Ktl-icon-tai-lieu

Bài nghiên cứu môn thống kê xã hội

Được đăng lên bởi trinhlephap
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1342 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA

TIỂU LUẬN MÔN HỌC
THỐNG KÊ XÃ HỘI
THU THẬP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐIỂM HỌC TẬP
SINH VIÊN “NHT” MSSV:13114021900XX
Giáo viên : Ths LVN
Sinh viên thực hiện: TPh

Lớp:xxx . MSSV:114021900

Bình Dương, Tháng 12 năm 2014

1

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA

TIỂU LUẬN MÔN HỌC
THỐNG KÊ XÃ HỘI
THU THẬP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐIỂM HỌC TẬP
SINH VIÊN “NHT” MSSV:13114021900XX

Giáo viên : Ths LVN
Sinh viên thực hiện: TLH

Lớp:XXX . MSSV:114021900

Bình Dương, Tháng 12 năm 2014
2

PHỤ LỤC
PHỤ LỤC.......................................................................................................................3
LỜI CẢM ƠN................................................................................................................4
CAM ĐOAN KẾT QUẢ CỦA NHÓM HỌC VIÊN....................................................5
LỜI NÓI ĐẦU................................................................................................................ 6
DẪN NHẬP....................................................................................................................7
1.Lý do chọn đề tài.........................................................................................................7
2.Mục tiêu thực hiện đề tài............................................................................................7
3.Phương pháp nghiên cứu............................................................................................7
4.Vấn đề xã hội nghiên cứu khoa học...........................................................................7
5.Tiến trình nghiên cứu.................................................................................................7
NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI TIỂU LUẬN..............................................................8
PHẦN 1........................................................................................................................... 8
PHẦN 2........................................................................................................................... 10
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ................................................................................18



Kết luận................................................................................................................18
Khuyến nghị........................................................................................................18

TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA
TIỂU LUẬN MÔN HỌC
THỐNG KÊ XÃ HỘI
THU THẬP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐIỂM HỌC TẬP
SINH VIÊN “NHT” MSSV:13114021900XX
Giáo viên : Ths LVN
Sinh viên thực hiện: TPh
Lớp:xxx . MSSV:114021900
Bình Dương, Tháng 12 năm 2014
Bài nghiên cứu môn thống kê xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài nghiên cứu môn thống kê xã hội - Người đăng: trinhlephap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài nghiên cứu môn thống kê xã hội 9 10 903