Ktl-icon-tai-lieu

Bài học về hiến pháp , tổ chức và hoạt động của quốc hội

Được đăng lên bởi KimLuyen Le
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời mở đầu.
“Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực
nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định
tại điều 83 hiến pháp 1992 hiện hành. Một câu hỏi đặt ra ở đây là: cơ cấu tổ
chức cũng như hoạt động của quốc hội được pháp luật quy định ra sao và
trên thực tế diễn ra như thế nào? Vì vậy em xin chọn đề tài: “ Tổ chức và
hoạt động của quốc hội theo pháp luật hiện hành – thực trạng và giải pháp”
đề làm rõ vấn đề trên.
Nội dung
I.Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo pháp luật hiện hành.
1. Tổ chức của Quốc hội theo pháp luật hiện hành.
Tổ chức của Quốc hội bao gồm cơ cấu bên trong được lập ra để giúp
Quốc hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn của mình. Tổ chức
Quốc hội do Hiến pháp và luật tổ chức quốc hội quy định. Tổ chức của Quốc
hội được quy định gồm có: Uỷ ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Hội
đồng dân tộc (HĐDT)và các ủy ban (UB)của Quốc hội.
Hiến pháp 1992 quy định, tách Hội đồng Nhà nước thành 2 chế định:
chủ tịch nước và Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Chủ tịch nước đảm nhiệm
nhiệm vụ nguyên thủ quốc gia còn UBTVQH là cơ quan thường trực của
Quốc hội. thành phần của UBTVQH gồm có: chủ tịch Quốc hội, phó chủ
tịch Quốc hội, và các ủy viên. Chủ tịch Quốc hội làm chủ tịch UBTVQH,
phó chủ tịch Quốc hội làm phó chủ tịch UBTVQH (điều 5 Luật tổ chức
Quốc hội, năm 2003)
Hội đồng dân tộc gồm: chủ tịch các phó chủ tịch và các ủy viên do Quốc
hội bầu ra trong các đại biểu Quốc hội. Số phó chủ tịch và số ủy viên của hội
đồng dân tộc do Quốc hội quyết định. Hội đồng dân tộc nghiên cứu và kiến
nghị với Quốc hội về vấn đề dân tộc, thực hiện quyền giám sát việc thi hành
chính sách dân tộc, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội miền
núi và vùng có đồng bào dân tộc ít người.
Ủy ban của Quốc hội được chia thành 2 loại: Ủy ban thường trực và Ủy
ban lâm thời. Ủy ban thường trực làm nhiệm vụ nghiên cứu và kiến nghị về
luật, dự án pháp lệnh, và dự án khác, những báo cáo được Quốc hội hoặc
UBTVQH giao, trình Quốc hội, UBTVQH ý kiến về chương trình xây dựng
luật, pháp lệnh, thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền
hạn do luật định; kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của ủy
ban. Theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc hội bắt
đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/20007 thì Quốc hội có 9 ủy ban thường trực, đó
là: Ủy ban pháp luật, Ủy ban tư pháp, Ủy ban kinh tế, Ủy ban tài chính, ngân

sách; Ủy ban quốc phòng và an ninh; Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên...
Lời mở đầu.
“Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực
nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định
tại điều 83 hiến pháp 1992 hiện hành. Một câu hỏi đặt ra đây là: cơ cấu tổ
chức cũng như hoạt động của quốc hội được pháp luật quy đnh ra sao
trên thực tế diễn ra như thế nào? vậy em xin chọn đề tài: Tổ chức
hoạt động của quốc hội theo pháp luật hiện hành thực trạng giải pháp”
đề làm rõ vấn đề trên.
Nội dung
I.Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo pháp luật hiện hành.
1. Tổ chức của Quốc hội theo pháp luật hiện hành.
Tổ chức của Quốc hội bao gồm cấu bên trong được lập ra để giúp
Quốc hội thực hiện chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Tổ chức
Quốc hội do Hiến pháp và luật tổ chức quốc hội quy định. Tổ chức của Quốc
hội được quy định gồm có: Uỷ ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Hội
đồng dân tộc (HĐDT)và các ủy ban (UB)của Quốc hội.
Hiến pháp 1992 quy định, tách Hội đồng Nhà nước thành 2 chế định:
chủ tịch nước Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Chủ tịch nước đảm nhiệm
nhiệm vụ nguyên thủ quốc gia còn UBTVQH quan thường trực của
Quốc hội. thành phần của UBTVQH gồm có: chủ tịch Quốc hội, phó chủ
tịch Quốc hội, các ủy viên. Chủ tịch Quốc hội làm chủ tịch UBTVQH,
phó chủ tịch Quốc hội làm p chủ tịch UBTVQH (điều 5 Luật t chức
Quốc hội, năm 2003)
Hội đồng dân tộc gồm: chủ tịch các phó chủ tịch và các ủy viên do Quốc
hội bầu ra trong các đại biểu Quốc hội. Số phó chủ tịch và số ủy viên của hội
đồng dân tộc do Quốc hội quyết định. Hội đồng dân tộc nghiên cứu kiến
nghị với Quốc hội về vấn đề dân tộc, thực hiện quyền giám sát việc thi hành
chính sách dân tộc, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội miền
núi và vùng có đồng bào dân tộc ít người.
Ủy ban của Quốc hội được chia thành 2 loại: Ủy ban thường trực Ủy
ban lâm thời. Ủy ban thường trực làm nhiệm vụ nghiên cứu kiến nghị về
luật, dự án pháp lệnh, dự án khác, những báo cáo được Quốc hội hoặc
UBTVQH giao, trình Quốc hội, UBTVQH ý kiến về chương trìnhy dựng
luật, pháp lệnh, thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền
hạn do luật đnh; kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của ủy
ban. Theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc hội bắt
đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/20007 thì Quốc hội có 9 ủy ban thường trực, đó
là: Ủy ban pháp luật, Ủy ban tư pháp, Ủy ban kinh tế, Ủy ban tài chính, ngân
Bài học về hiến pháp , tổ chức và hoạt động của quốc hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài học về hiến pháp , tổ chức và hoạt động của quốc hội - Người đăng: KimLuyen Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài học về hiến pháp , tổ chức và hoạt động của quốc hội 9 10 696