Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tâm lý học đại cương

Được đăng lên bởi duyentinh76
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 888 lần   |   Lượt tải: 6 lần
häc phÇn : T©m lý häc ®¹i c¬ng
Sè §VHT: 3 (45 tiÕt)
Ch¬ng I : T©m lý häc lµ mét khoa häc
I. Môc tiªu.
1. VÒ kiÕn thøc:
Tr×nh bµy ®îc c¸ch hiÓu cña m×nh vÒ t©mlµ g×, t©m lý häc lµcòng nh hiÓu ®-
îc b¶n chÊt cña hiÖn tîng t©m lý ngêi theo quan ®iÓm Macxit, c¬ së h×nh thµnh t©m lý vµ
ý nghÜa cña m«n t©m lý häc trong ho¹t ®éng gi¶ng d¹y.
2. VÒ kÜ n¨ng:
- VËn dông kiÕn thøc t©m häc ®Ó ph©n biÖt ®îc c¸c hiÖn tîng t©m lý, n¨ng
®äc, ph©n tÝch c¸c tµi liÖu gi¸o khoa t©m lý, n¨ng x¸c ®Þnh quan ®iÓm duy vËt hay
duy t©m vÒ t©m lý.
- n dông kiÕn thøc vµo gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng trong cuéc sèng hµng ngµy
còng nh trong häc tËp, rÌn luyÖn nghiÖp vô s ph¹m vµ rÌn luyÖn b¶n th©n.
3. VÒ th¸i ®é:
- NhËn thøc ®óng tÇm quan träng cña m«n t©m häc trong cuéc sèng nãi
chung, cuéc sèng trong thêi k× hiÖn ®¹i nãi riªng, ®Æc biÖt lµ vÞ trÝ cña m«n häc nµy trong
nhµ trêng s ph¹m.
- th¸i ®é tÝch cùc ®èi víi m«n häc, t¨ng thªm lßng yªu nghÒ, s¸ng t¹o trong
häc tËp.
II. Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y
- ThuyÕt tr×nh
- Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
- D¹y häc t×nh huèng
- Thùc hµnh
III. Néi dung chÝnh trong ch¬ng
- T©m lÝ lµ g×?
- VÞ trÝ, ý nghÜa cña T©m lÝ häc
- B¶n chÊt cña hiÖn tîng t©m lÝ ngêi
- Chøc n¨ng cña t©m lÝ, ph©n lo¹i c¸c hiÖn tîng t©m lý
IV. KÕ ho¹ch chi tiÕt
I. §èi tîng, nhiÖm vô, vÞ trÝ, ý nghÜa cña T©m lý häc
1. T©m lý lµ g×?
- B¹n hiÓu nh thÕ nµo vÒ t©m lý?
- Nh÷ng sinh viªn häc tríc b¹n nãi g× vÒ t©m lý häc?
- B¹n mong muèn g× khi häc m«n t©m lý?
GV §Þnh híng: Cã SV cho r»ng häc t©m lý lµ häc c¸ch chinh phôc lßng ngêi, häc t©m lý
häc lµ c¸ch häc suy tõ mong muèn ý thÝch cña m×nh ®Ó hiÓu ngêi kh¸c
VËy T©m lý cã ph¶i lµ nh c¸c ý kiÕn trªn kh«ng?
Chóng ta cïng nhau nghiªn cøu vÒ t©m lý häc:
1
Bài giảng tâm lý học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tâm lý học đại cương - Người đăng: duyentinh76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Bài giảng tâm lý học đại cương 9 10 1