Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 4810 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Qu¶n lý vµ ph¸t triÓn tæ chøc
Qu¶n lý vµ ph¸t triÓn tæ chøc
hµnh chÝnh nhµ níc
hµnh chÝnh nhµ níc
Nguyễn Thi Ngoc Lan
Nguyễn Thi Ngoc Lan
Bộ môn Quản lý và Phát triển tổ
Bộ môn Quản lý và Phát triển tổ
chức
chức
Khoa Tổ chứcQuản lý nhân
Khoa Tổ chứcQuản lý nhân
sự
sự


BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 9 10 837