Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1817 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng 7-
Ch¬ng 7-
Ph¸t triÓn
Ph¸t triÓn
Tæ chøc
Tæ chøc
hµnh chÝnh nhµ níc
hµnh chÝnh nhµ níc


T¹i sao
T¹i sao
chøc ®ã ®æ
chøc ®ã ®æ
(t×nh tr¹ng chøc kh«ng cßn kh¶
(t×nh tr¹ng chøc kh«ng cßn kh¶
n¨ng duy tr×, o ®îc chøc c thµnh viªn cña
n¨ng duy tr×, b¶o ®îc chøc c¸c thµnh viªn cña
nã)=>
nã)=>
lµm thÕ nµo ®Ó chøc thÝch nghi tån t¹i
lµm thÕ nµo ®Ó chøc thÝch nghi tån t¹i
trong m«i trêng biÕn ®éng=>
trong m«i trêng biÕn ®éng=>


I- Sù thay ®æi tæ chøc
I- Sù thay ®æi tæ chøc
II- Ph¸t triÓn tæ chøc
II- Ph¸t triÓn tæ chøc
III- Ph¸t triÓn chøc hµnh chÝnh nhµ
III- Ph¸t triÓn chøc hµnh chÝnh nhµ
níc
níc
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 9 10 389