Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Lễ tân Nhà nước (Chương 2)

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2234 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LÔ T¢N NHÀ NƯỚC
TS. L−u KiÕm Thanh
Häc viÖn Hμnh chÝnh Quèc gia

CQ: 048343245
Nr: 048636227; DĐ: 0913045209
E-MAIL: luukiemthanh@yahoo.com
9/17/2006
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC

1

Ch−¬ng 2
BiÓu t−îng quèc gia
9/17/2006
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC

2

V¨n b¶n ph¸p luËt
‹ HiÕn

ph¸p 1992
‹ §iÒu lÖ sè 973-TTg ngµy 21-7-1956
‹ §iÒu lÖ sè 974-TTg ngµy 21-7-1956
‹ §iÒu lÖ sè 975-TTg ngµy 21-7-1956
‹

Nghị định 154/2004/NĐ-CP ngày 09-8-2004
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
3

CH−¬NG I

CHÝNH THÓ
‹

‹

‹

§iÒu thø 1
N−íc ViÖt Nam lµ mét n−íc d©n chñ céng hoµ.
TÊt c¶ quyÒn binh trong n−íc lµ cña toµn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam,
kh«ng ph©n biÖt nßi gièng, g¸i trai, giµu nghÌo, giai cÊp, t«n gi¸o.
§iÒu thø 2
§Êt n−íc ViÖt Nam lµ mét khèi thèng nhÊt Trung Nam B¾c kh«ng
thÓ ph©n chia.

§iÒu thø 3
Cê cña n−íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ nÒn ®á, gi÷a cã
sao vµng n¨m c¸nh.
Quèc ca lµ bµi TiÕn qu©n ca.
Thñ ®« ®Æt ë Hµ Néi.

(Hiến pháp 1946)
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
4

CH−¬NG XI

QUèC Kú, QUèC HUY, QUèC CA,
THñ ®«, NGμY QUèC KH¸NH
‹

‹

‹

‹
‹

§iÒu 141
Quèc kú n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam h×nh ch÷ nhËt, chiÒu
réng b»ng hai phÇn ba chiÒu dµi, nÒn ®á, ë gi÷a cã ng«i sao vµng n¨m
c¸nh.
§iÒu 142
Quèc huy n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam h×nh trßn, nÒn ®á, ë
gi÷a cã ng«i sao vµng n¨m c¸nh, chung quanh cã b«ng lóa, ë d−íi cã nöa
b¸nh xe r¨ng vµ dßng ch÷: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam.
§iÒu 143
Quèc ca n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ nh¹c vµ lêi cña bµi
"TiÕn qu©n ca".
§iÒu 144
Thñ ®« n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ Hµ Néi.
§iÒu 145
Ngµy tuyªn ng«n ®éc lËp 2 th¸ng 9 n¨m 1945 lµ ngµy Quèc kh¸nh.

(Hiến pháp 1992)
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
5

Quèc hiÖu
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Quèc hiÖu lµ tªn gäi chÝnh thøc
cña mét n−íc
9/17/2006
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC

6

Quèc huy

Quèc huy lµ huy hiÖu
hoÆc h×nh t−îng tr−ng
cho mét n−íc

DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
7

Quèc huy
‹Treo

quèc huy
‹R−íc quèc huy
‹In quèc huy
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
8

Treo quèc huy
™ Nhµ

häp cña ChÝnh phñ
™ Nhµ häp cña Quèc héi khi häp
™ Uû ban nh©n d©n
™ Bé Ngo¹i giao
™ C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao ë n−íc ngoµi
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
9

2
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
10

r−íc quèc huy
™

MÝt tinh, biÓu t×nh, tæ chøc ngµy 1-5 vµ 2-9

DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
11

in quèc huy
™
™

™

™

™
™

B»ng hu©n ch−¬ng, b»ng khen CTN, TTCP
Quèc th−, uû nhiÖm th−, th− giíi thiÖu cña CTN,
TTCP, BTBNG
C«ng hµm, thiÕp mêi, phong b× cña CTN, TTCP,
BTBNG
- C¸c th− tõ, thiÕp mêi, phong b× cña ...
9/17/2006
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
1
LÔ T¢N NHÀ NƯỚC
TS. Lu KiÕm Thanh
Häc viÖn Hμnh chÝnh Quèc gia
CQ: 048343245
Nr: 048636227; DĐ: 0913045209
E-MAIL: luukiemthanh@yahoo.com
Bài giảng Lễ tân Nhà nước (Chương 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Lễ tân Nhà nước (Chương 2) - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Bài giảng Lễ tân Nhà nước (Chương 2) 9 10 945