Ktl-icon-tai-lieu

BÀI HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VÙNG LÃNH THỔ.

Được đăng lên bởi minhchau154
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 5225 lần   |   Lượt tải: 41 lần
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VÙNG LÃNH THỔ

NHẬP MÔN
I. tại sao phải nghiên cứu vùng, lãnh thổ
- lãnh thổ Việt Nam rộng, dài
- Các yếu tố tạo cac vùng có sự phân dị lớn, mỗi vùng có sự phát triển khác nhau,
tác động qua lại lẫn nhau -> nhà nước can thiệp để không mâu thuẫn, phát triển thế
mạnh từng vùng
- Theo lý luận phân công lao động: Phân công lao động theo nghành gắn với
phân công lao động theo lãnh thổ.
- Theo lý luận QLHCNN: kết hợp quản lý theo nghành và quản lý theo lãnh thổ
- VN tiếp giáp nhiều quốc gia nên bị ảnh hưởng từ bên ngoài rất phức tạp,
II. Mục tiêu, yêu cầu, đối tượng
1. Mục tiêu.
- Kiến thức
- Kĩ năng
- Thái độ
2. yêu cầu
- tiếp thu khoa học, chính xác + thực tiễn
3. Đối tượng nghiên cứu
Được xem xét trên các góc độ

CHƯƠNG 1. VÙNG LÃNH THỔ
I. những v
án đề chung về vùng lãnh thổ
1. Nhận thức và quan niệm
- vùng lãnh thổ là lãnh thổ được xác định mà trong đó tồn tại yếu tố tự nhiên, con
người, kết cấu hạ tầng và hoạt động của con người.
- Vùng lãnh thổ là một không gian địa lý có ranh giới xác định bởi nhà nước và
tên gọi nhất định.
- Vùng kinh tế: Một lãnh địa xác định gồm một số hoặc nhiều tỉnh có sự đồng
nhất tương đối về điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế, moi trường, phong tục tập quán
- Vùng hành chính kinh tế: (hk chép kịp^^)
2. hình thái vùng lãnh thổ
2.1. vùng không thuộc đối tượng QLNN
- vùng tự nhiên: để quan sát khí hậu thời tiết

Phạm Thị Kim Oanh- NS3

Page 1

- vùng nghành: vùng nông nghiệp, du lịch, đô thị ( các nhà khoa học chuyên
ngành chia lãnh thổ quốc gia thành các vùng để nghiên cứu các phương án phát triến
nghành or lĩnh vực cụ thể)
+ Chuyên gia nông nghiệp(du lịch) : Trung du miền núi Bắc Bộ (TDMNBB),
Đồng bằng Sông Hồng (DBSH), Bắc Trung Bộ (BTB), Duyên hải nam trung bộ
(DHNTB), Tây nguyên (TN), Đông Nam Bộ, Tây NB -> phục vụ nhu cầu phát triển
nông nghiệp.
+ Chuyên gia đô thị : Vùng KT trọng điểm Bắc Bộ, KTTĐ Nam Bộ, KTTĐ miền
Trung và Tây Trug bộ, ĐBSH, ĐBSCL, TÂY BẮC, TN, Cao Bằng – Lạng Sơn- Thái
Nguyên- Bắc Cạn, Lào Cai – Yên Bái –Hà Giang – Tuyên Quang – Vĩnh Phúc.
2.2. vùng la đối tượng QLNN (vùng Kinh tế - xã hội)
- Vùng kinh tế lớn: (6 vùng)
- vùng HC – KT Tỉnh: 63 tỉnh
- vùng HC – KT Huyện: 549 huyện, 45 thị xã, 59 TP thuộc tỉnh
- vùng HC – KT xã: 9068 xã, 620 thị trấn,1457phường
(VÙNG KT LỚN)

lãnh thổ đặc biệt

(VÙNG HC KT )

CHƯƠNG II. QLNN ĐỐI VỚI VÙNG LÃNH THỔ
I. QLNN là gì?
- Nhà nước là hệ thống quyền lực của giai cấp thống trị: Cơ quan Hành pháp, Lập
pháp, Tư pháp.
- QL là CQ, người sử dụng quyền lự...
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VÙNG LÃNH THỔ
NHẬP MÔN
I. tại sao phải nghiên cứu vùng, lãnh thổ
- lãnh thổ Việt Nam rộng, dài
- Các yếu tố tạo cac vùng có sự phân dị lớn, mỗi vùng có sự phát triển khác nhau,
tác động qua lại lẫn nhau -> nhà nước can thiệp để không mâu thuẫn, phát triển thế
mạnh từng vùng
- Theo lý luận phân công lao động: Phân công lao động theo nghành gắn với
phân công lao động theo lãnh thổ.
- Theo lý luận QLHCNN: kết hợp quản lý theo nghành và quản lý theo lãnh thổ
- VN tiếp giáp nhiều quốc gia nên bị ảnh hưởng từ bên ngoài rất phức tạp,
II. Mục tiêu, yêu cầu, đối tượng
1. Mục tiêu.
- Kiến thức
- Kĩ năng
- Thái độ
2. yêu cầu
- tiếp thu khoa học, chính xác + thực tiễn
3. Đối tượng nghiên cứu
Được xem xét trên các góc độ
CHƯƠNG 1. VÙNG LÃNH THỔ
I. những v
án đề chung về vùng lãnh thổ
1. Nhận thức và quan niệm
- vùng lãnh thổ là lãnh thổ được xác định mà trong đó tồn tại yếu tố tự nhiên, con
người, kết cấu hạ tầng và hoạt động của con người.
- Vùng lãnh thổ là một không gian địa lý có ranh giới xác định bởi nhà nước và
tên gọi nhất định.
- Vùng kinh tế: Một lãnh địa xác định gồm một số hoặc nhiều tỉnh có sự đồng
nhất tương đối về điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế, moi trường, phong tục tập quán
- Vùng hành chính kinh tế: (hk chép kịp^^)
2. hình thái vùng lãnh thổ
2.1. vùng không thuộc đối tượng QLNN
- vùng tự nhiên: để quan sát khí hậu thời tiết
Ph m Th Kim Oanh- NS3 Page 1
BÀI HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VÙNG LÃNH THỔ. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VÙNG LÃNH THỔ. - Người đăng: minhchau154
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
BÀI HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VÙNG LÃNH THỔ. 9 10 375