Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập học kì môn tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi hà văn thập
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 692 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam,anh hùng giải phóng
dân tộc,danh nhân văn hóa thế giới đã lãnh đạo cách mạng nước ta tới những thắng
lợi vẻ vang.Một trong những đóng góp vĩ đại của người trong cuộc đấu tranh giải
phóng dân tộc là thống nhất 3 tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam đáp
ứng yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt nam lúc bấy giờ.Những luận điểm của
Người về Đảng Cộng sản Việt Nam, về xây dựng Đảng, đặc biệt trong điều kiện
Đảng lãnh đạo chính quyền là một phần cực kỳ quan trọng. Việc tìm hiểu tiền đề ra
đời của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giúp chúng ta nắm rõ cơ sở tư tưởng – lý luận
cũng như cơ sở thực tiễn dẫn đến sự thành lập Đảng. Điều đó chi phối rất lớn
đến bản chất, nội dung, tính chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó bài viết dưới
đây sẽ viết về đề tài số 12: “ Phân tích những tiền đề ra đời của Đảng cộng sản
Việt Nam theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”.
NỘI DUNG
I.

Cơ sở lí luận
1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về sự ra đời của Đảng Cộng
sản
Mác và Lênin đã nghiên cứu các phong trào cách mạng của các nước
phương Tây và nhận thấy rằng phong trào cách mạng đó muốn giành thắng lợi trước
hết phải có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Từ đó, Mác và Lênin chủ yếu quan tâm
đến vấn đề thành lập Đảng Cộng sản ở các nước tư bản chủ nghĩa, với nhiệm vụ lãnh
đạo giai cấp vô sản và quần chúng nhân dân lao động làm cách mạng nhằm lật đổ
chế độ tư bản và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Do vậy,
xuất phát từ tình hình thực tế ở các nước tư bản phương Tây và nước Nga, Lênin đã
nêu ra luận điểm: “ Đảng Cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác với
phong trào công nhân phương Tây “.
1

Đây cũng là quy luật ra đời chung của Đảng Cộng sản trên thế giới. Chủ
nghĩa Mác – Lênin phải kết hợp với phong trào công nhân để hình thành nên Đảng
Cộng sản bởi vì: “ Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết xã hội khoa học, mang lý
tưởng về một xã hội nhân đạo thực sự, là học thuyết chân chính nhất, chắc chắn
nhất, cách mạng nhất. Học thuyết ấy đã chỉ ra con đường của sự tự giải phóng con
người và sự phát triển của xã hội ” . Nếu chỉ dừng lại ở mức độ lý luận thì chủ nghĩa
Mác – Lênin sẽ không thâm nhập được vào phòng trào thực tiễn quần chúng. Muốn
thực hiện được lí tưởng cao đẹp đó chủ nghĩa Mác – Lênin cần có một lực lượng để
biến học thuyết của mình thành hiện thực.
Giai cấp công nhân phương Tây là lực lượng tiên tiến, tiến bộ trong phương
thức sản suất, có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần tự giác cao đ...
LỜI MỞ ĐẦU
Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam,anh hùng giải phóng
dân tộc,danh nhân văn hóa thế giới đã lãnh đạo cách mạng nước ta tới những thắng
lợi vẻ vang.Một trong những đóng góp đại của người trong cuộc đấu tranh giải
phóng dân tộc thống nhất 3 tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam đáp
ứng yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt nam lúc bấy giờ.Những luận điểm của
Người về Đảng Cộng sản Việt Nam, về xây dựng Đảng, đặc biệt trong điều kiện
Đảng lãnh đạo chính quyền một phần cực kỳ quan trọng. Việc tìm hiểu tiền đề ra
đời của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giúp chúng ta nắm sở tư tưởng luận
cũng như sở thực tiễn dẫn đến sự thành lập Đảng. Điều đó chi phối rất lớn
đến bản chất, nội dung, tính chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó bài viết dưới
đây sẽ viết về đề tài số 12: Phân tích những tiền đề ra đời của Đảng cộng sản
Việt Nam theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”.
NỘI DUNG
I. Cơ sở lí luận
1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về sự ra đời của Đảng Cộng
sản
Mác Lênin đã nghiên cứu các phong trào cách mạng của các nước
phương Tây và nhận thấy rằng phong trào cách mạng đó muốn giành thắng lợi trước
hết phải sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Từ đó,c Lênin chủ yếu quan tâm
đến vấn đề thành lập Đảng Cộng sản ở các nước tư bản chủ nghĩa, với nhiệm vụ lãnh
đạo giai cấp vô sản quần chúng nhân dân lao động làm cách mạng nhằm lật đổ
chế độ bản tiến lên xây dựng chủ nghĩa hội chủ nghĩa cộng sản. Do vậy,
xuất phát từ tình hình thực tế các nước bản phương Tây nước Nga, Lênin đã
nêu ra luận điểm: Đảng Cộng sản sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác với
phong trào công nhân phương Tây “.
1
Bài tập học kì môn tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập học kì môn tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: hà văn thập
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập học kì môn tư tưởng hồ chí minh 9 10 25