Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lênin: Chương 1

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1

CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG

Chương 1 bao gồm các phần sau:
I/ CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA
DUY VẬT BiỆN CHỨNG
II/ QUAN ĐiỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY
VẬT BiỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ
MỐI QUAN HỆ GiỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

I/ CHỦ NGHĨA DUY VẬT
VÀ CHỦ NGHĨA DUY
VẬT BiỆN CHỨNG
1/ Sự đối lập giữa chủ
nghĩa duy vật và chủ
nghĩa duy tâm trong việc
giải quyết vấn đề cơ bản
triết học.
Triết học là hệ thống
những quan điểm lý luận
chung nhất về thế giới và
về vị trí của con người
trong thế giới đó.

哲学
KHÁI QUÁT NHẤT
PHỔ BiẾN NHẤT
CHUNG NHẤT

Vấn đề cơ bản của
triết học là vấn đề
gì?
Ph.Ăngghen
“Vấn
đề cơ bản lớn của
mọi triết học, đặc
biệt là triết học hiện
đại, là mối quan hệ
giữa tư duy và tồn
tại”

Ý THỨC
VÀ
VẬT CHẤT
TÂM VÀ VẬT
LÝ VÀ KHÍ

LINH HỒN
VÀ
THỂ XÁC

VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC

MỐI QUAN HỆ GiỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
MẶT THỨ NHẤT

MẶT THỨ NHÌ

VC VÀ YT
CÁI NÀO CÓ TRƯỚC?

CÓ NHẬN THỨC ĐƯỢC
THẾ GiỚI KHÔNG ?

Ý THỨC
CÓ TRƯỚC

KHÔNG
VẬT CHẤT NHẬN THỨC
NHẬN THỨC
CÓ TRƯỚC
ĐƯỢC
ĐƯỢC

CHỦ NGHĨA DUY VẬT
CHỦ NGHĨA DUY TÂM

THUYẾT BẤT KHẢ TRI

2/ CN DVBC – HÌNH THỨC PHÁT TRIỂN CAO NHẤT CỦA CNDV

VẤN
ĐỀ
CƠ
BẢN
TRIẾT
HỌC

CNDV

DUY VẬT CỔ ĐẠI
Trước và sau CN 6 TK

VẬT CHẤT
QUYẾT ĐỊNH
Ý THỨC

DV SIÊU HÌNH
(CẬN ĐẠI)TK XVII-XVIII

TRIÊT HỌC MÁC

DV BiỆN CHỨNG
ĐẦU TK XIX ĐẾN NAY

CNDT
CNDT KHÁCH QUAN
Ý THỨC
QUYẾT ĐỊNH
VẬT CHẤT

CNDT CHỦ QUAN

II/ QUAN ĐiỂM CỦA
CHỦ NGHĨA DUY VẬT
BiỆN CHỨNG VỀ VẬT
CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI
QUAN HỆ GiỮA VẬT
CHẤT VÀ Ý THỨC
1/ Vật chất
a/ Phạm trù vật chất
+ Quan niệm của những
nhà duy vật cổ đại.
Vật chất là những vật thể
hữu hình.
HERACƠLIT
THALES

KIM

THỔ

THỦY

HỎA

MỘC

NGŨ HÀNH TƯƠNG SINH ,TƯƠNG KHẮC

+ Quan điểm của các
nhà duy vật cận đại
Vẫn xem vật chất là một
sự vật cụ thể. Đó là
NGUYÊN TỬ.

1895:
Rơnghen
ra tia X

CUỐI XIX
ĐẦU XX

1896:
Béccơren
phóng xạ

CỔ
ĐẠI
VẬT CHẤT LÀ VẬT THỂ CỤ THỂ
(NGUYÊN TỬ)

1897 :
Tômxơn
điện tử

1901:
Kaufman
khối lượng
thay đổi

NGUYÊN
TỬ
BỊ PHÁ VỠ.
VẬT CHẤT
CÒN KHÔNG
VÀ
NÓ LÀ GÌ ?

...
CHƯƠNG 1
CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG
Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lênin: Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lênin: Chương 1 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lênin: Chương 1 9 10 179