Ktl-icon-tai-lieu

Bài phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi taiphan-tanphai
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I- Lý do nghiên cứu:
Lý do nghiên cứu đề tài này: Lý thuyết Modigliani-Miller từ lâu đã chỉ ra rằng trong
điều kiện thị trường vốn hoàn hảo, việc huy động vốn từ bên ngoài hay bên trong công ty
thì không có liên quan đến các quyết định đầu tư của công ty đó. Rất nhiều nghiên cứu
sau đó đã nghi ngờ tính thay thế hoàn hảo giữa nguồn vốn huy động từ bên ngoài và bên
trong công ty, dựa trên sự thật là không tồn tại một thị trường vốn hoàn hảo như vậy. Các
nghiên cứu của Fazzari, Hubbard, và Petersen (sau đây gọi tắt là FHP) (1988),
Himmelberg và Petersen (1994) đã phát hiện ra rằng dòng tiền (cash flow) có ảnh hưởng
quan trọng đối với việc quyết định đầu tư của công ty. Trong khi các nghiên cứu về mối
quan hệ giữa dòng tiền và đầu tư đã trở nên phổ biến giữa các nhà nghiên cứu ở các nước
phát triển, thì nghiên cứu về các nước đang phát triển hoặc bị thiếu, hoặc bị bỏ qua trước
đây. Tại Việt Nam, khi thị trường chứng khoán vẫn còn khá bấp bênh và các kênh thu hút
vốn khác vẫn còn chưa phát triển, các công ty Việt Nam không dễ dàng gì để có thể tiếp
cận nguồn vốn bên ngoài để tài trợ các cơ hội đầu tư của họ. Có hay không vì khó khăn
ấy mà đầu tư của các công ty Việt Nam bị phụ thuộc vào dòng tiền (cash flow) của chính
công ty, là đề tài nghiên cứu mà tác giả đặt ra ở đây.

II-Các nghiên cứu trước liên quan đến mối quan hệ giữa dòng tiền và đầu tư
II.1 “Quyết định đầu tư – Nghiên cứu thực nghiệm” (The Investment Decision — An
Empirical Study), (1958), John R. Meyer và Edwin Kuh, Harvard University Press. 4
Meyer và Kuh (1958) đã nghiên cứu thực nghiệm về nhân tố tác động đến quyết định của
công ty khi mua tài sản cố định, với dữ liệu 600 công ty Mỹ trong giai đoạn 5 năm (19461950). Một trong những phát hiện quan trọng của Meyer và Kuh là cho thấy tầm quan
trọng của các chỉ tiêu tài chính đối với quyết định đầu tư của công ty, cụ thể là công ty có
xu hướng ưu tiên sử dụng dòng tiền nội bộ cho các quyết định đầu tư. Myer và Kuh kiểm
tra sự ảnh hưởng của dòng tiền đối với đầu tư, và thấy rằng thời điểm đầu tư của công ty
có liên quan đến sự sẵn có nguồn tài trợ từ nội bộ trong hầu hết các giai đoạn phát triển
của một công ty.
II.2 “Chi phí vốn đầu tư, tài chính công ty, và lý thuyết đầu tư” (The cost of capital,
corporation finance and the theory of investment) (1958), Franco Modigliani, và Merton
Miller. Modigliani và Miller (1958) đã nghiên cứu về mối liên quan giữa cấu trúc tài
chính của công ty và quyết định đầu tư của công ty đó. Nghiên cứu của Modigliani và
M...
I- Lý do nghiên cứu:
Lý do nghiên cứu đề tài này: Lý thuyết Modigliani-Miller từ lâu đã chỉ ra rằng trong
điều kiện thị trường vốn hoàn hảo, việc huy động vốn từ bên ngoài hay bên trong công ty
thì không có liên quan đến các quyết định đầu tư của công ty đó. Rất nhiều nghiên cứu
sau đó đã nghi ngờ tính thay thế hoàn hảo giữa nguồn vốn huy động từ bên ngoài và bên
trong công ty, dựa trên sự thật là không tồn tại một thị trường vốn hoàn hảo như vậy. Các
nghiên cứu của Fazzari, Hubbard, và Petersen (sau đây gọi tắt là FHP) (1988),
Himmelberg và Petersen (1994) đã phát hiện ra rằng dòng tiền (cash flow) có ảnh hưởng
quan trọng đối với việc quyết định đầu tư của công ty. Trong khi các nghiên cứu về mối
quan hệ giữa dòng tiền và đầu tư đã trở nên phổ biến giữa các nhà nghiên cứu ở các nước
phát triển, thì nghiên cứu về các nước đang phát triển hoặc bị thiếu, hoặc bị bỏ qua trước
đây. Tại Việt Nam, khi thị trường chứng khoán vẫn còn khá bấp bênh và các kênh thu hút
vốn khác vẫn còn chưa phát triển, các công ty Việt Nam không dễ dàng gì để có thể tiếp
cận nguồn vốn bên ngoài để tài trợ các cơ hội đầu tư của họ. Có hay không vì khó khăn
ấy mà đầu tư của các công ty Việt Nam bị phụ thuộc vào dòng tiền (cash flow) của chính
công ty, là đề tài nghiên cứu mà tác giả đặt ra ở đây.
II-Các nghiên cứu trước liên quan đến mối quan hệ giữa dòng tiền và đầu tư
II.1 “Quyết định đầu tư – Nghiên cứu thực nghiệm” (The Investment Decision — An
Empirical Study), (1958), John R. Meyer và Edwin Kuh, Harvard University Press. 4
Meyer và Kuh (1958) đã nghiên cứu thực nghiệm về nhân tố tác động đến quyết định của
công ty khi mua tài sản cố định, với dữ liệu 600 công ty Mỹ trong giai đoạn 5 năm (1946-
1950). Một trong những phát hiện quan trọng của Meyer và Kuh là cho thấy tầm quan
trọng của các chỉ tiêu tài chính đối với quyết định đầu tư của công ty, cụ thể là công ty có
xu hướng ưu tiên sử dụng dòng tiền nội bộ cho các quyết định đầu tư. Myer và Kuh kiểm
tra sự ảnh hưởng của dòng tiền đối với đầu tư, và thấy rằng thời điểm đầu tư của công ty
có liên quan đến sự sẵn có nguồn tài trợ từ nội bộ trong hầu hết các giai đoạn phát triển
của một công ty.
II.2 “Chi phí vốn đầu tư, tài chính công ty, và lý thuyết đầu tư” (The cost of capital,
corporation finance and the theory of investment) (1958), Franco Modigliani, và Merton
Miller. Modigliani và Miller (1958) đã nghiên cứu về mối liên quan giữa cấu trúc tài
chính của công ty và quyết định đầu tư của công ty đó. Nghiên cứu của Modigliani và
Miller đã dẫn đến hàng loạt các nghiên cứu khác tiếp sau đó (Jorgenson 1963, Hall và
Jorgenson, 1967) cho rằng trong thị trường hoàn hảo thì các yếu tố quyết định đầu tư của
công ty không có liên quan đến quyết định tài chính của công ty mà đầu tư được quyết
1
Bài phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Người đăng: taiphan-tanphai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài phương pháp luận nghiên cứu khoa học 9 10 423