Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng An toàn lao động

Được đăng lên bởi Boy Chung Tình
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 2 lần
kho¸ häc

An toµn lao ®éng
N¨m 2006

Môc ®Ých an toµn lao ®éng
•

Ch¨m lo c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ ATL§, VSL§ lµ mét
trong nh÷ng nhiÖm vô träng yÕu ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x·
héi. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c BHL§ sÏ ®em l¹i ý nghÜa to lín vÒ c¸c mÆt : ChÝnh trÞ,
kinh tÕ…

•

HiÖn nay ®Êt níc ta ®ang bíc vµo thêi kú ®æi míi, ®Èy m¹nh CNH,H§H, qui m« x©y
dùng vµ s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn, sö dông nhiÒu c«ng nghÖ míi víi MMTB, vËt t
®a d¹ng nªn c¸c nh©n tè cã kh¶ n¨ng g©y ra tai n¹n lao ®éng còng nh bÖnh nghÒ
nghiÖp cho ngêi lao ®éng ngµy cµng t¨ng. V× vËy viÖc thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n
ngõa tai n¹n lao ®éng , bÖnh nghÒ nghiÖp , b¶o vÖ vµ gi÷ g×n søc khÎo cho NL§ lµ mét
yªu cÇu cÊp thiÕt.

Môc ®Ých an toµn lao ®éng
•

§¶m b¶o an toµn th©n thÓ ngêi L§, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt
hoÆc kh«ng thÓ x¶y ra tai n¹n, chÊn th¬ng g©y tµn phÕ hoÆc tö
vong

•

B¶o ®¶m ngêi L§ khoÎ m¹nh, kh«ng m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp
hoÆc c¸c bÖnh tËt kh¸c do ®iÒu kiÖn lao ®éng xÊu g©y ra

•

Båi dìng phôc håi kÞp thêi vµ duy tr× søc khoÎ, kh¶ n¨ng lao
®éng cho ngêi L§.

I. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ng êi sö dông lao ®éng

1.

NghÜa vô cña ngêi sö dông lao ®éng
i.

Trang bÞ ®Çy ®ñ ph¬ng tiÖn BHL§ cho c¸ nh©n vµ thùc hiÖn c¸c chÕ
®é kh¸c vÒ ATL§ vµ vÖ sinh lao ®éng (§iÒu 15 - Bé luËt L§)

ii.

Cö ngêi gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh, néi qui, biÖn ph¸p
ATL§

iii.

X©y dùng néi qui, qui tr×nh ATL§, VSL§ phï hîp víi tõng lo¹i m¸y,
thiÕt bÞ kÓ c¶ khi ®æi míi c«ng nghÖ, MTB, vËt t vµ n¬i lµm viÖc

I. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ng êi sö dông lao ®éng

1. NghÜa vô cña ngêi sö dông lao ®éng
iv. Tæ chøc híng dÉn c¸c tiªu chuÈn, biÖn ph¸p ATL§, VSL§
®èi víi NL§
v.

Tæ chøc kh¸m søc kháe ®Þnh kú theo tiªu chuÈn chÕ ®é ®îc
qui ®Þnh

vi. ChÊp hµnh nghiªm chØnh qui ®Þnh khai b¸o, ®iÒu tra tai n¹n
L§, bÖnh nghÒ nghiÖp

I. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ng êi sö dông lao
®éng

2.

QuyÒn cña ngêi sö dông lao ®éng


Buéc ngêi lao ®éng ph¶i tu©n thñ c¸c qui ®Þnh, néi qui, biÖn
ph¸p ATL§, VSL§



Khen thëng ngêi chÊp hµnh tèt, kû luËt ngêi vi ph¹m trong
viÖc thùc hiÖn ATL§ vµ VSL§

iI. QuyÒn cña ng êi lao ®éng

1.

Ký hîp ®ång lao ®éng :tïy tõng ®èi tîng giai ®o¹n kh¸c
nhau cho c¸c vÞ trÝ c«ng viÖc

2.

Kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú: nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng c¸ nh©n
m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp suy gi¶m.. nÕu cã ®Ó cã híng ®iÒu
trÞ, thuyªn chuyÓn, bè trÝ hîp lý cho ngêi lao ®éng

3.

Hëng chÕ ®é BHYT theo luËt ®Þnh

Ii. QuyÒn cña ng êi lao ®éng
4. §îc nghØ ng¬i, tham quan,nghØ m¸t…th...
kho¸ häc
kho¸ häc
An toµn lao ®éng
An toµn lao ®éng
N¨m 2006
N¨m 2006
Bài giảng An toàn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng An toàn lao động - Người đăng: Boy Chung Tình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Bài giảng An toàn lao động 9 10 922