Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng tư tưởng

Được đăng lên bởi Cuong Master
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 2849 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NGAÂN HAØNG TP HOÀ CHÍ MINH
BANKING UNIVERSITY
36 TOÂN THAÁT ÑAÏM QUAÄN 1 TP. HCM
ÑT: 08. 38971629 – FAX: 08. 38212584

MOÂN HOÏC

TƯ TƯỞNG
HỒ CHÍ MINH
1

Ths.Trần Mai Ước

Thông tin giảng viên
 Trần Mai Ước, Thạc sỹ
 Giảng viên cơ hữu Đại học Ngân hàng TP.HCM
 Giảng viên thỉnh giảng các trường: Đại học quốc gia
Tp. HCM, Đại học Giao Thông Vận Tải, Đại học Mở
Tp.HCM, Đại học Bình Dương, Cao đẳng Nguyễn Tất
Thành, Cao đẳng công nghệ Thủ Đức, Cao đẳng công
nghệ thông tin-Tp.HCM, Trường đào tạo và phát triển
nhân lực Á Châu…
 Một số môn giảng dạy chính: Những nguyên lý cơ
bản của CNMLN, Logic học, Tư tưởng Hồ Chí Minh,
Phương pháp HĐH và NCKH, Chính trị
 Địa chỉ email: maiuocven@yahoo.com

Bài 1

KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ
TRÌNH HÌNH THÀNH
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.

3

I.Đối tượng và phương pháp

nghiên cứu; khái niệm về tư
tưởng Hồ Chí Minh.
II.Điều kiện lịch sử – xã hội,
nguồn gốc và quá trình hình
thành tư tưởng Hồ Chí Minh
III.Ý nghĩa việc học tập, nghiên
cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.
4

I. Đối tượng và phương pháp
nghiên cứu; khái niệm về tư
tưởng Hồ Chí Minh.

1. Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu.



Đối tượng nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu.
5

2. Khái niệm và hệ thống tư tưởng
Hồ Chí Minh.


Khái niệm tư tưởng.



Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.



Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.

6

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống
quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn
đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách
mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách
mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận
dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa MácLênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng
thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ
thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng
giai cấp và giải phóng con người.
7

II. Điều kiện lịch sử – xã hội,
nguồn gốc và quá trình hình
thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
4. Điều kiện lịch sử – xã hội.
- Xã hội Việt Nam thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
- Gia đình, quê hương.
- Thời đại.
8

2. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh.
-

Tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam.

-

Tinh hoa văn hóa nhân loại.

-

Chủ nghĩa Mác-Lênin: Cơ sở thế giới quan và
phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh.

-

Những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất
cá nhân của Nguyễn Ái Quốc.
9

3. Quá trình hình thành và phát triển
tư tưởng Hồ Chí Minh.
a) Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước và chí
hướng cách mạng (1890-1911).
b) Thời kỳ tìm tòi, khảo nghiệm con đường cứu
nước, giải phóng dân tộc (1911-1920).
c) Thời kỳ hình thành cơ bản về t...
1
MOÂN HOÏC
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NGAÂN HAØNG TP HOÀ CHÍ MINH
BANKING UNIVERSITY
36 TOÂN THAÁT ÑAÏM QUAÄN 1 TP. HCM
ÑT: 08. 38971629 – FAX: 08. 38212584
TƯ TƯỞNG
HỒ CHÍ MINH
Ths.Trần Mai Ước
bài giảng tư tưởng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng tư tưởng - Người đăng: Cuong Master
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
bài giảng tư tưởng 9 10 836