Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn Công tác quốc phòng an ninh

Được đăng lên bởi anhdq-yec
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ giáo dục và đào tạo
Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Bộ môn quân sự

Bài tập lớn
Môn: Công tác quốc phòng an ninh
Đề số 2

Họ và tên sinh viên: Bùi Minh Thắng
Lớp: Kế toán tiên tiến 55B
Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2014

Câu 1: Vị trí, tác dụng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
Trước đây cũng như trong giai đoạn cách mạng hiện nay, phòng trào toàn
dân bảo vệ ANTQ luôn giữ vị trí quan trọng không thể thiếu được đối với toàn bộ
sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và sự nghiệp bảo vệ ANTQ nói riêng.
Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một bộ phận gắn bó khăng khít, chặt
chẽ với các phong trào hành động cách mạng khác của Đảng, Nhà nước ở địa
phương, đơn vị.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta tiến hành nhiều cuộc vận động
quần chúng khác nhau để giải quyết những nhiệm vụ khác nhau. Trong đó có cuộc
vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Giữa các phong trào hành động cách
mạng khác của nhân dân với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có mối quan hệ
khăng khít, tác động, hỗ trợ lẫn nhau, các phong trào hành động cách mạng khác
của nhân dân giải quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hoá, xã hội là nền tảng
vững chắc để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát động và duy trì thường
xuyên, mạnh mẽ. Ngược lại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nâng cao góp
phần phòng ngừa, ngăn chặn, đâu tranh kịp thời với bọn tội phạm, giữ ổn định
được tình hình an ninh trật tự, là điều kiện thuận lợi để phát triển các phong trào
hành động cách mạng khác của toàn dân.
Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữ vị trí chiến lược, là một trong những
biện pháp công tác cơ bản của lực lượng Công an nhân dân, là nền tảng cơ bản
trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Nhân dân lao động có khả năng to lớn, là người làm nên lịch sử, Từ trước
đến nay Đảng ta luôn khẳng định: cách mạng là sự nghiệp của toàn dân, đấu tranh
bảo vệ ANTQ và giữ gìn trật tự an toàn xã hội cũng là sự nghiệp của toàn dân. Mọi
vấn đề an ninh trật tự xảy ra khi giải quyết đều phải dựa vào nhân dân. Quán triệt
tư tưởng này của Đảng, thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về: “Ngày
hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.
Thực tiễn cho thấy phong trào hành động cách mạng của nhân dân như
phong trào “Ba không”, “Ngũ gia liên bảo”, “Thập gia liên báo” trong thời kì chống
Pháp; phong trào “bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian” trong những năm chỗng
Mỹ cứu nước và hiện nay phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã thực sự góp phục
đắc lực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng CNXH...
Bộ giáo dục và đào tạo
Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Bộ môn quân sự



Họ và tên sinh viên: Bùi Minh Thắng
Lớp: Kế toán +ên +ến 55B
Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2014
Bài tập lớn môn Công tác quốc phòng an ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn môn Công tác quốc phòng an ninh - Người đăng: anhdq-yec
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài tập lớn môn Công tác quốc phòng an ninh 9 10 988