Ktl-icon-tai-lieu

bài tập logic học

Được đăng lên bởi duong-binh-nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3040 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BÀI GIẢI SÁCH GIÁO KHOA
Câu 8/155:
Vị thần ngồi giữa nói: ta là thần Khôn Ngoan => vị thần ngồi giữa không phải thần Thật Thà.
Vị thần bên trái nói: vị thần ngồi giữa là thần Thật Thà => vị thần bên trái không phải thần Thật
Thà.
Từ 2 điều trên => vị thần bên phải là thần Thật Thà.
Vị thần bên phải (thần Thật Thà) nói: vị thần ngồi giữa là thần Khôn Ngoan => vị thần ngồi
giữa là thần Khôn Ngoan.
=> còn lại vị thần bên trái là thần Dối Trá.
Kiểm tra lại kết quả trên phù hợp với 3 câu trả lời của 3 vị thần.
Câu 9/156:
Chàng trai đã hỏi:
“Người làng kia (khác làng với làng của cô) sẽ chỉ làng nào là làng A (làng nói thật)?
Nếu cô gái là người làng A:
-

Mệnh đề đúng: người làng kia (làng B - làng nói dối) sẽ chỉ làng bên kia (làng B) là
làng A.

-

Cô gái là người làng A (nói thật) => cô gái sẽ chỉ làng bên kia.

Nếu cô gái là người làng B:
-

Mệnh đề đúng: người làng kia (làng A - làng nói thật) sẽ chỉ làng bên kia (làng A) là
làng A.

-

Cô gái là người làng B (nói dối) => cô gái sẽ chỉ làng bên này (làng hiện tại).

Chàng trai sang làng A bên cạnh => cô gái là người làng B và đã chỉ làng hiện tại cho câu hỏi
trên của chàng trai.
Câu 10/156:
Từ thông tin (4): xét nghiệm dấu vân tay phát hiện ra A => chắc chắn A có mặt ở hiện trường.
Từ thông tin (1): Nếu A có mặt thì có mặt hoặc B hoặc C => hoặc B hoặc C có mặt ở hiện
trường, có nghĩa là B và C không cùng có mặt và cũng không cùng vắng mặt ở hiện trường (*)

Từ thông tin (2): Nếu D có mặt thì hoặc B và C cũng có mặt hoặc B và C cùng vắng mặt ở hiện
trường, cùng với (*) => D không có mặt ở hiện trường.
Thông tin (3) là thông tin duy nhất liên quan đến E không kết luận được sự vắng mặt của E ở
hiện trường.
Vậy tổng hợp từ các thông tin trên có thể rút ra kết luận D không có mặt ở hiện trường vụ án.
Câu 11/156:
(*) Giả sử chiều hôm qua bà nội có xem tivi (*).
Từ câu trả lời (5) của Hùng: khi bà nội xem thì cả bố và Hùng cùng ngồi xem tivi => (**) bà nội,
bố và Hùng cùng ngồi xem tivi theo giả sử.
Từ câu trả lời (1) của Hùng: bố và mẹ bao giờ cũng cùng ngồi xem tivi => (***) bà nội, bố, mẹ
và Hùng cùng ngồi xem tivi do bố Hùng có ngồi xem tivi theo kết luận (**) ở trên.
Từ câu trả lời (2) của Hùng: chiều hôm qua Hùng và mẹ không cùng ngồi xem tivi => kết luận
(***) ở trên là sai => giả sử (*) ban đầu: bà nội có xem tivi là sai.
Xét bà nội không xem tivi.
Từ câu trả lời (4) của Hùng: chiều hôm qua ông nội và bà nội chỉ một người xem tivi => ông nội
là người xem tivi.
Từ câu trả lời (3) của Hùng: ông nội không x...
BÀI GI I SÁCH GIÁO KHOA
Câu 8/155:
V th n ng i gi a nói: ta là th n Khôn Ngoan => v th n ng i gi a không ph i th n Th t Thà.
V th n bên trái nói: v th n ng i gi a là th n Th t Thà => v th n bên trái không ph i th n Th t
Thà.
T 2 đi u trên => v th n bên ph i là th n Th t Thà.
V th n bên ph i (th n Th t Thà) nói: v th n ng i gi a là th n Khôn Ngoan => v th n ng i
gi a là th n Khôn Ngoan.
=> còn l i v th n bên trái là th n D i Trá.
Ki m tra l i k t qu trên phù h p v i 3 câu tr l i c a 3 v th n. ế
Câu 9/156:
Chàng trai đã h i:
“Ng i làng kia (ườ khác làng v i làng c a cô ) s ch làng nào là làng A ( làng nói th t )?
N u cô gái là ng i làng A:ế ườ
- M nh đ đúng: ng i làng kia (làng B - làng nói d i) s ch ườ làng bên kia (làng B) là
làng A.
- Cô gái là ng i làng A (ườ nói th t ) => cô gái s ch làng bên kia.
N u cô gái là ng i làng B:ế ườ
- M nh đ đúng: ng i làng kia (làng A - làng nói th t) s ch ườ làng bên kia (làng A) là
làng A.
- Cô gái là ng i làng B (ườ nói d i ) => cô gái s ch làng bên này (làng hi n t i).
Chàng trai sang làng A bên c nh => cô gái là ng i làng B và đã ch làng hi n t i cho câu h i ườ
trên c a chàng trai.
Câu 10/156:
T thông tin (4): xét nghi m d u vân tay phát hi n ra A => ch c ch n A có m t hi n tr ng. ườ
T thông tin (1): N u A có m t thì có m t ho c B ho c C => ho c B ho c C có m t hi n ế
tr ng, có nghĩa là B và C không cùng có m t và cũng không cùng v ng m t hi n tr ng (*)ườ ườ
bài tập logic học - Trang 2
bài tập logic học - Người đăng: duong-binh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập logic học 9 10 54