Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN NHỮNGNGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN HỌC PHẦN2

Được đăng lên bởi Luong Nhu Dan
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1873 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐẠI CƯƠNG

BÀI GIẢNG MÔN
NHỮNGNGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
HỌC PHẦN2

BIÊNSOẠN:

TS.Lê ĐứcSơn
1

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT
TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

Chöông IV: Hoïc thuyeát giaù trò.

Chöông V: Hoïc thuyeát kinh teá giaù trò thaëng dö.

Chöông VI: Hoïc thuyeát kinh teá veà chuû nghóa tö baûn ñoäc quyeàn vaø chuû nghóa tö baûn ñoäc
quyeàn nhaø nöôùc.

Chöông IV: Hoïc thuyeát giaù trò.
Tronghọc thuyết này C.Mác nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người, có liên
quan với vật và biểu hiện dưới hình thái quan hệ giữa vật với vật. Cơ sở về kinh tế
để xác lập quan hệ giữa người với người thông qua quan hệ giữa vật với vật ở đây
chính là lao động, cái thực thể, yếu tố cấu thành giá trị của hàng hóa.

Chöông IV:Hoïc thuyeát giaù trò.

I.Ñieàu kieän ra ñôøi, ñaëc tröng vaø öu theá cuûa saûn xuaát haøng hoaù.
II.Haøng hoaù.
III.Tieàn teä.
IV.Quy luaät giaù trò.

1.

Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá.

Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã và đang trải qua 2 kiểu tổ chức kinh tế:

•Sản xuất tự cấp, tự túc (kinhtế tự nhiên).
•SXHHù(kinh tế hàng hóa).

Saûn xuaát haøng hoaùchira ñôøi khicó 2 đieàu kieän:
Thöùnhaát,phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi.
Thứ hai-Sựtáchbiệttươngđốivềmặtkinhtếgiữanhữngngườisảnxuất
C.Mácviết:"Chỉcósảnphẩmcủanhữnglaođộngtưnhânđộclậpvàkhôngphụthuộcvàonhaumớiđốidiện
vớinhaunhưlànhữnghànghoá”.
(V.I.Lênin:Toàntập,Nxb.Chínhtrịquốcgia,HàNội, 2005,t.27.tr.489)

Ñaëc tröng vaø öu theá cuûa saûn xuaát haøng hoaù .

 Thuùcñaåy SX phaùt trieån.
 Thuùcñaåy LLSX phaùt trieån.
 Naângcao ñôøi soángvật chất và văn hóanhaândaân.
 Maët tieâu cöïc:khủng hoảng kinh tế-xã hội, phá hoại môi trường sinh thái,phân hóa giàu
nghèo,…

II. Haøng hoaù.

1.Haønghoaùvaøhaithuoäctínhcuûahaønghoaù.
a. Haønghoaùlaøsaûnphaåmcuûalaoñoäng,noùcoùtheåthoaûmaõnnhöõngnhucaàunhaátñònhnaøoñoùcuûaconngöôø
ithoângquatraoñoåi,muabaùn.
Khi nghiên cứu phương thức SXTBCN, C.Mác bắt đầu bằng sự phân tích hàng hóa bởi vì hàng
hóa là:
_ Cuûa caûi
_ Teá baøo kinh teá
_ Giaù trò.

b. Hai thuộc tính của hàng hóa

•

Giá trị sửdụng

•

Giátrị của hàng hóa

c. Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa

Tính thốngnhất.

Sự đối lập

2- Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

a – Lao động cụ thể

- Kháiniệm: Lao động cụ thể là lao động có ích, theo nghề nghiệp chuyên môn nhất định, với
mục đích, phương pháp, đối tượng, công cụ lao đ...




:
. !"#
1
$%&'()*+
,'-%
BÀI GIẢNG MÔN NHỮNGNGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN HỌC PHẦN2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN NHỮNGNGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN HỌC PHẦN2 - Người đăng: Luong Nhu Dan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN NHỮNGNGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN HỌC PHẦN2 9 10 130