Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi Tân Thanh Trần
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 2143 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40

CÂU HỎI TỰ LUẬN
MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
NĂM HỌC: 2014-2015
Câu 1: Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu trúc của quy phạm pháp luật. (lấy ví dụ
minh họa)
a. Quy phạm pháp luật:
- Là quy tắc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí và
lợi ích của nhân dân lao động, nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội.
- Quy phạm pháp luật xã hội là một quy phạm pháp luật
- Quy phạm pháp luật luôn gắn liền với nhà nước.
- Quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong cuộc sống có tính chất bắt buộc.
b. Cấu trúc của quy phạm pháp luật:
* Bộ phận giả định:
- Đây là bộ phận của quy phạm quy định địa điểm thời gian chủ thể, các hoàn cảnh, tình huống
có thể xảy ra trong thực tế mà nếu tồn tại chúng thì phải hành động theo quy tắc mà quy phạm
đặt ra.
- Các loại giả định đơn giản hoặc phức tạp giả định xác định và giả định xác định tương đối, giả
định trừu tượng…sở dĩ có nhiều loại giả định như vậy vì đời sống thực tế rất phong phú và phức
tạp.
- Nhưng để đảm bảo tính xác định chặt chẽ của pháp luật thì giả định dù phù hợp loại nào thì
cũng phải có tính xác định tới mức có thể được phù hợp với tính chất của loại giả định đó.
VD : “Người nào thấy người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng , tuy có điều kiện
mà không cứu giúp, dẫn đến hậu quả người đó chết ” ( Điều 102 – Bộ luật hình sự năm 1999) là
bộ phận giả thiết của quy phạm
* Quy định:
- Là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp luật, vì chính đây là quy tắc xử sự thể hiện ý chí nhà
nước mà mọi người phải thi hành khi xuất hiện những điều kiện mà phần giả định đặt ra.
- Với ví dụ trên thì bộ phận quy định “ tuy có điều kiện mà không cứu giúp” có hàm ý là phải
cứu người bị nạn.
- Có nhiều các phân loại phần quy định, mỗi các phân loại cần dựa vào một tiêu chuẩn nhất định.
Page 1 of 80
MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

B1407686

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40

- Phụ thuộc vào vai trò của chúng trong điều chỉnh các quan hệ xã hội chúng ta có quy định điều
chỉnh bảo vệ quy định định nghĩa, phụ thuộc vào mức độ xác định của quy tắc hanh vi ta có quy
định xác định quy định tùy nghi, tùy thuộc vào tính phức tạp của nó mà người ta quy định đơn
giản và phức tạp. phụ thuộc vào phương thức thể hiện nội dung ra có hai hệ thống phân loại, .. Vì
phần quy định là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp luật nên cách phân loại này có thể áp
dụng để phân loại quy phạm pháp luật nói chung.

* Chế tài:
- Chế tài là bộ phận của quy p...
TNG I HC C CÔNG NGH K THUT HÓA HC K40
Page 1 of 80
MÔN PHÁP LU B1407686

MÔN: PHÁP LU
C: 2014-2015
Câu 1: Quy phm pháp lut là gì? Phân tích cu trúc ca quy phm pháp lut. (ly ví d
minh ha)
a. Quy phm pháp lut:
- Là quy tc ban hành hoc tha nhm bo thc hin, th hin ý chí
li ích cng, nhu chnh quan h xã hi.
- Quy phm pháp lut xã hi là mt quy phm pháp lut
- Quy phm pháp lut luôn gn lin vi nhà nc.
- Quy phm pháp luc áp dng nhiu ln trong cuc sng có tính cht bt buc.
b. Cu trúc ca quy phm pháp lut:
* B phn gi nh:
-  phn ca quy phm thi gian ch th, các hoàn cnh, tình hung
có th xy ra trong thc t mà nu tn ti chúng thì phng theo quy tc mà quy phm
t ra.
- Các loi gi n hoc phc tp gi nh và gi i, gi
nh tr u loi gi i sng thc t rt phong phú và phc
tp.
-  m bnh cht ch ca pháp lut t gi nh dù phù hp loi nào thì
nh ti mc có th c phù hp vi tính cht ca loi gi 
i nào thi khác trong tình trng nguy hin tính mu kin
không cu giúp, dn hu qu u 102 B lut hình s 
b phn gi thit ca quy phm
nh:
- Là b phn trung tâm ca quy phm pháp luc x s th hin ý chí nhà
c mà mi phi thi hành khi xut hin nhu kin mà phn gi t ra.
- Vi d trên t b phu kin mà không ci
ci b nn.
- Có nhiu các phân loi phn qunh, mi các phân loi cn da vào mt tiêu chun nhnh.
Bài tập Pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Pháp luật đại cương - Người đăng: Tân Thanh Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Bài tập Pháp luật đại cương 9 10 796