Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng nhập môn Logic

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 7672 lần   |   Lượt tải: 15 lần
BÀI GIẢNG

NHẬP MÔN LOG IC H ỌC
Biên soạn:

CN. PHẠM THÀNH HƯNG

Phần 1: Đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa của Logic học

Phần 1
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA LOGIC HỌC

Mục đích yêu cầu:
Trong phần này sinh viên cần nắm vững những nội dung chính sau đây:
1. Đối tượng, nhiệm vụ của Logic học.
2. Mối quan hệ giữa Logic học hình thức và Logic học biện chứng.
3. Thực chất của logic học duy tâm.
4. Quá trình phát triển của khoa học về Logic học.
5. Vai trò ý nghĩa của Logic học đối với nhận thức và các khoa học chuyên ngành.
Nội dung chính:
1. Định nghĩa khoa học Logic.
1.1. Đối tượng, mục đích và phương pháp của khoa học Logic.
1.1.1. Thuật ngữ Logic.
1.1.2. Tư duy với tư cách là đối tượng nghiên cứu của khoa học Logic.
1.1.3. Logic học với tư cách là khoa học nghiên cứu về tư duy.
1.2. Quan hệ giữa khoa học Logic với các khoa học khác.
2. Lược sử phát triển Logic học.
2.1. Logic hình thức của Arixtốt.
2.2. Logic học thời kỳ Phục hưng thế kỷ 16.
2.3. Logic toán và Logic biện chứng thế kỷ 18 - 19.
3. Vai trò, ý nghĩa của Logic học.
3.1. Thực tiễn và Logic học.
3.2. Logic học với việc nghiên cứu khoa học.
3

Phần 1: Đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa của Logic học

1.1.

ĐỊNH NGHĨA KHOA HỌC LOGIC

1.1.1. Đối tượng, mục đích và phương pháp của khoa học Logic.
1.1.1.1. Thuật ngữ Logic
Từ nguyên: Trong tiếng Hy Lạp có thuật ngữ Lôgickê với ý nghĩa là một khoa học về tư
duy. Thuật ngữ này lại bắt nguồn từ một tiếng Hy Lạp khác là Logos - có ý nghĩa là “từ”; “lý lẽ”;
“trí tuệ”; “tính qui luật-trật tự”.
Thuật ngữ Lôgickê sau này đi vào tiếng Latinh thành Logica và trở thành nguồn gốc của
hàng loạt các từ cùng nghĩa trong các ngôn ngữ châu Âu như: ЛОΖИКА - Nga, Logic - Anh,
Logique - Pháp.
Từ Logic của tiếng Việt bắt nguồn từ Logicque- một từ tiếng Pháp gốc Latinh xuất hiện vào
thế kỷ 13. Thuật ngữ Logic học ở miền Bắc trước năm 1960 và miền Nam trước năm 1975 còn
được gọi là “luận lý học”.
- Ý nghĩa: Trải qua một quá trình phát triển với các ý nghĩa sử dụng khác nhau, đến nay từ
logic được sử dụng với 3 ý nghĩa sau đây:
Thứ nhất là dùng để chỉ mối liên hệ tất yếu có tính qui luật giữa các sự vật, hiện tượng và
các quá trình của thế giới khách quan. Với ý nghĩa này gọi là logic khách quan. Ví dụ trong đời
sống hàng ngày ta thường nói “Logic của sự kiện”, “Logic của sự phát triển”, qui luật vòng đời
sinh - lão - bệnh - tử, quan hệ tỷ lệ thuận khối lượng của vật vận động với lực quán tính của nó.
Thứ hai là dùng để chỉ mối liên hệ tất yếu có tính qui luật giữa những ý n...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng nhập môn Logic - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
Bài giảng nhập môn Logic 9 10 165