt Nam
no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Câu 2. Bạo lực gia đình là gì? Các hành vi gây bạo lực gia đình?
Trả lời:
a. Tại Khoản 2 Điều 1 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 quy định: Bạo lực
gia đình hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc khả năng gây tổn
hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.
bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình
1/9
bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình 9 10 657