Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin

Được đăng lên bởi lehuong280580
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin
Chương mở đầu
NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
1. Chủ nghĩa Mác – Lênin và ba bộ phận cấu thành
* Chủ nghĩa Mác – Lênin:
Là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học do Mác – Enghel sáng lập và Lênin là người tiếp
tục phát triển, được hình thành trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn
thời đại; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, nhân dân lao động và giải phóng con người.
*Ba bộ phận cấu thành:
- Triết học Mác – Lênin:
Là hệ thống tri thức lý luận, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự
nhiên, xã hội, tư duy; là thế giới quan và phương pháp luận chung nhất cho hoạt động nhận thức và hoạt
động thực tiễn của con người.
- Kinh tế - chính trị Mác - Lênin:
Nghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những quy luật kinh tế của sự ra đời,
phát triển và tiêu vong của PTSX TBCN và sự ra đời, phát triển của PTSX mới - PTSX CSCN.
- CNXH khoa học:
Là kết quả tất yếu của sự vận dụng sáng tạo thế giới quan, phương pháp luận triết học và kinh tế
- chính trị Mác - Lênin vào việc nghiên cứu và làm sáng tỏ những quy luật khách quan của quá trình cách
mạng XHCN và bước chuyển biến từ CNTB lên CNXH.
Tóm lại: Mặc dù ba bộ phận cấu thành Chủ nghĩa Mác - Lênin có những đối tượng nghiên cứu
cụ thể khác nhau nhưng đều nằm trong một hệ thống lý luận khoa học thống nhất, nhằm giải phóng
GCCN, nhân dân lao động, giải phóng con người. Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết khoa học nhất,
chắc chắn nhất và chân chính nhất để thực hiện lý tưởng cao đẹp đó.
2. Khái lược sự ra đời và phát triển của Chủ nghĩa Mác – Lênin
a. Những điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của chủ nghĩa Mác – Lênin:
* Điều kiện kinh tế – xã hội:
- Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ 19. Đây là thời kỳ mà CNTB có sự phát
triển mạnh mẽ trên nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp. Cùng với sự phát triển của công nghiệp,
GCCN được hình thành và phát triển nhanh chóng.
“Giai cấp TS, trong quá trình thống trị giai cấp chưa đầy một thế kỷ, đã tạo ra những lực lượng
sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước kia gộp lại”.(MácĂngghen. “Tuyên ngôn của đảng cộng sản”)
- Mâu thuẫn giữa LLSX mang tính xã hội hóa với QHSX mang tính tư nhân TBCN ngày càng
tăng; biểu hiện về mặt xã hội là mâu thuẫn giữa GCCN với GCTS. Hàng loạt các cuộc đấu tranh của
GCCN đã diễn ra nhưng đều đi đ...
Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin
Chương mở đầu
NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
1. Chủ nghĩa Mác Lênin và ba bộ phận cấu thành
* Chủ nghĩa Mác Lênin:
Là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học do Mác Enghel sáng lập và Lênin là người tiếp
tục phát triển, được hình thành trên sở kế thừa những giá trị tưởng nhân loại tổng kết thực tiễn
thời đại; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, nhân dân lao động và giải phóng con người.
*Ba bộ phận cấu thành:
- Triết học Mác Lênin:
hệ thống tri thức luận, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự
nhiên, hội, duy; thế giới quan phương pháp luận chung nhất cho hoạt động nhận thức hoạt
động thực tiễn của con người.
- Kinh tế - chính trị Mác - Lênin:
Nghiên cứu những quy luật kinh tế của hội, đặc biệt những quy luật kinh tế của sự ra đời,
phát triển và tiêu vong của PTSX TBCN và sự ra đời, phát triển của PTSX mới - PTSX CSCN.
- CNXH khoa học:
Là kết quả tất yếu của sự vận dụng sáng tạo thế giới quan, phương pháp luận triết học và kinh tế
- chính trị Mác - Lênin vào việc nghiên cứu và làm sáng tỏ những quy luật khách quan của quá trình cách
mạng XHCN và bước chuyển biến từ CNTB lên CNXH.
Tóm lại: Mặc ba bộ phận cấu thành Chủ nghĩa Mác - Lênin những đối tượng nghiên cứu
cụ thể khác nhau nhưng đều nằm trong một hệ thống luận khoa học thống nhất, nhằm giải phóng
GCCN, nhân dân lao động, giải phóng con người. Chủ nghĩa Mác Lênin học thuyết khoa học nhất,
chắc chắn nhất và chân chính nhất để thực hiện lý tưởng cao đẹp đó.
2. Khái lược sự ra đời và phát triển của Chủ nghĩa Mác Lênin
a. Những điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của chủ nghĩa Mác Lênin:
* Điều kiện kinh tế xã hội:
- Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ 19. Đây thời kỳ CNTB sự phát
triển mạnh mtrên nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp. Cùng với sự phát triển của công nghiệp,
GCCN được hình thành và phát triển nhanh chóng.
“Giai cấp TS, trong quá trình thống trị giai cấp chưa đầy một thế kỷ, đã tạo ra những lực lượng
sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước kia gộp lại”.(Mác-
Ăngghen. “Tuyên ngôn của đảng cộng sản”)
- Mâu thuẫn giữa LLSX mang tính hội hóa với QHSX mang tính nhân TBCN ngày càng
tăng; biểu hiện về mặt hội mâu thuẫn giữa GCCN với GCTS. Hàng loạt các cuộc đấu tranh của
GCCN đã diễn ra nhưng đều đi đến thất bại.
+ Cuộc khởi nghĩa của thợ dệt Lyông (Pháp) năm 1831, sau đó là năm 1834
+ Phong trào Hiến chương ở Anh vào cuối những năm 30
+ Cuộc khởi nghĩa tự phát của thợ dệt Xilêdi (Đức) năm 1844
Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu khách quan phải một luận khoa học soi đường. Chủ nghĩa
Mác Lênin ra đời trên tiền đề thực tiễn đó và đã đáp ứng được những yêu cầu mà lịch sử đặt ra.
* Tiền đề lý luận:
Chủ nghĩa Mác ra đời trên sở kế thừa những tinh hoa văn hóa nhân loại; trực tiếp nhất triết
học cổ điển Đức, kinh tế - chính trị cổ điển Anh, CNXH không tưởng Pháp.
- Triết học cổ điển Đức:
+ Triết học Heghel:
Hêghen (1770- 1831) nhà biện chứng đồng thời nhà duy tâm khách quan. Phương pháp biện
chứng của ông chứa đựng tư tưởng thiên tài về sự phát triển, nhưng hệ thống triết học duy tâm của ông lại
phủ nhận nguyên nhân khách quan bên trong, vốn có của sự phát triển, cho rằng khởi nguyên của thế giới
là ý niệm tuyệt đối.
1
Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin - Người đăng: lehuong280580
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 9 10 307