Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng : Luật Du lịch

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 736 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luật du lịch
Th.S. Vũ Văn Ngọc
ngocvv@neu.edu.vn

Mục đích môn học
Kết thúc môn học, sinh viên nắm vững:
 Khuôn khổ pháp luật điều chỉnh hoạt động du lịch ở

Việt Nam
 Các quy định cụ thể về khu du lịch, điểm du lịch,
tuyến du lịch, đô thị du lịch, khách du lịch, kinh doanh
du lịch, hướng dẫn viên du lịch, hợp đồng trong lĩnh
vực du lịch, và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt
động du lịch

Các chuyên đề môn học
Chuyên đề1: Hoạt động du lịch và điểu chỉnh bằng

pháp luật đối với hoạt động du lịch
Chuyên đề 2: Quy chế pháp lý về khu du lịch, điểm
du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch
Chuyên đề 3: Quy chế pháp lý về khách du lịch
Chuyên đề 4: Quy chế pháp lý về kinh doanh du lịch
Chuyên đề 5: Quy chế pháp lý về hướng dẫn viên du
lịch
Chuyên đề 6: Hợp đồng trong lĩnh vực du lịch
Chuyên đề 7: Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt
động du lịch

Chuyên đề 1:

Hoạt động du lịch và điều
chỉnh bằng pháp luật đối với
hoạt động du lịch

Đề cương chuyên đề 1
Khái quát về du lịch và hoạt động du lịch
2. Các chủ thể tham gia vào hoạt động du lịch
3. Điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động du
lịch
4. Quản lý nhà nước về du lịch
1.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động từ người sử dụng lao động











Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao
động trong những trường hợp sau đây:
a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp
đồng;
b) Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải;
c) Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ốm
đau đã điều trị 12 tháng liền, người lao động làm theo hợp đồng lao động
xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng ốm đau đã điều trị sáu
tháng liền và người lao động làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ
hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng ốm đau đã
điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng lao động, mà khả năng lao động ch ưa
hồi phục. Khi sức khoẻ của người lao động bình phục, thì được xem xét để
giao kết tiếp hợp đồng lao động;
d) Do thiên tai, hoả hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy
định của Chính phủ, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp
khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;
đ) Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động.

Kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du
lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch
Kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du

lịch, đô thị du lịch bao gồmkinh doanh lữ hành, lưu trú
du lịch, vận chuyển khách du lịch, ăn uống, mua sắm,
thể tha...
Th.S. Vũ Văn Ngọc
ngocvv@neu.edu.vn
Lu t du l ch
Bài giảng : Luật Du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng : Luật Du lịch - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng : Luật Du lịch 9 10 746