Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng ĐLCM ĐCSVN

Được đăng lên bởi chieuvupro
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 4277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

NHẬP MÔN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số tiết giảng lý thuyết:02
Số tiết tự học: 01
1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu:
1.1 Khái niệm.
Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu,
phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam.
1.2 Đối tượng nghiên cứu
Là sự ra đời của Đảng và hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến
trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ
nghĩa.
1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu:
Một là, là, rõ sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách
mạng Việt Nam.
Hai là, làm rõ quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng của Đảng từ năm 1930
đến nay trên các lĩnh vực, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới.
Yêu cầu và mục đích: Trên cơ sở nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng có thể lý giải
những vấn đề thực tiển đặt ra và vận dụng vào cuộc sống, đồng thời bằng tri thức chuyên ngành của
mình có thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chủ trương, chính sách đáp ứng yêu cầu và
nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
2. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn Đường lối CM của Đảng
CSVN:
2.1 Phương pháp nghiên cứu.
-

Phương pháp nghiên cứu là con đường, cách thức để nhận thức đúng đắn những nội dung cơ
bản của đường lối và hiệu quả tác động của nó trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.

-

Cơ sở phương pháp luận: Nghiên cứu môn học dựa trên thế giới quan và phương pháp luận
khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng.

-

Phương pháp nghiên cứu:
+ Phương pháp lịch sử
+ Phương pháp logic
+ Ngoài ra kết hợp thêm các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp…

2.2 Ý nghĩa.
-

Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quan điểm, đường lối
của Đảng trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt
là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

-

Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục
tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng.

Lưu hành nội bộ

Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

trang 1

Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

-

Nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

-

Sinh viên có thể vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực giải quyết những vấn
đề kinh tế, chính trị, xã hội… t...
Tóm tắt bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
NHẬP MÔN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số tiết giảng lý thuyết:02
Số tiết tự học: 01
1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu:
1.1 Khái niệm.
Đường lốich mạng của Đảng hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu,
phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam.
1.2 Đối tượng nghiên cứu
s ra đời của Đảng hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến
trình ch mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng hội chủ
nghĩa.
1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu:
Một , là, sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách
mạng Việt Nam.
Hai , làm quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng của Đảng từ năm 1930
đến nay trên các lĩnh vực, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới.
Yêu cầu và mục đích: Trên cơ sở nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng có thể lý giải
những vấn đề thực tiển đặt ra vận dụng vào cuộc sống, đồng thời bằng tri thức chuyên ngành của
mình thể đóng góp ý kiến cho Đảng về đường lối, chủ trương, chính sách đáp ng yêu cầu
nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
2. Phương pháp nghiên cứu ý nghĩa của việc học tập môn Đường lối CM của Đảng
CSVN:
2.1 Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu con đường, cách thức để nhận thức đúng đắn những nội dung
bản của đường lối và hiệu quả tác động của nó trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.
- sở phương pháp luận: Nghiên cứu môn học dựa trên thế giới quan phương pháp luận
khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng.
- Phương pháp nghiên cứu:
+ Phương pháp lịch sử
+ Phương pháp logic
+ Ngoài ra kết hợp thêm các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp…
2.2 Ý nghĩa.
- Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quan điểm, đường lối
của Đảng trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt
là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới.
- Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào slãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục
tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng.
Lưu hành nội bộ Ths Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trang 1
Bài giảng ĐLCM ĐCSVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng ĐLCM ĐCSVN - Người đăng: chieuvupro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Bài giảng ĐLCM ĐCSVN 9 10 52