Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập học kì môn Lí luận nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi duongngocthai
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................... 1
NỘI DUNG.......................................................................................................... 2
I.Khái niệm chức năng Nhà nước.................................................................... 2
II.Khái quát các chức năng cơ bản của nhà nước Việt Nam hiện
nay...................................................................................................................... 2
III.Chức năng xã hội của Nhà nước Việt Nam hiện nay................................... 2
1.Chức năng về văn hóa............................................................................... 3
2.Chức năng về giáo dục và đào tạo............................................................ 3
3.Chức năng về khoa học và công nghệ...................................................... 4
4.Chức năng về bảo vệ môi trường............................................................. 5
5.Chức năng về các vấn đề xã hội khác...................................................... 5
IV.Đánh giá về chức năng xã hội của Nhà nước Việt Nam hiện
nay..................................................................................................................... 6
KẾT LUẬN......................................................................................................... 7
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................ 8

LỜI MỞ ĐẦU.
0

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã đứng lên làm
cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công lập ra nước Việt Nam dân chủ Cộng
hòa.Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, nước Việt Nam
dân chủ cộng hòa đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công cuộc
xây dựng chủ nghĩa xã hội được thực hiện trên phạm vi cả nước.Trải qua thời gian,
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn,
tạo được uy tín ngày càng lớn trên trường quốc tế và thực hiện có hiệu quả các chức
năng của một Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước Việt Nam hiện nay là nhà nước xã
hội chủ nghĩa nên việc thực hiện chức năng về cơ bản cũng giống các nước xã hội chủ
nghĩa khác. Tuy nhiên, xuất phát từ điều kiện và hoàn cảnh khác nhau mà việc thực
hiện chức năng của Nhà nước Việt Nam cũng có những điểm khác biệt.Và để đất nước
có thể ổn định và phát triển lâu dài thì đòi hỏi Nhà nước phải thực hiện chức năng xã
hội một cách hiệu quả....
LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................... 1
NỘI DUNG.......................................................................................................... 2
I.Khái niệm chức năng Nhà nước.................................................................... 2
II.Khái quát các chức năng cơ bản của nhà nước Việt Nam hiện
nay...................................................................................................................... 2
III.Chức năng xã hội của Nhà nước Việt Nam hiện nay................................... 2
1.Chức năng về văn hóa............................................................................... 3
2.Chức năng về giáo dục và đào tạo............................................................ 3
3.Chức năng về khoa học và công nghệ...................................................... 4
4.Chức năng về bảo vệ môi trường............................................................. 5
5.Chức năng về các vấn đề xã hội khác...................................................... 5
IV.Đánh giá về chức năng xã hội của Nhà nước Việt Nam hiện
nay..................................................................................................................... 6
KẾT LUẬN......................................................................................................... 7
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................ 8
LỜI MỞ ĐẦU.
0
Bài tập học kì môn Lí luận nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập học kì môn Lí luận nhà nước và pháp luật - Người đăng: duongngocthai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập học kì môn Lí luận nhà nước và pháp luật 9 10 419