Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn tâm lý

Được đăng lên bởi dang-thu
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2736 lần   |   Lượt tải: 5 lần
A. LỜI MỞ ĐẦU
Triết học Mác - Lênin xem nhân cách là "những cá nhân con người với tính cách
là sản phẩm của sự phát triển xã hội, chủ thể của lao động, của sự giao tiếp, của
nhận thức, bị quy định bởi những điều kiện lịch sử - cụ thể của đời sống xã hội".
Theo đó, nhân cách trước hết là đặc trưng xã hội của con người, là "phẩm chất
xã hội" của con người. Nhưng dưới góc độ tâm lí học thì nhân cách được nghiên
cứu một cách cụ thể cả về đặc điểm và con đường hình thành.
Khi nghiên cứu về nhân cách, một trong những vấn đề đầu tiên và cũng là
then chốt, là vấn đề sự hình thành nhân cách và các yếu tố nào, có vai trò như
thế nào đối với sự hình thành và phát triển nhân cách. Giải quyết vấn đề này
theo những cách khác nhau sẽ dẫn tới quan niệm khác nhau về bản chất của
nhân cách. Vấn đề này gắn liền với mỗi con người trong hoạt động cá nhân và
trong hoạt động xã hội; do đó đây là một trong những vấn đề rất có ý nghĩa về
mặt lý luận và thực tiễn.
Vì vậy, trong bài tiểu luận này, em quyết định chọn đề tài: “Phân tích vai trò của
các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn”. Do
đây là một vấn đề lớn và quá trình tìm hiểu và thu thập tài liệu còn gặp nhiều
khó khăn do vậy bài luận còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của
thầy cô để bài viết được hoàn thiện hơn.
B. NỘI DUNG
I. Đặt vấn đề
Khi xem xét con người với tư cách là một thành viên của một xã hội nhất định,
là chủ thể của các mối quan hệ con người, của hoạt động có ý thức và giao tiếp
thì chúng ta phải nói đến nhân cách của họ. Có thể thấy, xã hội càng phát triển
lên cao thì những yêu cầu về nhân cách càng được coi trọng. Chính vì vậy, việc
nghiên cứu các yếu tố liên quan đến sự hình thành và phát triển nhân cách cũng

1

như vai trò của chúng là rất cần thiết. Bởi có sự hiểu biết đó thì mỗi cá nhân có
thể dễ dàng hơn trong sự định hướng nhân cách cho mình.

II. Giải quyết vấn đề
1. Nhân cách và sự phát triển nhân cách
Các nhà tâm lý học khoa học cho rằng khái niệm nhân cách là một phạm trù xã
hội, có bản chất xã hội - lịch sử, nghĩa là nội dung của nhân cách là nội dung của
những điều kiện lịch sử cụ thể của xã hội được chuyển vào trong mỗi con người.
Nhìn chung thì nhân cách thường được xác định là một hệ thống các quan hệ
của con người đối với thế giới xung quang và đối với bản thân mình. Quan hệ
của con người đối với thế giới xung quanh được biểu hiện trong niềm tin của họ,
trong thế giới quan, trong thái độc của họ đối với những người khác nhưng điều
chủ yếu nhất ...
A. LỜI MỞ ĐẦU
Triết học Mác - Lênin xem nhân cách là "những cá nhân con người với tính cách
sản phẩm của sự phát triển xã hội, chủ thể của lao động, của sự giao tiếp, của
nhận thức, bị quy định bởi những điều kiện lịch sử - cụ thể của đời sống xã hội".
Theo đó, nhân cách trước hết đặc trưng hội của con người, "phẩm chất
xã hội" của con người. Nhưng dưới góc độ tâm lí học thì nhân cách được nghiên
cứu một cách cụ thể cả về đặc điểm và con đường hình thành.
Khi nghiên cứu về nhân cách, một trong những vấn đề đầu tiên và cũng
then chốt, vấn đề sự hình thành nhân cách các yếu tố nào, vai trò như
thế nào đối với sự hình thành phát triển nhân cách. Giải quyết vấn đề này
theo những cách khác nhau sẽ dẫn ti quan niệm khác nhau v bản chất của
nhân cách. Vấn đề này gắn liền với mỗi con người trong hoạt động nhân
trong hoạt động xã hội; do đó đây một trong những vấn đề rất ý nghĩa về
mặt lý luận và thực tiễn.
Vì vậy, trong bài tiểu luận này, em quyết định chọn đề tài: “Phân tích vai trò của
các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân ch. Liên hệ thực tiễn”. Do
đây một vấn đề lớn q trình tìm hiểu thu thập tài liệu còn gặp nhiều
khó khăn do vậy bài luận còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của
thầy cô để bài viết được hoàn thiện hơn.
B. NỘI DUNG
I. Đặt vấn đề
Khi xem xét con người với cách là một thành viên của một xã hội nhất định,
chủ thể của c mối quan hệ con người, của hoạt động ý thức giao tiếp
thì chúng ta phải i đến nhân cách của họ. thể thấy, hội càng phát triển
lên cao thì những yêu cầu về nhân cách càng được coi trọng. Chính vậy, việc
nghiên cứu các yếu tố liên quan đến sự hình thành phát triển nhân cách cũng
1
bài tập lớn tâm lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập lớn tâm lý - Người đăng: dang-thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
bài tập lớn tâm lý 9 10 552