Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế chính trị học

Được đăng lên bởi heoxinh7195
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1545 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

BÀI TẬP KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ

MÁC – LÊNIN

SINH VIÊN

: HOÀNG VĂN TRỌNG

NGÀY SINH

: 27/09/1990

QUÊ QUÁN

: Giao Xuân – Giao Thủy – Nam Định

LỚP

: K54 Địa Lý

ĐIỆN THOẠI

: 0974 971 149

MAIL

: hoangtronghus@yahoo.com.vn

Hà Nội 24/03/2013

Lời chia sẻ
Lý luận chính trị là nhóm môn học bắt buộc mà hiện nay các ngành đều phải học.
Hầu hết các ngành không chuyên về lý luận chính trị phải học 4 môn: Nguyên lý 1, Nguyên
lý 2, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Từ năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã biên soạn lại nội dung của Những nguyên
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Theo đó, Chủ nghĩa Mác Lênin được chia thành 2
môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin phần 1 hay Nguyên lý 1 (bao gồm
phần Triết học) và Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin phần 2 hay Nguyên
lý 2 (bao gồm phần Kinh tế học chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học).
Như vậy môn Nguyên lý 2 có hai nội dung lớn là Kinh tế học chính trị và Chủ nghĩa
xã hội khoa học. Không nên nhầm lẫn giữa môn Nguyên lý 2 và môn Triết 2. Trước kia khi
có sự phân chia khác thì môn Triết học được chia thành 2 môn là: Triết 1 (gồm toàn bộ lý
luận Triết học trước Mác) và Triết 2 (chính là Triết học Mác – Lênin). Vì vậy, Nguyên lý 2
và Triết 2 là khác nhau. Kinh tế học chính trị Mác – Lênin là cơ sở cho các môn Kinh tế
học chuyên sâu khác và có ý nghĩa to lớn đối với thực tiễn.
Trong nội dung về Kinh tế học chính trị của môn Nguyên lý 2 có xuất hiện các dạng
bài tập liên quan tới phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, mình viết file bài tập
này với mong muốn có thể chia sẻ và trao đổi cùng các bạn. Để làm và hiểu được các bài
tập thì trước hết phải hiểu hết các khái niệm, phạm trù. Phần đầu mình có viết một số khái
niệm công cụ liên quan tới bài tập.
 Mong các bạn cho ý kiến để mình sửa lại chính xác hơn.
Các bạn có điều gì thắc mắc xin gửi về địa chỉ: hoangtronghus@yahoo.com.vn
Hoặc đăng ý kiến lên page: ĐỀ THI HUS – KHTN HÀ NỘI của web facebook.com
để cùng trao đổi và thảo luận.

Hoàng Văn Trọng

In xong 24/03/2013

MỤC LỤC
PHẦN A: MỘT SỐ KHÁI NIỆM, PHẠM TRÙ LIÊN QUAN TỚI BÀI TẬP ................... 2
1. Năng suất lao động ............................................................................................................. 2
2. Cường độ lao động ............................................................................................................. 2
3. Giá trị hàng hóa .......
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
BÀI TẬP KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ
MÁC LÊNIN
SINH VIÊN : HOÀNG VĂN TRỌNG
NGÀY SINH : 27/09/1990
QUÊ QUÁN : Giao Xuân Giao Thủy – Nam Định
LỚP : K54 Địa Lý
ĐIỆN THOẠI : 0974 971 149
MAIL : hoangtronghus@yahoo.com.vn
Hà Nội 24/03/2013
Bài tập kinh tế chính trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kinh tế chính trị học - Người đăng: heoxinh7195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Bài tập kinh tế chính trị học 9 10 588