Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Dân Sự 2

Được đăng lên bởi Thanh Thảo Phạm
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bai tap luat dan su 2
Bài Tập Dân Sự 2
1/Hai vợ chồng A, B có 3 người con: C, D, K. Hai vợ chồng có tài sản là
600tr.đ.A chết để lại cho K toàn bộ di sản. Chia thừa kế cho mỗi người?
Giải:
Di sản của A: 600:2= 300 tr.đ
-Theo di chúc thì di sản K nhận được là 300 tr.đ
- Giả sử không có di chúc thì di sản của B=C=D=K= 300:4= 75 tr.đ / 1 suất
Vì B là đối tượng được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di
chúc nên B được hưởng 2/3 1 suất, B nhận được 75.(2/3)= 50 tr.đ
Và K nhận được 300-50= 250 tr.đ
Kết luận: K sẽ nhận được 250 tr.đ
B nhận được 50tr.đ
2/Hai vợ chồng A, B có 3 người con: C, D, K. Hai vợ chồng có tài sản là
600tr. A chết để lại cho K 1/2 di sản. Chia thừa kế cho mỗi người?
Giải:
-Di sản của A là 600:2= 300 tr.đ
-Giả sử A chết không để lại di chúc: B=C=D=K= 300:4= 75 tr.đ/ 1 suất .Vì B là
đối tượng được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc nên B
được hưởng 2/3 1 suất,
B nhận được 75.(2/3)= 50 tr.đ
-Theo di chúc thì di sản K nhận được là 300.(1/2)= 150 tr.d
Di sản của A còn lại là 300-150= 150 tr.đ
Di sản còn lại của A được chia theo Pháp luật:
B= C= D= K= 150:4= 37,5 tr.đ . B < 50 tr.đ => B nhận 50 tr.đ
Di sản mà K nhận được là 150 + 37,5 - (50-37,5)= 175 tr.đ
Kết luận: Vậy B nhận được 50tr.đ
C và D nhận được 37,5 tr.đ
K nhận được 175 tr.đ
3. A và B là vợ chồng, có tài sản chung 600tr.B có tài sản riêng 180tr .A và B
có 3 người con C (20tuổi, có khả năng lao động), D (17tuổi), E (14tuổi).B
chết, để lại di chúc (có hiệu lực PL), rằng chia cho 1 người ngoài gia đình
(M) 100tr và cho 1 Quỹ từ thiện 200tr. Ghi chú: ko chia cho người trong gia
đình, mà chỉ chia cho 2 đối tượng là M và Quỹ từ thiện
Giải:
- Di sản của B= 480 tr( 180 + 600/2)
-Chia thừa kế theo nội dung của di chúc :
Theo nội dung của di chúc thì ta có :
M được hưởng 100 triệu + 90 triệu =190 triệu

Quỹ từ thiện hưởng 200 triệu + 90 triệu= 290 triệu
( Vì theo di chúc "ko chia cho người trong gia đình mà chỉ chia cho 2 đối tượng là
M và Quỹ từ thiện"). Mà di chúc chỉ định đoạt 300 triệu còn 180 triệu không định
đoạt nên chia đôi phần này ra.)
Theo quy định tại điều 669 thì A,D,E là những người thuộc diện hưởng
thừa kế ko phụ thuộc nội dung của di chúc.
A=D=E=2/3*480/4= 80 triệu.
Số tiền này được trích từ các đồng thừa kế khác theo tỉ lệ :
Quỹ từ thiện phải trích ra 145 triệu trong tổng số 290 triệu mình được hưởng
M phải trích ra 95 triệu trong tổng số tiền mình được hưởng
Kq:
Quỹ từ thiện được hưởng 145 triệu
A=D=E= 80 triệu
Bài 04: Ông Đức có 3 con a. Ngọc ,...
Bai tap luat dan su 2
Bài T p Dân S 2
1/Hai v ch ng A, B có 3 ng i con: C, D, K. Hai v ch ng tài s n là ườ
600tr.đ.A ch t đ l i cho K toàn b di s n. Chia th a k cho m i ng i?ế ế ư
Gi i:
Di s n c a A: 600:2= 300 tr.đ
-Theo di cc thì di s n K nh n đ c là 300 tr.đ ượ
- Gi s không di chúc thì di s n c a B=C=D=K= 300:4= 75 tr.đ / 1 su t
B là đ i t ng đ c h ng th a k không ph thu c vào n i dung c a di ượ ượ ưở ế
chúc nên B đ c h ng 2/3 1 su t, B nh n đ c 75.(2/3)= 50 tr.đượ ưở ượ
Và K nh n đ c 300-50= 250 tr.đ ượ
K t lu n: K s nh n đ c 250 trế ượ
B nh n đ c 50tr.đ ượ
2/Hai v ch ng A, B có 3 ng i con: C, D, K. Hai v ch ng tài s n ườ
600tr. A ch t đ l i cho K 1/2 di s n. Chia th a k cho m i ng i?ế ế ư
Gi i:
-Di s n c a A là 600:2= 300 tr
-Gi s A ch t không đ l i di chúc: ế B=C=D=K= 300:4= 75 tr.đ/ 1 su t .Vì B
đ i t ng đ c h ng th a k không ph thu c vào n i dung c a di chúc nên B ượ ượ ưở ế
đ c h ng 2/3 1 su t,ượ ưở
B nh n đ c 75.(2/3)= 50 tr.đ ượ
-Theo di cc thì di s n K nh n đ c là 300.(1/2)= 150 tr.d ượ
Di s n c a A n l i là 300-150= 150 tr.đ
Di s n còn l i c a A đ c chia theo Pháp lu t: ượ
B= C= D= K= 150:4= 37,5 tr.đ . B < 50 tr.đ => B nh n 50 tr.đ
Di s n mà K nh n đ c là 150 + 37,5 - (50-37,5)= 175 tr.đ ượ
K t lu n: V y B nh n đ c 50tr.đế ượ
C và D nh n đ c 37,5 tr.đ ượ
K nh n đ c 175 tr.đ ượ
3. A và B v ch ng, có tài s n chung 600tr.Bi s n riêng 180tr .A B
3 ng i con C (20tu i, có kh năng lao đ ng), D (17tu i), E (14tu i).Bườ
ch t, đ l i di chúc (có hi u l c PL), r ng chia cho 1 ng i ngi gia đìnhế ườ
(M) 100tr và cho 1 Qu t thi n 200tr. Ghi c: ko chia cho ng i trong gia ườ
đình, mà ch chia cho 2 đ i t ng là M và Qu t thi n ượ
Gi i:
- Di s n c a B= 480 tr( 180 + 600/2)
-Chia th a k theo n i dung c a di chúc : ế
Theo n i dung c a di chúc thì ta có :
M đ c h ng 100 tri u + 90 tri u =190 tri uượ ưở
Bài Tập Dân Sự 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Dân Sự 2 - Người đăng: Thanh Thảo Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài Tập Dân Sự 2 9 10 812