Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng giai cấp

Được đăng lên bởi trungkt78
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 898 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề:

QUAN HỆ GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC –
NHỮNG BIỂU HIỆN ĐẶC THÙ Ở
VIỆT NAM
ThS. Phan Văn Thám

NỘI DUNG
I. QUAN HỆ GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
II. NHỮNG BIỂU HIỆN ĐẶC THÙ Ở
VIỆT NAM

I. QUAN HỆ GIỮA GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
1. Các khái niệm
a. Giai cấp là gì?
- Các quan điểm trước Mác
+ Ấn Độ cổ đại:
Trong kinh Vê đa chia xã hội thành 4 đẳng cấp:
Giáo sĩ Bà la môn; Quí tộc; Thương nhân, điền chủ;
Lao động
+ Trung Hoa cổ đại:
Trong “Quản Tử Luận”, Tuân Tử cũng chia xã hội
ra thành 4 tầng lớp người: Sỹ; Nông; Công; Thương

+ Hy Lạp cổ đại:
Platon: Sự độc quyền quá lớn về mặt của cải
nằm trong tay bọn quí tộc là nguy hiểm về mặt
chính trị, vì nó đẻ ra những mâu thuẫn hết sức
sâu sắc
+ Tô – Mát – Mô – Rơ: Chế độ tư hữu là nguồn
gốc của tất cả những nội đau khổ trong xã hội
+ Xanh – Xi – Mông:
Xác lập quyền tư hữu là cơ sở của cấu trúc
xã hội. Và, theo ông, đấu tranh giai cấp là sự thể
hiện nguyện vọng của các giai cấp muốn xác lập
một trật tự phù hợp nhất đối với lợi ích của các
giai cấp trong quá trình sản xuất

Xanh – Xi – Mông kết luận: Đấu tranh
giai cấp là đặc trưng của bất cứ xã hội
nào có áp bức bóc lột
+ P. Ghi đô, P. Mi nhê, Ô. Chiery:
Những thay đổi về quan hệ tài sản,
chủ yếu là quan hệ về ruộng đất đã đưa
tới mối quan hệ giai cấp mới và sự thay
đổi về chế độ chính trị

-

Quan điểm của triết học Mác
+ Sự tồn tại của giai cấp chỉ gắn với những giai
đoạn phát triển lịch sử nhất định của sản xuất
+ Đấu tranh giai cấp nhất thiết sẽ dẫn đến
chuyên chính vô sản
+ Bản thân nền chuyên chính này chỉ là bước
quá độ tiến tới thủ tiêu mọi giai cấp và tiến tới
một xã hội không có giai cấp

Lênin:“Người ta gọi là giai cấp, những tập đoàn to lớn
gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong
một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử,
khác nhau về quan hệ của họ (thường thường thì
những quan hệ này được pháp luật quy định và thừa
nhận) đối với những tư liệu sản xuất, về vai trò của
họ trong tổ chức lao động xã hội và như vậy là khác
nhau về cách thức hưởng thụ và về phần của cải xã
hội ít hoặc nhiều mà họ được hưởng.
Giai cấp là những tập đoàn người, mà tập đoàn
này có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác, do
chổ các tập đoàn đó có địa vị khác nhau trong một
chế độ kinh tế - xã hội nhất định”. (Lênin: Toàn tập,
Nxb. Tiến bộ, M. 1977, t. 39, tr. 17)

- Nói tới giai cấp là nói tới “những tập đoàn người
đông đảo” trong xã hội.
- Giai cấp là những tập đoàn người được phân biệt
với nhau bởi địa vị của họ trong một hệ thống sản
xuất xã hội nhất định.
Sự kh...
Chuyên đề:
QUAN HỆ GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC –
NHỮNG BIỂU HIỆN ĐẶC THÙ Ở
VIỆT NAM
ThS. Phan Văn Thám
Bài giảng giai cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng giai cấp - Người đăng: trungkt78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài giảng giai cấp 9 10 980