Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra môn cơ sở văn hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi vansontrung
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 883 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đã từ lâu, đời sống nông nghiệp đã ảnh hưởng rất lớn đến tính cách sống của con
người Việt Nam. Chính từ cội nguồn văn hóa mà người Việt Nam từ cách sống, cách sinh
hoạt cho đến lối nhận thức, tư duy đều chịu sự chi phối nặng nề của cội nguồn văn hóa. Nhận
thức đã thế, tư duy đã thế, tất nhiên sẽ được biểu hiện qua ngôn ngữ. Sự biểu hiện này, xưa
nay, ta dễ dàng nhìn thấy trong ngôn ngữ các tác phẩm văn chương, đặc biệt là văn chương
bình dân (văn học dân gian). Tuy nhiên, để hiểu rõ ngọn nguồn của ngôn ngữ giao tiếp hàng
ngày - loại ngôn ngữ mà từ bình dân đến trí thức đều thường dùng, không phải ai cũng cảm
nhận hết. Trong giao tiếp thông thường, ngôn ngữ có thói quen là cứ hễ nói mà được nhiều
người công nhận, hiểu được thì tất nhiên sẽ tồn tại và lưu truyền. Nhưng khi đem ngôn ngữ
Việt Nam đối chiếu với ngôn ngữ nước ngoài, mới thấy rằng: cái gốc văn hóa nông nghiệp
đã thực sự đã tạo nên một “trường ngôn ngữ nông nghiệp” rất đặc thù trong giao tiếp của
người Việt Nam.
Tháng 8-1943, khi còn trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, lần đầu tiên, Hồ Chí Minh
nêu ra một định nghĩa về văn hoá: Hồ chí Minh đã viết " Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích
của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp
luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về
mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn
hoá. Văn hóa là tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài
người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn".
Là chủ nhân của nền văn minh nông nghiệp lúa nước, người Việt Nam sống chan hòa
cùng cây cỏ tự nhiên, cùng với ruộng đồng gò bãi để tiến hành sản xuất nông nghiệp. Từ
cách nói quen thuộc trong công việc đồng áng của mình, ngôn ngữ dần dần hình thành, vốn
từ ngày càng phong phú để diễn tả mọi sự vật, sự việc cùng những tâm tư, tình cảm con
người. Cách gọi tên sự vật, hiện tượng tự nhiên gắn liền với đất đai nông nghiệp tạo nên một
ám ảnh khôn nguôi trong tâm thức người Việt để từ đó họ vận dụng vốn liếng ngôn ngữ này
vào trong giao tiếp với sự chuyển nghĩa rất rõ nét và độc đáo.
Khác với các dân tộc khác, khái niệm Tổ quốc, Quốc gia luôn luôn trừu tượng, người
Việt Nam nông nghiệp dùng hai yếu tố quan trọng nhất của sản xuất nông nghiệp để chỉ Tổ
quốc, Quốc gia, đó và Đất và Nước: “Đất nước Việt Nam”. Nhưng với cư dân làm nông
nghiệp lúa nước, lúc cần thiết, người Việt lại lấy yếu tố qu...
Đã từ lâu, đời sống nông nghiệp đã nh hưởng rất lớn đến tính cách sống của con
người Việt Nam. Chính từ cội nguồn văn hóa mà người Việt Nam t cách sống, ch sinh
hoạt cho đến lối nhận thức, tư duy đều chịu sự chi phối nặng nề của cội nguồn văn hóa. Nhận
thức đã thế, duy đã thế, tất nhiên sẽ được biểu hiện qua ngôn ngữ. Sự biểu hiện này, xưa
nay, ta dễ dàng nhìn thấy trong ngôn ngữ c tác phẩm văn chương, đặc biệt văn chương
bình dân (văn học dân gian). Tuy nhiên, để hiểu rõ ngọn nguồn của ngôn ngữ giao tiếp hàng
ngày - loại ngôn ngữ từ bình dân đến trí thức đều thường dùng, không phải ai cũng cảm
nhận hết. Trong giao tiếp thông thường, ngôn ngữ thói quen cứ hễ i được nhiều
người công nhận, hiểu được thì tất nhiên sẽ tồn tại lưu truyền. Nhưng khi đem ngôn ngữ
Việt Nam đối chiếu với ngôn ngữ nước ngoài, mới thấy rằng: cái gốc văn hóa nông nghiệp
đã thực sự đã tạo nên một “trường ngôn ngữ nông nghiệp” rất đặc thù trong giao tiếp của
người Việt Nam.
Tháng 8-1943, khi còn trong nhàcủa Tưởng Giới Thạch, lần đầu tiên, Hồ Chí Minh
nêu ra một định nghĩa về văn hoá: Hồ chí Minh đã viết " lẽ sinh tồn cũng như mục đích
của cuộc sống, loài người mới sáng tạo phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp
luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về
mặc, ăn, các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo phát minh đó tức văn
hoá. Văn hóa tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của loài
người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn".
chủ nhân của nền văn minh nông nghiệp lúa nước, người Việt Nam sống chan hòa
cùng cây cỏ tự nhiên, cùng với ruộng đồng bãi để tiến hành sản xuất nông nghiệp. Từ
cách nói quen thuộc trong công việc đồng áng của mình, ngôn ngữ dần dần hình thành, vốn
từ ngày càng phong phú đ diễn t mọi sự vật, s việc ng những tâm , tình cảm con
người. Cách gọi tên sự vật, hiện tượng tự nhiên gắn liền với đất đai nông nghiệp tạo nên một
ám ảnh khôn nguôi trong tâm thức người Việt để từ đó họ vận dụng vốn liếng ngôn ngữ này
vào trong giao tiếp với sự chuyển nghĩa rất rõ nét và độc đáo.
Khác với các dân tộc khác, khái niệm Tổ quốc, Quốc gia luôn luôn trừu tượng, người
Việt Nam nông nghiệp dùng hai yếu tố quan trọng nhất của sản xuất nông nghiệp đchỉ Tổ
quốc, Quốc gia, đó Đất Nước: “Đất ớc Việt Nam”. Nhưng với dân làm nông
nghiệp lúa nước, lúc cần thiết, người Việt lại lấy yếu tố quan trọng đầu tiên trong bốn yếu tố
chính của sản xuất nông nghiệp: Nước - Phân - Cần - Giống để gọi Quốc gia: “Nước Việt
Nam”. Từ tưởng hạt mầm, hạt giống của các loại y trồng, người Việt nâng lên đ gợi
dậy cả cội nguồn dân tộc: “Dòng giống Tiên Rồng”… Nghề chính của cư dân nông nghiệp là
trồng trọt, vì thế các loại cây trồng trở thành đối tượng gắn bó suốt cả cuộc đời của người dân
nông nghiệp. Thuần dưỡng được một loài cây để phục vụ lợi ích con người đôi lúc phải trải
qua một quá trình rất dài mới nắm được đặc tính của từng loài cây để tìm cách gieo trồng,
chăm bón. Cây cối sống được, sinh trưởng được nhờ mũ, nhờ nhựa, vậy t con người
Bài kiểm tra môn cơ sở văn hóa Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài kiểm tra môn cơ sở văn hóa Việt Nam - Người đăng: vansontrung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài kiểm tra môn cơ sở văn hóa Việt Nam 9 10 752