Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung và phát triển năm 2011

Được đăng lên bởi nguyenanhphuxuyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 873 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
I. KHÁI NIỆM CƯƠNG LĨNH
Trong xã hội có mâu thuẫn giai cấp đối kháng, đấu tranh giai cấp mang tính tự phát với mục tiêu kinh tế
sẽ phát triển dần đến đấu tranh mang tính tự giác - đấu tranh chính trị, liên quan đến vấn đề giành hoặc
giữ chính quyền. Đấu tranh chính trị đòi hỏi giai cấp phải có mục tiêu chính trị rõ ràng, tổ chức chặt chẽ,
tập hợp, huy động đông đảo lực lượng của giai cấp và các lực lượng liên minh với mình. Đó là yêu cầu
và điều kiện ra đời của đảng chính trị - đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu, tổ chức cao nhất, chặt
chẽ nhất, kiên quyết nhất của giai cấp. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử đó, đảng chính trị phải có Cương
lĩnh chính trị.
Cương lĩnh chính trị là văn kiện cơ bản, chỉ rõ mục tiêu đường lối, nhiệm vụ, phương pháp cách mạng
trong một giai đoạn lịch sử nhất định của một chính đảng hoặc một tổ chức chính trị. V.I.Lênin viết:
''Cương lĩnh là một bản tuyên ngôn vắn tắt, rõ ràng và chính xác nói lên tất cả những điều mà đảng
muốn đạt được và vì mục đích gì mà đảng đấu tranh”1.
Theo ý nghĩa đó, Cương lĩnh chính trị là văn bản trình bày những nội dung cơ bản về mục tiêu, đường
lối, nhiệm vụ và phương pháp cách mạng trong một giai đoạn nhất định. Cương lĩnh chính trị là cơ sở
thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ các lực lượng xã hội phấn đấu
cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã thông qua Cương lĩnh chính trị để tập hợp và lãnh đạo nhân dân đấu
tranh giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới. Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua Chánh cương
vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
khởi thảo. Đến tháng 10-1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Luận cương cách mạng
tư sản dân quyền do đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư của Đảng soạn thảo. Nội dung cơ bản của Chánh
cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Luận cương cách mạng tư sản dân quyền đã
được thông qua là tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Đó là
Cương lĩnh đầu tiên của Đảng.
Cương lĩnh đầu tiên của Đảng là ngọn cờ tập hợp toàn Đảng, toàn dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc
lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tạo tiền đề để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991), trên cơ sở tổng kết quá trình hơn 60 năm thực hiện Cương lĩnh
năm 1930, phân tích sâu sắc đặc điểm tình hình quốc tế và trong nước, Đại hội ...
CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
I. KHÁI NIỆM CƯƠNG LĨNH
Trong hội mâu thuẫn giai cấp đối kháng, đấu tranh giai cấp mang tính tự phát với mục tiêu kinh tế
sẽ phát triển dần đến đấu tranh mang tính tự giác - đấu tranh chính trị, liên quan đến vấn đề giành hoặc
giữ chính quyền. Đấu tranh chính trị đòi hỏi giai cấp phải có mục tiêu chính trị ràng, tổ chức chặt chẽ,
tập hợp, huy động đông đảo lực lượng của giai cấp các lực lượng liên minh với mình. Đó yêu cầu
điều kiện ra đời của đảng chính trị - đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu, tổ chức cao nhất, chặt
chẽ nhất, kiên quyết nhất của giai cấp. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử đó, đảng chính trị phải có Cương
lĩnh chính trị.
Cương lĩnh chính trị văn kiện bản, chỉ mục tiêu đường lối, nhiệm vụ, phương pháp cách mạng
trong một giai đoạn lịch s nhất định của một chính đảng hoặc một tổ chức chính trị. V.I.Lênin viết:
''Cương lĩnh một bản tuyên ngôn vắn tắt, ràng chính xác nói lên tất cả những điều đảng
muốn đạt được và vì mục đích gì mà đảng đấu tranh”
1
.
Theo ý nghĩa đó, Cương lĩnh chính trị văn bản trình bày những nội dung bản về mục tiêu, đường
lối, nhiệm vụ phương pháp cách mạng trong một giai đoạn nhất định. Cương lĩnh chính trị sở
thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng,ngọn cờ tập hợp, cổ các lực lượnghội phấn đấu
cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã thông qua Cương lĩnh chính trị để tập hợp lãnh đạo nhân dân đấu
tranh giải phóng dân tộc xây dựng hội mới. Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua Chánh cương
vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắtĐiều lệ vắn tắt của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
khởi thảo. Đến tháng 10-1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Luận cương cách mạng
sản dân quyền do đồng chí Trần Phú, Tổng thư của Đảng soạn thảo. Nội dung bản của Chánh
cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Luận cương cách mạng tư sản dân quyền đã
được thông qua tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng sản. Đó
Cương lĩnh đầu tiên của Đảng.
Cương lĩnh đầu tiên của Đảng là ngọn cờ tập hợp toàn Đảng, toàn dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc
lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tạo tiền đề để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991), trên sở tổng kết quá trình hơn 60 năm thực hiện Cương lĩnh
năm 1930, phân tích sâu sắc đặc điểm tình hình quốc tế và trong nước, Đại hội đã thông qua Cương lĩnh
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (gọi tắt là Cương lĩnh 1991).
Trải qua 15 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết phấn đấu,
vượt qua những khó khăn, thử thách, giành được thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã có
sự thay đổi toàn diện. Đại hội X của Đảng (tháng 4-2006) đã khẳng định tính đúng đắn của Cương lĩnh
1991; điều chỉnh, bsung một số điểm đặt yêu cầu phải nghiên cứu luận, tổng kết thực tiễn để bổ
sung, phát triển Cương lĩnh chính trị, phù hợp với tình hình yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới,
trình Đại hội XI.
II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CƯƠNG LĨNH 1991
Cương lĩnh 1991 đã trình bày các vấn đề: Quá trình cách mạng những bài học kinh nghiệm; Quá độ
lên chủ nghĩa hội nước ta; Những định hướng lớn về chính sách kinh tế, hội, quốc phòng - an
ninh; Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng.
Những nội dung cơ bản của Cương lĩnh 1991 gồm:
l. Năm bài học lớn của cách mạng Việt Nam
Tổng kết thực tiễn hơn 60 năm của cách mạng nước ta, trong đó 5 năm thực hiện đường lối đổi mới
do Đại hội VI đề ra, từ những kinh nghiệm thành công cả những kinh nghiệm chưa thành công, Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã nêu năm bài học lớn của cách mạng Việt Nam:
Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Đây bài học xuyên suốt qtrình cách mạng nước ta. Độc lập dân tộc điều kiện tiên quyết để xây
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Hai vấn đề
này quan hệ hữu với nhau. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa hội tạo ra sức
mạnh to lớn của dân tộc trong đấu tranh cách mạng.
Hai là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Bài giảng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung và phát triển năm 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung và phát triển năm 2011 - Người đăng: nguyenanhphuxuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung và phát triển năm 2011 9 10 594