Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn : Tử tuởng HCM

Được đăng lên bởi Thái Nguyễn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường đại học Kinh Tế Quốc Dân
Khoa Lý Luận Chính Trị

Bài Tập Lớn
Môn: Tư Tưởng Hồ Chí
Minh
Họ và tên : Trần Thanh Tùng
Mã Sinh Viên: 11144868
Lớp: Kế Toán Tiên Tiến K56

Hà Nội, ngày 13/5/2015

Page | 1

Đề bài:Phân tích luận điểm tư tưởng Hồ Chí Minh “Nước độc lập
mà người dân không được hưởng tự do hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng
có nghĩa lí gì’’.Làm rõ luận điểm trên đối với sự nghiệp đổi mới của Việt
Nam hiện nay.

LỜI MỞ ĐẦU
Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế
thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa
văn hoá nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển trong
quá trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin
vào điều kiện Việt Nam, lãnh đạo Đảng và nhân dân ta đấu tranh giành và bảo
vệ nền độc lập dân tộc, xây dựng xã hội mới. Trong quá trình lãnh đạo cách
mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng những nội dung của
tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng nước ta. Tại Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6 năm 1991), trên cơ sở nghiên cứu lý
luận và tổng kết thực tiễn, lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra khái
niệm về tư tưởng Hồ Chí Minh và khẳng định: Cùng với chủ nghĩa MácLênin, Đảng nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ IX (2011), khái niệm và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh đã được xác
định rõ hơn. Đây là một hệ thống tư tưởng bao gồm quan điểm về những
vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam, vận dụng sáng tạo và phát triển trên
nền tảng Chủ nghĩa Mác -Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.Mỗi tư
tưởng đều mang những giá trị hết sức to lớn và là những tài sản vô giá của
Đảng Cộng sản Việt Nam.Một trong những tư tưởng vô cùng quan trọng mà
ta không thể không nhắc đến chính là tư tưởng về độc lập dân tộc của
Bác.Trong hệ thống tư tưởng của mình Người có đề cập ‘Nước độc lập mà

Page | 2

người dân không được hưởng tự do hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng có
nghĩa lí gì ’’.
Dân tộc ta đã đi qua 1 chặng đường dài của lịch sử, phải hi sinh biết
bao mồ hôi xương máu và cả tính mạng của mình để đấu tranh giành độc
lập.Độc lập chính là nền tảng,động lực hình thành và phát triển của mỗi quốc
gia.Nhưng nó không phải cái đích cuối cùng mà con người hướng đến.Có
được độc lập chưa đủ, độc lập nhưng nhân dân vẫn phải sống trong sự áp...
Trường đại học Kinh Tế Quốc Dân
Khoa Lý Luận Chính Trị
Bài Tập Lớn
Môn: Tư Tưởng Hồ Chí
Minh
Họ và tên : Trần Thanh Tùng
Mã Sinh Viên: 11144868
Lớp: Kế Toán Tiên Tiến K56
Hà Nội, ngày 13/5/2015
Page | 1
Bài tập lớn môn : Tử tuởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn môn : Tử tuởng HCM - Người đăng: Thái Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập lớn môn : Tử tuởng HCM 9 10 892