Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Triết học

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I
KHÁI LUẬN CHUNG VỀ
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC

I. ĐỐI TƯỢNG CỦA LỊCH SỬ TRIẾT HỌC.
1. Triết học là gì.

• Xã hội loài người xuất hiện cách đây khoảng
gần 4 triệu năm, nhưng triết học mới xuất hiện
cách đây vào khoảng hơn hai nghìn năm, vào thời
kỳ xã hội chiếm hữu nô lệ ở cả phương Ðông và
phương Tây.

• Triết học xuất hiện đầu tiên ở một số trung tâm
văn minh cổ đại của nhân loại như Trung Quốc,
Ấn Ðộ, Hy Lạp. Vì vậy, theo người Trung Quốc,
triết học có ý nghĩa là Trí bao hàm sự hiểu biết,
sự nhận thức sâu sắc của con người về thế giới.
• Theo tiếng Hy Lạp, thuật ngữ triết học được cấu
tạo bởi hai từ là Philos và Sophia. Philos có
nghĩa là tình bạn, tình yêu, là khát vọng để vươn
tới. Còn Sophia là sự khôn ngoan, hiểu biết, là
sự thông thái. Như vậy theo người Hy Lạp thì
triết học là Philosophia nghĩa là yêu mến sự
thông thái.

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin:

“Triết học là một hệ thống tri
thức lý luận chung nhất của con
người về thế giới, về vị trí vai trò
của con người trong thế giới ấy.”

2. Vấn đề cơ bản của triết học, các
trường phái triết học và các
phương pháp triết học.
2.1 Vấn đề cơ bản của triết học.
Vấn đề cơ bản của triết học là mối
quan hệ giữa vật chất và ý thức (hay tồn
tại và tư duy). Ph.Ăngghen định nghĩa:
“Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học; đặc
biệt là triết học hiện đại là vấn đề quan hệ
giữa tư duy và tồn tại”.

Như vậy, vấn đề cơ bản của triết
học có hai mặt, mỗi mặt phải trả lời
cho một câu hỏi lớn.
-Mặt thứ nhất: Giữa vật chất và ý thức thì cái
nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định
cái nào ?
-Mặt thứ hai: Con người có khả năng nhận thức
được thế giới hay không ?
Hai mặt nói trên trong vấn đề cơ bản của triết
học có mối liên hệ chặt chẽ thống nhất với
nhau.
Việc giải quyết vần đề cơ bản của triết học là
cơ sở để xác định tính chất của các trường phái
triết học xem đó là duy vật hay duy tâm.

VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIÊT HỌC

1. MỐI QUAN HỆ GIỮA
VC & Ý THỨC

2. CON NGƯỜI NHẬN THỨC ĐƯỢC
THẾ GIỚI HAY KHÔNG

2.2 Các trường phái triết học
+ Ðối với mặt thứ nhất vần đề cơ bản của
triết học:
– Trường phái triết học nào cho rằng vật chất
có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý
thức thì được gọi chung là chủ nghĩa duy vật.
CNDV chất phác
• CHỦ NGHĨA DUY VẬT
CNDV siêu hình
CNDV biện chứng

-Trường phái triết học nào cho rằng ý thức
có trước, vật chất có sau, ý thức quyết
định vật chất thì được gọi chung là chủ
nghĩa duy tâm. Trong chủ nghĩa duy tâm
được chia thành hai phái là: Chủ nghĩa duy
tâm chủ quan và chủ n...
CHƯƠNG ICHƯƠNG I
KHÁI LUẬN CHUNG VỀ KHÁI LUẬN CHUNG VỀ
LỊCH SỬ TRIẾT HỌCLỊCH SỬ TRIẾT HỌC
Bài giảng môn Triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Triết học - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài giảng môn Triết học 9 10 1