Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi phongphu9494baclieu
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng
sản Việt Nam.
Bài 2: Một số vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Bài 3: Phấn đấu để trở thành người đoàn
viên.

Bài 1:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

- Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng
lập và rèn luyện.
- Ngày 3/2/1930 là ngày thành lập Đảng. Đây là một sự kiện
trọng đại, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt
Nam.

 Mục đích của Đảng.
 Đảng hoạt động dựa trên cơ sở.
 Quá trình hoạt động cách mạng
của Đảng.
 Những quan điểm của Đảng về
công tác thanh niên.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công
nhân Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công
nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

 Mục đích của Đảng là: Xây dựng nước Việt Nam độc lập dân
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và mục tiêu cuối cùng là vì:
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh;

 Đảng hoạt động dựa trên cơ sở:
• Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành
động.
• Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí
và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc
cơ bản.
• Đảng ta gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng
quyền làm chủ, dựa vào nhân dân để tiến hành cách
mạng.

• Đảng ta kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân
chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của
giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự
nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và
tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.
• Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng
vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức,
thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn, không
ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực
lãnh đạo cách mạng của Đảng.

 Quá trình
hoạt động
cách mạng
của Đảng:

Từ ngày thành lập đến nay Đảng đã lãnh
đạo nhân dân ta tiến hành đấu tranh cách mạng
lâu dài, gian khổ và đã giành được những
thắng lợi vĩ đại:

- Đó là, thắng lợi Cách mạng tháng 8/1945 và
sự thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa.

- Đó là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt
để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc…

- Đó là, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng
bước đưa đất nước quá độ lên CNXH

Những quan điểm của Đảng về công
tác thanh niên:
• Đảng luôn đánh giá cao vai trò vị trí của thanh
niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
• Công tác thanh niên là trách nhiệm của toàn
Đảng, toàn dân và toàn xã hội.
• Nội dung cơ bản của công tác thanh niên là giáo
dục, bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên trở thành lớp
người có...
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
Bài 1: Một số vấn đề bản về Đảng cộng
sản Việt Nam.
Bài 2: Một số vấn đề bản về Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Bài 3: Phấn đấu để trở thành người đoàn
viên.
BÀI GIẢNG LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - Người đăng: phongphu9494baclieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
BÀI GIẢNG LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 9 10 439