Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1946 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Ch¬ng 6:
Ch¬ng 6:
HiÖu qu¶
HiÖu qu¶
Tæ chøc
Tæ chøc
hµnh chÝnh nhµ níc
hµnh chÝnh nhµ níc
T¹i sao cÇn nghiªn cøu hiÖu qu¶ chøc? nghn cøu
T¹i sao cÇn nghiªn cøu hiÖu qu¶ chøc? nghn cøu
®Ó lµm g×?=>
®Ó lµm g×?=>
gióp cho c nhµ QL biÕt ®îc c¸c
gióp cho c nhµ QL biÕt ®îc c¸c
yÕu t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng cña c¸c chøc
yÕu t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng cña c¸c chøc
b¸o ®îc c¸c hËu qu¶ a trong m«i trêng thay
b¸o ®îc c¸c hËu qu¶ a trong m«i trêng thay
®æi => lùa chän biÖn ph¸p t¸c ®éng nh»m qu¶n
®æi => lùa chän biÖn ph¸p t¸c ®éng nh»m qu¶n
vµ ph¸t triÓn tæ chøc theo môc tiªu x¸c ®Þnh
vµ ph¸t triÓn tæ chøc theo môc tiªu x¸c ®Þnh
I- Mét sè kh¸i niÖm
I- Mét sè kh¸i niÖm
II- C¸c yÕu x¸c ®Þnh chøc hiÖu
II- C¸c yÕu x¸c ®Þnh chøc hiÖu
qu¶
qu¶
III- C¸c yÕu ¶nh hëng ®Õn ho¹t
III- C¸c yÕu ¶nh hëng ®Õn ho¹t
®éng cña c¸c tæ chøc
®éng cña c¸c tæ chøc
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 9 10 642