Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2127 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ch¬ng 2:
Ch¬ng 2:
Tæ chøc hµnh chÝnh nhµ níc
Tæ chøc hµnh chÝnh nhµ níc
1- HÖ thèng tæ chøc nhµ níc
1- HÖ thèng tæ chøc nhµ níc
2- Ph©n lo¹i tæ chøc HCNN
2- Ph©n lo¹i tæ chøc HCNN
3- §Æc trng c¬ b¶n cña tæ chøc HCNN
3- §Æc trng c¬ b¶n cña tæ chøc HCNN
4- Nh÷ng nguyªn t¾c chøc ho¹t
4- Nh÷ng nguyªn t¾c chøc ho¹t
®éng cña c¸c c¬ quan HCNN
®éng cña c¸c c¬ quan HCNN
5- C¸c nguyªn t¾c b¶n trong i
5- C¸c nguyªn t¾c b¶n trong i
quan gi÷a chøc HCNN ë trung
quan gi÷a chøc HCNN ë trung
¬ng vµ tæ chøc HCNN ë ®Þa ph¬ng
¬ng vµ tæ chøc HCNN ë ®Þa ph¬ng
6- Chøc n¨ng c¬ b¶n cña tæ chøc HCNN
6- Chøc n¨ng c¬ b¶n cña tæ chøc HCNN
7- C¬ cÊu tæ chøc hµnh chÝnh nhµ níc
7- C¬ cÊu tæ chøc hµnh chÝnh nhµ níc
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 9 10 512