Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Lễ tân Nhà nước (Chương 3)

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2770 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LÔ T¢N NHÀ NƯỚC
TS. L−u KiÕm Thanh
Häc viÖn Hμnh chÝnh Quèc gia

CQ: 048343245
Nr: 048636227; DĐ: 0913045209
E-MAIL: luukiemthanh@yahoo.com

9/17/2006

DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC

1

Ch−¬ng 3
Nghi thức giao tiếp
c«ng sở

9/17/2006

DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC

2

Ch−¬ng III
Nghi thøc giao tiÕp c«ng së
1.

Nghi thøc lêi nãi c«ng vô

2.

ThÓ thøc VBQLNN

3.

Giao tiÕp phi ng«n từ

9/17/2006

DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC

3

1. Nghi thøc lêi nãi c«ng vô

Ng«n ng÷ - c«ng cô
giao tiÕp
Trong thùc hiÖn kü
n¨ng giao tiÕp
9/17/2006

DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC

4

‹Ng«n

ng÷ lµ c«ng cô giao tiÕp
quan träng nhÊt vµ còng lµ
thµnh tùu vÜ ®¹i nhÊt cña nÒn
v¨n minh nh©n lo¹i. §ã lµ “c¬
chÕ tÝn hiÖu” cña giao tiÕp, mµ
phô thuéc vµo ®ã con ng−êi
kiÕn t¹o nh÷ng lêi nãi ®Ó thùc
hiÖn c¸c môc tiªu giao tiÕp.
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
5

‹ ViÖc

giao tiÕp b»ng lêi nãi phô
thuéc rÊt nhiÒu vµo nh÷ng hoµn
c¶nh, ®iÒu kiÖn, môc tiªu vµ c¸c
tÝnh chÊt kh¸c nhau cña giao tiÕp,
vµ do ®ã trong mçi m«i tr−êng
giao tiÕp kh¸c nhau lêi nãi cã
nh÷ng nghi thøc kh¸c nhau t−¬ng
øng (phong c¸ch chøc n¨ng). Nghi
thøc lêi nãi lµ mét bé phËn cÊu
thµnh v¨n hãa lêi nãi.
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
6

‹ V¨n

hãa lêi nãi cã mét lÞch sö
nghiªn cøu l©u ®êi vµ n¶y sinh ë
Hy L¹p vµ La M∙ cæ ®¹i tõ lý luËn
vµ thùc tiÔn cña nghÖ thuËt hïng
biÖn. V¨n hãa lêi nãi hiÖn nay
®−îc nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi
quan t©m nghiªn cøu nh»m nh÷ng
môc ®Ých kh¸c nhau.
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
7

‹ V¨n

hãa lêi nãi cã thÓ ®−îc hiÓu lµ hÖ
thèng toµn bé nh÷ng tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm
cña lêi nãi nh»m t¹o lËp tÝnh hoµn thiÖn
chøc n¨ng giao tiÕp cña nã; ®ã còng lµ
tæng thÓ c¸c thãi quen vµ tri thøc cña con
ng−êi ®¶m b¶o cho viÖc sö dông mét
c¸ch hîp lý vµ dÔ dµng ng«n ng÷ vµo
môc ®Ých giao tiÕp; ngoµi ra, còng cßn lµ
lÜnh vùc tri thøc ng«n ng÷ häc vÒ v¨n hãa
lêi nãi nh− lµ mét tæng thÓ vµ hÖ thèng
c¸c tÝnh chÊt giao tiÕp cña chÝnh lêi nãi.
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
8

Trong thùc hiÖn kü n¨ng giao tiÕp
1. NGHE
2. NÓI
3. ĐỌC
4. VIẾT
5. PHẢN HÔÌ
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
9

16%
30%
9%

45%

Nói
Nghe
Viết
Đọc

DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
10

SO SÁNH CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP
Nghe

Nói

Đọc

Viết

Phải học

Đầu tiên

Thứ hai

Thứ ba

Cuối cùng

Phải sử
dụng

Nhiều nhất

Tương đối
nhiều

Tương đối
ít

Ít nhất

Đươc dạy

Ít nhất

Tương đối
ít

Tương đối
nhiều

Nhiều nhất

DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
11

‹Ng−êi

thi hµnh c«ng vô lµ
thay mÆt Nhµ n−íc gi¶i
quyÕt c«ng viÖc, lµ ®¹i diÖn
cho quyÒn lùc c«ng vµ do
®ã kh«ng thÓ cho phÐp
m×nh nãi n¨ng th« lç.
DrLuuKie...
9/17/2006
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
1
LÔ T¢N NHÀ NƯỚC
TS. Lu KiÕm Thanh
Häc viÖn Hμnh chÝnh Quèc gia
CQ: 048343245
Nr: 048636227; DĐ: 0913045209
E-MAIL: luukiemthanh@yahoo.com
Bài giảng Lễ tân Nhà nước (Chương 3) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Lễ tân Nhà nước (Chương 3) - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Bài giảng Lễ tân Nhà nước (Chương 3) 9 10 922