Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng tâm lý

Được đăng lên bởi Link Key
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1762 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG TÂM TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (25/08/2010 10:52 PM)
Bản để in
Bình chọn: 0 | Xem: 14336 |
Tác giả: Nguyenninhniem | Điểm cống hiến: 212

Mọi quá trình tác động giáo dục dù có hiện đại, quy mô đến như thế nào chăng nữa, điều đó sẽ không có kết quả khi cá
nhân được giáo dục không hoạt động; tức là họ không tự giáo, tích cực tiếp thu, hay nói cách khác là h ọ không t ự giáo
dục. Như vậy, cơ sở tâm lý của quá trình giáo dục là quá trình hình thành và phát tri ển ở cá nhân kh ả năng ý th ức, t ự ý
thức và tự đánh giá của sinh viên.

TÂM LÝ GIÁO DỤC HỌC ĐẠI HỌC
CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ LỨA TUỔI CỦA THANH NIÊN – SINH VIÊN
I. ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ LỨA TUỔI CỦA THANH NIÊN – SINH VIÊN
Những đặc điểm phát triển tâm lý của thanh niên sinh viên bị chi phối bởi những đặc điểm phát tri ển về thể ch ất, môi
trường sống và những quá trình tâm lý, vai trò xã hội của họ. Những đặc điểm phát triển tâm lý c ủa thanh niên sinh viên r ất đa
dạng, không đồng đều, với những nét cơ bản sau:
A. Về thể chất
- Ở lứa tuổi từ 18 đến 23 – 25 tuổi, hình thể đạt được sự hoàn chỉnh về cấu trúc và sự phối hopự các chức năng.
- Đầu thời kỳ này, con người đạt được 9/10 chiều cao và 2/3 khối lượng của cơ thể trưởng thành. Riêng não b ộ đã đạt
khối lượng tối đa (trung bình là 1400 gram) và số tế bào thần kinh đã phát triển đầy đủ tới xấp xỉ 15 tỷ nơron.
- Quan trọng hơn, chính là ở lứa tuổi này hoạt động thần kinh cấp cao đã đạt đến mức trưởng thành.
B. Sự thích ứng của sinh viên với hoạt động và môi trường học tập mới
- Thích nghi với hoạt động học tập: Học tập ở đại học là học nghề, nội dung học tập có tính chuyên ngành; pưhưong
pháp học tập ở đại học chủ yếu là tự học, tự nghiên cứu, vì vậy đòi hỏi sinh viên phải tự giác, độc lập cao.

- Môi trường hoạt động học tập của sinh viên được mở rộng
- Nội dung và cách thức giao tiếp của sinh viên với mọi người xung quanh cũng rất phong phú và đa dạng.
- Trong giai đoạn này, sinh viên gặp phải một loạt những mâu thuẫn như:
+ Mâu thuẫn giữa ước mơ, kỳ vọng với điều kiện và khả năng đạt được
+ Mâu thuẫn giữa mong muốn học tập kiến thức chuyên ngành chuyên sâu với yêu cầu học tập theo chương trình quy
định
+ Mâu thuẫn giữa lượng thông tin khổng lồ với khả năng và thời gian hạn hẹp của sinh viên
C. Sự phát triển nhận thức của sinh viên
- Sinh viên nhận thức tri thức khoa học một cách khái quát, hệ thống để trở thành những chuyên gia, nhà khoa học trong
tương lai
- Hoạt động nhận thức của sinh viên diễn ra một cách có kế hoạch, có mục đích, nội du...
BÀI GI NG TÂM TÂM LÝ H C GIÁO D C I H C ĐẠ (25/08/2010 10:52 PM)
B n in để
Bình ch n: 0 | Xem: 14336 |
Tác gi : Nguyenninhniem | i m c ng hi n:Đ ế 212
M i quá trình tác ng giáo d c dù có hi n i, quy n nh th nào ch ng n a, i u ó s không có k t qu khi cá độ đạ đế ư ế ă đ ề đ ế
nhân c giáo d c không ho t ng; t c là h không t giáo, tích c c ti p thu, hay nói cách khác h không t giáođượ độ ế
d c. Nh v y, c s tâm c a quá trình giáo d c quá trình hình thành phát tri n nhân kh n ng ý th c, t ý ư ậ ơ ở ă
th c và t ánh giá c a sinh viên. đ
TÂM LÝ GIÁO D C H C I H C ĐẠ
CH NG 2: C I M TÂM LÝ L A TU I C A THANH NIÊN – SINH VIÊNƯƠ ĐẶ Đ
I. C I M TÂM LÝ L A TU I C A THANH NIÊN – SINH VIÊNĐẶ Đ
Nh ng c i m phát tri n tâm c a thanh niên sinh viên b chi ph i b i nh ng c i m phát tri n v th ch t, môi đặ đ đặ đ
tr ng s ng nh ng quá trình tâm lý, vai trò h i c a h . Nh ng c i m phát tri n tâm c a thanh niên sinh viên r t aườ đặ đ ấ đ
d ng, không ng u, v i nh ng nét c b n sau: đồ đề ơ
A. V th ch t
- l a tu i t 18 n 23 – 25 tu i, hình th t c s hoàn ch nh v c u trúc và s ph i hop các ch c n ng. đế đạ đượ ă
- u th i k này, con ng i t c 9/10 chi u cao 2/3 kh i l ng c a c th tr ng thành. Riêng não b ã tĐầ ườ đ đượ ượ ơ ư đ đ
kh i l ng t i a (trung bình là 1400 gram) và s t bào th n kinh ã phát tri n y t i x p x 15 t n ron. ư đ ế đ đ đ ơ
- Quan tr ng h n, chính là l a tu i này ho t ng th n kinh c p cao ã t n m c tr ng thành. ơ độ đ đạ đế ưở
B. S thích ng c a sinh viên v i ho t ng và môi tr ng h c t p m i độ ườ
- Thích nghi v i ho t ng h c t p: H c t p i h c h c ngh , n i dung h c t p tính chuyên ngành; p h ong ạ độ đạ ư ư
pháp h c t p i h c ch y u là t h c, t nghiên c u, vì v y òi h i sinh viên ph i t giác, c l p cao. đ ế đ đ
bài giảng tâm lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng tâm lý - Người đăng: Link Key
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
bài giảng tâm lý 9 10 464