Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nhóm Học phần Xã hội học tội phạm Luật Hình sự

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BàiTậpNhóm
HocPhần:XãHộiHọcTộiP
hạm

LUẬT HÌNH SỰ VÀ
NGUỒN GỐC TỘI PHẠM
HÌNH SỰ

Nguồngốctộiphạm

Phânloạitộiphạm

GiớithiệuvềBLHScủanướcC
HXHCNViệtNamnăm1999

Nguồngốccánh

Nguồngốcxãhộ

ân-sinhhọc

i

Nguồngốccán
hânvànguồng
ốcXH

Luậthìnhsự:làmộtngànhluậttronghệthốngluậtphápVN.B
aogồmtổngthểcácQPPLcủanhànướcxácđịnhnhữnghành
vilàmnguyhiểmchoxãhộibịcoilàtộiphạm,nhữnghìnhphạ
tphảiápdụngđốivớingườicóhànhviphạmtộivànhữngđiều
kiệnđểápdụngtộiphạm.

Quyphạmphápluật:lànhữngquytắcxửsựchungdonhànướcbanhànhvàđảmb
ảothựchiệnquyđịnhkhuônmẫuhànhvi.

Tộiphạm:làhànhvigâynguyhiểmchoxãhội(Khoản1điều8 &khoản4điều8
-Bộluậthìnhsự).

1.GiớithiệuvềBộLuậtHìnhSựcủanướcCHXHCNViệtNamnăm1999

Baogồmhaiphần(phầnchungvàvàphầnriêngvới24chươngvới344điều.

Phầnchung:gồm10chương, 77điều

Chương I
ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN
Chương II
HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
Chương III
TỘI PHẠM

Chương IV
THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ. MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Chương V
HÌNH PHẠT

Chương VI
CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP

Chương VII
QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Chương VIII
THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP
HÀNH HÌNH PHẠT

Chương IX
XÓA ÁN TÍCH

Chương X
NHỮNGQUYĐỊNHĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

Phầnriêng:gồm14chương, 267điều

Chương XI
CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA

Chương XII
CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI

Chương XIII
CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN

Chương XIV
CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU

Chương XV
CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Chương XVI
CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

Chương XVII
CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG

Chương XVIII
CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ

ChươngXIX:CÁCTỘIXÂMPHẠMANTOÀNCÔNGCỘNGTRẬTTỰCÔNGCỘNG

Chương XX
CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Chương XXI
CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

MụcA
CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG

MụcB
CÁC TỘI PHẠM KHÁC VỀ CHỨC VỤ

Chương XXII
CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

Chương XXIII
CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN

Chương XXIV
CÁC TỘI PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, CHỐNG LOÀI NGƯỜI VÀ TỘI PHẠM CHIẾN TRANH

2.Nguồngốctộiphạm
2.1Nguồngốccánhân-sinhhọc

Cácdấuhiệusinhhọccủangườiphạmtộic
Cácdấuhiệusinhhọccủangườiphạmtộic
óthểảnhhưởngđếnviệcphạmtộinhư:tuổi
óthểảnhhưởngđếnviệcphạmtộinhư:tuổi
,giớitính,lượnghocmôntrongcơthể,hàm
,giớitính,lượnghocmôntrongcơthể,hàm
lượnginsulintrongmáu…
lượnginsulintrongmáu…

Cáclýthuy
Cáclýthuyế
ếtliênq
tliênq
uan
uan

Lýthuyếtnhânchủnghọc:

Thuyếtnàynhìntừgốcđộsinhhọc.Nhữngngườithe
othuyếtnàychorằng:Tộiphạ...
BàiT pNhóm
HocPh n:XãH iH cT iP
h m
Bài tập nhóm Học phần Xã hội học tội phạm Luật Hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập nhóm Học phần Xã hội học tội phạm Luật Hình sự - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Bài tập nhóm Học phần Xã hội học tội phạm Luật Hình sự 9 10 228