Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng sơ cấp lý luận chính trị

Được đăng lên bởi truongkhactra87
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2085 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Tiêu đề

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ĐI LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Người soạn: Đoàn Kiên Cường
Đối tượng giảng: Đảng viên mới
Số tiết lên lớp: 8 tiết
Thời gian soạn: 8 tiết
2. Mục đích, yêu cầu:
Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên Chủ nghĩa xã hội là một
trong những vấn đề xuyên suốt của Cách mạng Việt Nam, đã được Chủ
tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát huy từ tinh hoa văn hóa và tư tưởng
Đông –Tây, trong đó nòng cốt là Chủ nghĩa Mác Lênin. Điều này đã được
Người cô đọng trong “Hồ Chí Minh Toàn tập” (12 tập) và là một trong
những nội dung quan trọng nhất của những tác phẩm kinh điển ấy.
Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội là những
phạm trù có ngoại diên rộng lớn và nội hàm phong phú, nó như bao hàm
tổng quát mọi quyết sách, chủ trương của Đảng cả trong thời chiến lẫn thời
bình, nó cũng vừa là mục đích, vừa là con đường, vừa là nguyên nhân, vừa
là kết quả của 85 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng Cộng
sản Việt Nam.
Vì vậy: Bài giảng sẽ giúp cho học viên nắm và trả lời được các câu
hỏi Chủ nghĩa xã hội là gì? Con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội diễn ra như
thế nào? Thông qua đó trang bị cho học viên có cái nhìn cô đọng nhất, khái
quát nhất về tiến trình cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời cho đến nay
và mục tiêu tổng quát của Cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Khi
nắm được lý luận về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã
hội, học viên sẽ có được thế giới quan sáng suốt và phương pháp luận khoa
học cho hoạt động thực tiễn.
1

3. Nội dung:
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ĐI LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
I. ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI-MỘT SỰ
LỰA CHỌN HỢP QUY LUẬT, HỢP LÒNG DÂN (4 tiết)

1.1. Sự lựa chọn khách quan của lịch sử (trọng tâm)
1.2. Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo đã
khẳng định: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy
nhất đúng đắn (trọng tâm)
1.3. Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
II. VỀ MÔ HÌNH XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MÀ NHÂN DÂN TA
XÂY DỰNG (4 tiết)

2.1. Những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta
xây dựng trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội năm 1991
2.2. Sự bổ sung, phát triển tại Đại hội X
2.3. Phương hướng cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội trong Cương lĩnh
(bổ sung, phát triển năm 2011)
III. PHƯƠNG HƯỚNG ĐI LÊN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA

3.1. Phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội trong Văn kiện Đại hội VII
của Đảng
3.2. Sự b...
1. Tiêu đề
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ĐI LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Người soạn: Đoàn Kiên Cường
Đối tượng giảng: Đảng viên mới
Số tiết lên lớp: 8 tiết
Thời gian soạn: 8 tiết
2. Mục đích, yêu cầu:
Chủ nghĩa hội phương hướng đi lên Chủ nghĩa hội một
trong những vấn đ xuyên suốt của Cách mạng Việt Nam, đã được Chủ
tịch Hồ Chí Minh kế thừa phát huy từ tinh hoa văn hóa tưởng
Đông –Tây, trong đó nòng cốtChủ nghĩa Mác Lênin. Điều này đã được
Người đọng trong “Hồ Chí Minh Toàn tập” (12 tập) một trong
những nội dung quan trọng nhất của những tác phẩm kinh điển ấy.
Chủ nghĩa hội con đường đi lên Chủ nghĩa hội những
phạm trù ngoại diên rộng lớn nội hàm phong phú, như bao hàm
tổng quát mọi quyết sách, chủ trương của Đảng cả trong thời chiến lẫn thời
bình, nó cũng vừa là mục đích, vừa là con đường, vừa là nguyên nhân, vừa
kết quả của 85 năm hình thành, y dựng phát triển của Đảng Cộng
sản Việt Nam.
vậy: Bài giảng sẽ giúp cho học viên nắm trả lời đưc các u
hỏi Chủ nghĩa xã hội là gì? Con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội diễn ra như
thế nào? Thông qua đó trang bị cho học viên có cái nhìn cô đọng nhất, khái
quát nhất về tiến trình cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời cho đến nay
mục tiêu tổng quát của Cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Khi
nắm được lý luận v Chủ nghĩa hội và con đường đi n Chủ nghĩa
hội, học viên sẽ có được thế gii quan sáng suốt và phương pháp luận khoa
học cho hoạt động thực tiễn.
1
Bài giảng sơ cấp lý luận chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng sơ cấp lý luận chính trị - Người đăng: truongkhactra87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài giảng sơ cấp lý luận chính trị 9 10 813