Ktl-icon-tai-lieu

bài tập môn hóa học lớp 10 nâng cao

Được đăng lên bởi cptmdaidaiduong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1:
Nguyên tử của một nguyên tố A có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 48, trong đó số
hạt mang điện gấp hai lần số hạt không mang điện. Viết cấu hình electron của nguyên tử
nguyên tố A. Xác định vị trí của A trong bảng hệ thống tuần hoàn.
(Đề thi tuyển sinh trường CĐ Giao thông vận tải – 2004)
Bài 2:
Cho 3 nguyên tố A, B, D (ZA < ZB < ZC).
- A, B cùng một phân nhóm chính và ở 2 chu kỳ kiên tiếp trong bảng tuần hoàn.
- B, D là 2 nguyên tố kế cận nhau trong 1 chu kỳ.
- Tổng số proton trong 2 hạt nhân A, B là 24.
Xác định A, B, D và vị trí của A, B, D trong bảng hệ thống tuần hoàn.
(Đề thi đề nghị Olympic 30/4/2004 của trường THPT chuyên Nguyễn Du – Tỉnh Đắk Lắk)
Bài 3:
Một hợp chất cấu tạo từ cation M+ và anion X2-. Trong phân tử M2X có tổng số hạt p, n, e
là 140. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số
khối của ion M+ lớn hơn số khối của ion X2- là 23. Tổng số hạt trong ion M+ nhiều hơn
trong ion X2- là 31.
a)Viết cấu hình electron các ion M+ và X2-.
b)Xác định vị trí của M và X trong bảng tuần tuần hoàn.
(Đề thi đề nghị Olympic 30/4/2004 của trường THPT Mạc Đĩnh Chi – TP Hồ Chí Minh)
Bài 4:
Hợp chất A được tạo thành từ cation X+ và anion Y-. Phân tử A chứa 9 nguyên tử, gồm 3
nguyên tố phikim. Tỷ lệ số nguyên tử của mỗi nguyên tố là 2:3:4. Tổng số proton trong A
là 42 và trong ion Y- chứa 2 nguyên tố cùng chu kỳ, thuộc hai phân nhón chính liên tiếp.
Xác định công thức hoá học và gọi tên A.
(Đề thi đề nghị Olympic 30/4/2004 của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha –Tây Ninh)
Bài 5:
Hợp chất A có công thức phân tử M2X.
Tổng số hạt trong A là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện
là 36. Khối lượng nguyên tử X lớn hơn M là 9. Tổng số 3 loại hạt trong X2- nhiều hơn trong
M+ là 17.
a) Xác định M, X.
b) Cho 2,34g hợp chất A tác dụng với dd M’(NO3)2 thu 2,8662g kết tủa B. Xác định nguyên
tử lương M’. Nguyên tố M’ có 2 đồng vị Y, Z. Biết tổng số khối là 128, số nguyên tử của
đồng vị Y bằng 0,37 số nguyên tử của đồng vị Z. Xác định số khối của Y, Z.
(Đề thi đề nghị Olympic 30/4/2000 của trường THPT Hùng Vương- TP Hồ Chí Minh)
Bài 6:
Một hợp chất A có công thức MX2, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là một kim

loại, X là phi kim chu kỳ 3. Trong hạt nhân M có n - p=4, trong hạt nhân của X có n’=p’.
Tổng số proton trong MX2 là 58. Hãy xác định M,X và vị trí của chúng trong bảng hệ thống
tuần hoàn.
(Đề thi đề nghị Olympic 30/4/2000-lớp 11-Trường THPT Hùng Vương – TP Hồ Chí Minh)
Bài 7:
Hợp chất A tạ...
Bài 1:
Nguyên tử của một nguyên tố A có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 48, trong đó s
hạt mang điện gấp hai lần số hạt không mang điện. Viết cấu hình electron của nguyên tử
nguyên tố A. Xác định vị trí của A trong bảng hệ thống tuần hoàn.
(Đề thi tuyển sinh trường CĐ Giao thông vận tải – 2004)
Bài 2:
Cho 3 nguyên tố A, B, D (ZA < ZB < ZC).
- A, B cùng một phân nhóm chính và ở 2 chu kỳ kiên tiếp trong bảng tuần hoàn.
- B, D là 2 nguyên tố kế cận nhau trong 1 chu kỳ.
- Tổng số proton trong 2 hạt nhân A, B là 24.
Xác định A, B, D và vị trí của A, B, D trong bảng hệ thống tuần hoàn.
(Đề thi đề nghị Olympic 30/4/2004 của trường THPT chuyên Nguyễn Du – Tỉnh Đắk Lắk)
Bài 3:
Một hợp chất cấu tạo từ cation M+ và anion X2-. Trong phân tử M2X có tổng số hạt p, n, e
là 140. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số
khối của ion M+ lớn hơn số khối của ion X2- là 23. Tổng số hạt trong ion M+ nhiều hơn
trong ion X2- là 31.
a)Viết cấu hình electron các ion M+ và X2-.
b)Xác định vị trí của M và X trong bảng tuần tuần hoàn.
(Đề thi đề nghị Olympic 30/4/2004 của trường THPT Mạc Đĩnh Chi – TP Hồ Chí Minh)
Bài 4:
Hợp chất A được tạo thành từ cation X+ và anion Y-. Phân tử A chứa 9 nguyên tử, gồm 3
nguyên tố phikim. Tỷ lệ số nguyên tử của mỗi nguyên tố là 2:3:4. Tổng số proton trong A
là 42 và trong ion Y- chứa 2 nguyên tố cùng chu kỳ, thuộc hai phân nhón chính liên tiếp.
Xác định công thức hoá học và gọi tên A.
(Đề thi đề nghị Olympic 30/4/2004 của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha –Tây Ninh)
Bài 5:
Hợp chất A có công thức phân tử M2X.
Tổng số hạt trong A là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện
là 36. Khối lượng nguyên tử X lớn hơn M là 9. Tổng số 3 loại hạt trong X2- nhiều hơn trong
M+ là 17.
a) Xác định M, X.
b) Cho 2,34g hợp chất A tác dụng với dd M’(NO3)2 thu 2,8662g kết tủa B. Xác định nguyên
tử lương M’. Nguyên tố M’ có 2 đồng vị Y, Z. Biết tổng số khối là 128, số nguyên tử của
đồng vị Y bằng 0,37 số nguyên tử của đồng vị Z. Xác định số khối của Y, Z.
(Đề thi đề nghị Olympic 30/4/2000 của trường THPT Hùng Vương- TP Hồ Chí Minh)
Bài 6:
Một hợp chất A có công thức MX2, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là một kim
bài tập môn hóa học lớp 10 nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập môn hóa học lớp 10 nâng cao - Người đăng: cptmdaidaiduong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài tập môn hóa học lớp 10 nâng cao 9 10 365