Ktl-icon-tai-lieu

bài tập ôn lịch sử các học thuyết quản lý

Được đăng lên bởi Nhi Trần
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP MÔN:
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT QUẢN LÝ
CÂU HỎI
1. Trình bày những nội dung chính của thuyết hành vi trong quản lý
hành chính Douglas Mc. Gregor (+Tư tưởng quản lý doanh nghiệp của
Henry Mintzberg).
Nội dung tư tưởng của Mc. Gregor được dựa trên cơ sở khoa học và
thực tiễn (kinh tế - xã hội) nào?
2. Liên hệ nội dung tư tưởng đó vào hoạt động quản lý khu vực Nhà
nước hiện nay. Cho ví dụ.

I. Cơ sở khoa học và thực tiễn (điều kiện kinh tế - xã hội):
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc, các quốc
gia bước vào thời kì khôi phục kinh tế. Nhu cầu mở rộng thị trường của
các nước phát triển đã làm gia tăng tính cạnh tranh giữa các quốc gia.
Trong nội bộ các nước phát triển, các tổ chức, các liên đoàn xuất
hiện và lên tiếng bảo vệ quyền lợi người lao động và tạo ra nhiều áp lực
đối với chủ doanh nghiệp và nhà nước.
Thực tiễn phát triển kinh tế đã đặt ra hai yêu cầu đối với quản lý:
giải phóng nguồn lực con người và vai trò của nhà nước trong quản lý
nguồn nhân lực.
Nguồn lực con người là tài sản quốc gia. Vì vậy, nhà nước phải
đóng vai trò quản lý vĩ mô nguồn nhân lực xã hội này bằng các bộ luật
và pháp luật
về
lao động. Hầu hết các quốc gia bắt
đầu ban hành, phê chuẩn các văn bản pháp luật về lao động.
Hoa kì ban hành quy định tiêu chuẩn đảm bảo xã hội (1930), Điều
lệ bảo hiểm xã hội (1931), Luật về tiền lương tối thiểu, tiền lương làm
vượt giờ
và các điều kiện an toàn,
bảo hộ
lao động (1936),
Luật tiêu chuẩn lao động (1938). Pháp ban hành quy định làm việc 40
giờ/tuần, trả lương nghỉ phép (1936). Nhật Bản ban hành Luật tiêu
chuẩn lao động (1947).
Ở cấp độ quản lý vi mô, các chủ quản lý
đã
bước đầu
thu hút người lao động có trình độ tham gia công việc quản lý, có cách
thức làm cho người lao động được chia sẻ lợi nhuận của tổ chức.
Đây là thời kì xã hội bắt đầu bước vào cuộc cách mạng khoa học
công nghệ: sử dụng vật liệu mới và tự động hoá trong sản xuất.
II. Những nội dung chính của thuyết hành vi trong quản lý hành
chính Douglas Mc. Gregor
2.1. Nội dung của thuyết X
a. Cách nhìn nhận, đánh giá về con người:
Thuyết X lý luận về hành vi chung của người lao động, theo quan điểm
truyền thống. Thuyết này cho rằng :
+ Lười biếng là bản tính của con người bình thường. Họ không thích
làm việc, máy móc, vô tổ chức.

+ Chỉ làm việc cầm chừng khi bị bắt làm việc, luôn tìm cách tránh né
công việc. Họ thiếu chí tiến thủ, không dám gánh vác trách nhiệm, cam chịu
để người khác lãnh đạo, chỉ thích vật chất, chỉ muốn an thân.
+ từ khi sinh ra con người đ...
BÀI TẬP MÔN:
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT QUẢN LÝ
CÂU HỎI
1. Trình bày những nội dung chính của thuyết hành vi trong quản
hành chính Douglas Mc. Gregor (+Tư tưởng quản doanh nghiệp của
Henry Mintzberg).
Nội dung tưởng của Mc. Gregor được dựa trên s khoa học và
thực tiễn (kinh tế - xã hội) nào?
2. Liên hệ nội dung tư ởng đó vào hoạt động quản lý khu vực Nhà
nước hiện nay. Cho ví dụ.
bài tập ôn lịch sử các học thuyết quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập ôn lịch sử các học thuyết quản lý - Người đăng: Nhi Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
bài tập ôn lịch sử các học thuyết quản lý 9 10 263