Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG VỀ KĨ NĂNG TIẾN HÀNH CUỘC

Được đăng lên bởi Duong Dinh Dung
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 852 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thực hiện: PGĐ TT Phạm Phương Dung

KỸ NĂNG TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Mở đầu
2. Sự cần thiết của cuộc họp
3. Những cuộc họp thường gặp
4. Các buốc tiến hành cuộc họp
5. Xác định và chuẩn bị cuộc họp
6. Tiến hành chính thức cuộc họp
7. Giám sát kiểm tra giải quyết các vấn đề phát sinh
theo nghị quyết của cuộc họp
8. Câu hỏi đánh giá cuộc họp
9. Vai trò của người chủ toạ
10. Ấn tượng đầu tiên và ấn tượng cuối cùng
11. Kết quả của cuộc họp tồi.
12. Kết luận

KỸ NĂNG TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

I. Mở đầu: Cuộc họp là hoạt động cần thiết cho sự tồn
tại và phát triển của một tổ chức, cuộc họp là nơi để
trao đổi và bàn bạc vì vậy thường có không khí trạng
trọng.
Nếu cuộc họp không được chuẩn bị chu đáo, kỹ
càng trở nên kém hiệu quả và mất thời gian, tiền
của. Song kết quả cuộc họp phụ thuộc rất lớn vào
vai trò của người chủ trì cuộc họp.

Năng lực chủ trì cuộc họp là năng lực quan trọng
của người cán bộ, đòi hỏi người cán bộ phải chịu
khó học hỏi, rèn luyện và trải qua kinh nghiệm trong
hoạt động thực tế. Do vậy người cán bộ điều hành
cuộc cần có những kỹ năng cơ bản nhất về tổ chức
một cuộc họp thành công.

KỸ NĂNG TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

II. Sự cần thiết của cuộc họp
1.Phát huy sức mạnh
tổng hợp của tập thể
2. Giải quyết các vấn đề về:
- Tư tưởng, đường lối, nhận thức, chủ
trương.
- Giải pháp cho các hoạt động của tổ chức.
3. Giải quyết những vấn đề mà một cá nhân
không thể thực hiện được.

KỸ NĂNG TIẾN HÀNH CUỘC HỌP
III. Các cuộc họp thường gặp:
1. Phân loại theo quy mô cuộc họp:
- Cuộc họp lớn: Đại hội, Hội nghị, Hội thảo có quy mô lớn,
đông người.
- Cuộc họp có quy mô nhỏ: Họp Ban chỉ đạo, Ban chấp
hành các đoàn thể, CLB, họp tổ dân...
2. Phân loại theo hình thức họp:
- Họp bàn: Nội dung chuẩn bị trước chưa được đầy đủ,
chưa thống nhất...
- Họp triển khai: Nội dung cuộc họp đã được chuẩn bị trước
đầy đủ, thường được họp ở những cuộc họp cấp dưới để
triển khai nội dung họp của cấp trên.
3. Phân loại theo tính thường quy:
- Cuộc họp chính thức
- Cuộc họp không chính thức

KỸ NĂNG TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

IV. Các bước tiến hành cuộc họp:
1. Lên chương trình cuộc họp
2. Thông báo mời họp
3. Điều hành cuộc họp
4.Tổng kết cuộc họp
5. Giám sát, kiểm tra và giải quyết các
vấn đề phát sinh theo Nghị quyết của
cuộc họp

KỸ NĂNG TIẾN HÀNH CUỘC HỌP
V. Xác định và chuẩn bị cuộc họp
1. Lựa chọn mục đích, nhiệm vụ của cuộc họp: căn cứ theo:
- Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức
- Mục tiêu, kế hoạch đề ra của tổ chức, chủ trương, kế hoạch của
cấp trên
- Tình hình thực tế: Khả năng về nhân sự...
Thực hiện: PGĐ TT Phạm Phương Dung
BÀI GIẢNG VỀ KĨ NĂNG TIẾN HÀNH CUỘC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG VỀ KĨ NĂNG TIẾN HÀNH CUỘC - Người đăng: Duong Dinh Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
BÀI GIẢNG VỀ KĨ NĂNG TIẾN HÀNH CUỘC 9 10 495