Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tâm lý học (Công nghệ Hành chính)

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 348 trang   |   Lượt xem: 14069 lần   |   Lượt tải: 62 lần
Học viện Hành chính
Quốc Gia

Bộ môn Khoa học Hành chính – Văn
bản
Công nghệ Hành chính
1

Tâm lí học đại cương
Thời lượng: 45 tiết
Đối tượng: cử nhân hành chính, các lớp tại chức văn
bằng 1.

2

Các phần của tâm lí học đại
cương






Phần I: Những vấn đề chung của tâm lí học
Phần II: Các quá trình nhận thức
Phần III: Nhân cách và sự hình thành nhân
cách
Phần IV: Sự sai lệch hành vi cá nhân và hành
vi xã hội

3

Phần I: Những vấn đề chung của tâm
lí học
Chương 1: Tâm lí học là một khoa học
Chương 2: Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí
người
Chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lí ý thức

4

Phần II: Các quá trình nhận thức
1.

Chương V: Tư duy và tưởng tượng

2.

Chương VI: Trí nhớ

3.
4.

Chương IV: Cảm giác và tri giác
Chương VII: Ngôn ngữ và nhận thức

5

Phần III
-

-

Nhân cách và
sự hình thành nhân cách

6

Phần IV: Sự sai lệch hành vi cá
nhân và hành vi xã hội
A.

Sự sai lệch hành vi cá nhân

B.

Sự sai lệch hành vi xã hội

7

Chương I: Tâm lí học là một
khoa học





I. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lí học
II. Bản chất chức năng phân loại các hiện
tượng tâm lí
III. Các nguyên tắc và phương pháp nghiên
cứu

8

Chương II: Cơ sở tự nhiên và cơ
sở xã hội của tâm lí người



I. Cơ sở tự nhiên của tâm lí người
II. Cơ sở xã hội của tâm lí người

9

Chương III: Sự hình thành và
phát triển tâm lí, ý thức



I. Sự hình thành và phát triển tâm lí
II. Sự hình thành và phát triển ý thức

10

Chương IV: Cảm giác và tri giác

I. Cảm giác
II. Tri giác

11

Chương V: Tư duy và
tưởng tượng

I.
II.

Tư duy
Tưởng tượng

12

Chương VI: Trí nhớ
I. Khái niệm chung về trí nhớ
II. Các loại trí nhớ
III. Các quá trình của trí nhớ
IV. Sự khác biệt cá nhân về trí nhớ

13

Chương VII: Ngôn ngữ và nhận
thức
I.

Khái niệm chung về ngôn ngữ

II. Phân loại ngôn ngữ
III. Vai trò của ngôn ngữ đối với nhận
thức

14

Phần III: Nhân cách và sự hình

thành nhân cách
I.

Khái niệm chung về nhân cách

II.

Cấu trúc tâm lí của nhân cách

III. Các phẩm chất tâm lí nhân cách
IV.

Những thuộc tính tâm lí nhân cách

V.

Sự hình thành và phát triển nhân cách

15

Phần IV. Sự sai lệch hành vi cá
nhân và hành vi xã hội
-

A. Sự sai lệch hành vi cá nhân

-

I. Khái niệm hành vi
II. Chuẩn hành vi
III. Các loại sai lệch chuẩn mực hành vi cá
nhân

-

16

Phần IV. Sự sai lệch hành vi cá
nhân và hành vi xã hội (tiếp theo)
B. Hành vi xã hội và sự sai lệch hành vi xã
hội
I.
Hành vi xã hội
II.
Chuẩn mực
III. Sự sai lệch chuẩn mực hành vi xã hội
IV. Hậu quả của sự sai lệ...
1
Học viện Hành chính
Học viện Hành chính
Quốc Gia
Quốc Gia
Bộ môn Khoa học Hành chínhVăn
bản
Công nghệ Hành chính
GV. Nguyễn Thị Minh
Bài giảng tâm lý học (Công nghệ Hành chính) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tâm lý học (Công nghệ Hành chính) - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
348 Vietnamese
Bài giảng tâm lý học (Công nghệ Hành chính) 9 10 963