Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn Hóa học nâng cao

Được đăng lên bởi Nhung Coi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP NÂNG CAO HÓA HỌC 8
Câu 1: Có 4 lọ chứa riêng biệt các hóa chất sau đã bị mất nhãn: nước đường, giấm ăn, nước
muối, rượu etylic. Làm thế nào để nhận biết được chất lỏng đựng trong mỗi lọ?
Câu 2:Có hai lọ đựng khí , mỗi lọ đựng mỗi chất là oxi và cacbonic.
a. Làm thế nào để nhận biết được chất khí trong mỗi lọ
b. Nếu trộn hai khí này với nhau thì làm thế nào tách riêng được khí cacnonic
Câu 3: Trong dầu có lẫn cát và nước. Làm thế nào để tách cát và nước ra khỏi dầu?
Cho biết:
me = 9,1095.10-31kg
mp = 1,6726.10-27kg
mn= 1,6750.10-27kg
Câu 4: Tính khối lượng theo kg của một nguyên tử cacbon gồm 6 proton, 6 notron, 6 electron
Tính tỉ số khối lượng của electron so với khối lượng của toàn nguyên tử
Câu 5: Nguyên tử sắt gồm: 26 proton, 30 notron và 26 electron
a. Tính khối lượng electron có trong 1 kg sắt
b. Tính khối lượng sắt chứa 1 kg electron
Câu 6: Có 6 nguyên tố được đánh số là: (1); (2); (3); (4); (5); (6). Biết rắng:
- Nguyên tử (6) nặng hơn nguyên tử (3) khoảng 1,66 lần.
- Nguyên tử (3) nặng hơn nguyên tử (4) khoảng 1,16 lần.
- Nguyên tử (4) nặng hơn nguyên tử (2) khoảng 1,4 lần.
- Nguyên tử (2) nặng hơn nguyên tử (5) khoảng 2,857 lần.
- Nguyên tử (5) nặng hơn nguyên tử (1) khoảng 1,166 lần.
Biết nguyên tử (1) có nguyên tử khối là 12. Hãy tìm tên và KHHH của các nguyên tố nói trên.
Câu 7. Một hợp chất có PTK là 62. Trong phân tử nguyên tố oxo chiếm 25,8% theo khối ượng ,
còn lại là Natri. Hãy cho biết số nguyên tử của mỗi nguyên tố hóa học có trong phân tử của hợp
chất.
Câu 8: Một hợp chất có thành phần khối lượng: 40%Ca, 12%C và còn lại là O. Biết phân tử khối
của hợp chất bằng 100. Cho biết phân tử của hợp chất có bao nhiêu nguyên tử của mỗi nguyên
tố.
Câu 9: Hai hợp chất A và B đều tạo bởi từ hai nguyên tố C và O. Biết:
Hợp chất A có 42,6%C và 57,4%O về khối lượng.
Hợp chất B có 27,8%C và 72.2%O về khối lượng
a. Tìm tỉ lệ tối giản của số nguyên tử C và số nguyên tử O trong phân tử hợp chất A và B
b. Nếu phân tử của hợp chất A và B đều có một nguyên tử C thì PTK của A và B sẽ là bao
nhiêu?
Câu 10: Một hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố C và O. Biết tỉ lệ về khối lượng của C đối với O là 3:8.
a. Tìm tỉ số nguyên tử C và O có trong một phân tử hợp chất
b. Tính PTK của hợp chất biết trong một phân tử hợp chất có 1 nguyên tử C.
Câu 11: Từ tỉ số khối lượng của các nguyên tố H và O trong nước là 1:8. Hãy tính số nguyên tử
của các nguyên tố tạo thành nước, từ đó suy ra CTHH của nước?
Câu 12:Muối ăn gồm hai nguyên tố hóa học là Na và Cl trong đó Na chiếm 39,...
BÀI TẬP NÂNG CAO HÓA HỌC 8
Câu 1: Có 4 lọ chứa riêng biệt các hóa chất sau đã bị mất nhãn: nước đường, giấm ăn, nước
muối, rượu etylic. Làm thế nào để nhận biết được chất lỏng đựng trong mỗi lọ?
Câu 2:Có hai lọ đựng khí , mỗi lọ đựng mỗi chất là oxi và cacbonic.
a. Làm thế nào để nhận biết được chất khí trong mỗi lọ
b. Nếu trộn hai khí này với nhau thì làm thế nào tách riêng được khí cacnonic
Câu 3: Trong dầu có lẫn cát và nước. Làm thế nào để tách cát và nước ra khỏi dầu?
Cho biết:
m
e
= 9,1095.10-31kg
m
p
= 1,6726.10-27kg
m
n
= 1,6750.10-27kg
Câu 4: Tính khối lượng theo kg của một nguyên tử cacbon gồm 6 proton, 6 notron, 6 electron
Tính tỉ số khối lượng của electron so với khối lượng của toàn nguyên tử
Câu 5: Nguyên tử sắt gồm: 26 proton, 30 notron và 26 electron
a. Tính khối lượng electron có trong 1 kg sắt
b. Tính khối lượng sắt chứa 1 kg electron
Câu 6: Có 6 nguyên tố được đánh số là: (1); (2); (3); (4); (5); (6). Biết rắng:
- Nguyên tử (6) nặng hơn nguyên tử (3) khoảng 1,66 lần.
- Nguyên tử (3) nặng hơn nguyên tử (4) khoảng 1,16 lần.
- Nguyên tử (4) nặng hơn nguyên tử (2) khoảng 1,4 lần.
- Nguyên tử (2) nặng hơn nguyên tử (5) khoảng 2,857 lần.
- Nguyên tử (5) nặng hơn nguyên tử (1) khoảng 1,166 lần.
Biết nguyên tử (1) có nguyên tử khối là 12. Hãy tìm tên và KHHH của các nguyên tố nói trên.
Câu 7. Một hợp chất có PTK là 62. Trong phân tử nguyên tố oxo chiếm 25,8% theo khối ượng ,
còn lại là Natri. Hãy cho biết số nguyên tử của mỗi nguyên tố hóa học có trong phân tử của hợp
chất.
Câu 8: Một hợp chất có thành phần khối lượng: 40%Ca, 12%C và còn lại là O. Biết phân tử khối
của hợp chất bằng 100. Cho biết phân tử của hợp chất có bao nhiêu nguyên tử của mỗi nguyên
tố.
Câu 9: Hai hợp chất A và B đều tạo bởi từ hai nguyên tố C và O. Biết:
Hợp chất A có 42,6%C và 57,4%O về khối lượng.
Hợp chất B có 27,8%C và 72.2%O về khối lượng
a. Tìm tỉ lệ tối giản của số nguyên tử C và số nguyên tử O trong phân tử hợp chất A và B
b. Nếu phân tử của hợp chất A và B đều có một nguyên tử C thì PTK của A và B sẽ là bao
nhiêu?
Câu 10: Một hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố C và O. Biết tỉ lệ về khối lượng của C đối với O là 3:8.
a. Tìm tỉ số nguyên tử C và O có trong một phân tử hợp chất
b. Tính PTK của hợp chất biết trong một phân tử hợp chất có 1 nguyên tử C.
Câu 11: Từ tỉ số khối lượng của các nguyên tố H và O trong nước là 1:8. Hãy tính số nguyên tử
của các nguyên tố tạo thành nước, từ đó suy ra CTHH của nước?
Câu 12:Muối ăn gồm hai nguyên tố hóa học là Na và Cl trong đó Na chiếm 39,3% theo khối
lượng. Hãy tìm CTHH của muối biết PTK của nó gấp 29,25 lần PTK của hidro.
Câu 13: Khi đốt nóng 1g Magie kết hợp với 2,96 g clo tạo muối Magie clorua. Tìm CTHH của
muối biết phân tử hợp chất đó chỉ có 1 nguyên tử Mg
Câu 14: Tìm CTHH của các hợp chất sau:
a. Một chất lỏng dễ bay hơi, thành phần phân tử có 23,8% C; 5,9% H; 70,3% Cl và có PTK
bằng 50,5.
b. Một hợp chất rắn màu trắng, thành phần phân tử có 40% C; 6,7% H; 53,3% Ovà có PTK
bằng 180.
Bài tập môn Hóa học nâng cao - Người đăng: Nhung Coi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập môn Hóa học nâng cao 9 10 161