Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tình huống về vi phạm pháp luật

Được đăng lên bởi Huỳnh Thanh Tâm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập tình huống
Bài 1: Cty TNHH Ban Mai có trụ sở tại thị xã H tỉnh X, đã được sở kế hoạch đầu tư tỉnh cấp Giấy chứng
nhận ĐKKD năm 2007, gồm 4 thành viên, Ông Hoàng góp 20% vốn điều lệ, Ông Đức 25%, ông Sơn 45%
và bà Hoa 10%. Điều lệ cty hoàn toàn phù hợp Luật DN 2005. Theo thoả thuận, ông Hoàng là chủ tịch hội
đồng thành viên, ông Sơn là giám đốc và là người đại diện trước pháp luật của cty. Để thông qua việc
sửa đổi điều lệ công ty, ông Hoàng đã triệu tập hội đồng thành viên vào ngày 23/06/2008 theo đúng trình
tự, thủ tục, Phiên họp chỉ có ông Hoàng, ông Sơn và bà Hoa tham dự. Quyết định sửa đổi Điều lệ cty
được ông Sơn và bà Hoa biểu quyết thông qua. HỎI Quyết định sửa đổi Điều lệ cty đã được thông qua
hợp lệ hay chưa? Vì sao?
Trả lời: Quyết định sửa đổi Điều lệ cty được thông qua chưa hợp lệ.
Theo Điểm a Khoản 2 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2005 thì quyết định của Hội đồng thành viên được
thông qua tại cuộc họp khi được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên
dự họp chấp thuận. Theo tình huống thì số phiếu biểu quyết thông qua của ông Sơn và bà Hoa chỉ có
55%.
Vì vậy quyết định sửa đổi điều lệ cty được thông qua chưa hợp lệ.
Bài 2: Cty CP TM Phước Vĩnh ( trụ sở chính tại TP Biên Hoà, Đồng Nai) được cấp GCN ĐKKD năm
2006. cty gồm 5 cổ đông: Quang giữ 20% Cphần, Bảo 25%, Chiến 30%, Dũng 15% và Tiến 10%. Hội
đồng quản trị bao gồm Bảo, Chiến và Quang. Điều lệ cty hoàn toàn phù hợp với LDN 2005. Ngày
25/12/06 Bảo với tư cách chủ tịch hội đồng quản trị đã triệu tập phiên họp đại hội đồng cổ đông để
quyết định về việc sửa đổi điều lệ cty. Phiên họp được triệu tập hợp lệ nhưg chỉ có Quang, Bảo Dũng và
Tiến tham dự. Quang Bảo và Tiến đã biểu quyết nhất trí sửa đổi điều lệ. HỎI: 1) QĐịnh sửa đổi điều lệ
này đã được thông qua hợp lệ hay chưa? Vì sao? 2) tháng 3/2008, cty bị tuyên bố phá sản. Hỏi Quang có
thể đứng ra thành lập ngay 1 DN mới được hay ko? Vì sao?
Trả lời:
1) Theo Điểm a Khoản 2 Điều 104 Luật doanh nghiệp 2005, thì quyết định của Đại hội đồng cổ
đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số
phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Theo tình huống thì, số phiếu biểu
quyết nhất trí sửa dổi điều lệ của Quang, Bảo và Tiến là 55%. Vì vậy quyết định quyết định sửa
đổi điều lệ cty được thông qua chưa hợp lệ.
2) Quang không thể đứng ra thành lập ngay 1 DN mới. Vì theo Khoản 2 Điều 94 Luật phá sản thì
thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản không được quy...
Bài t p tình hu ng
Bài 1: Cty TNHH Ban Mai có tr s t i th xã H t nh X, đã đ c s k ho ch đ u t t nh c p Gi y ch ng ượ ế ư
nh n ĐKKD năm 2007, g m 4 thành viên, Ông Hoàng góp 20% v n đi u l , Ông Đ c 25%, ông S n 45% ơ
và bà Hoa 10%. Đi u l cty hoàn toàn phù h p Lu t DN 2005. Theo tho thu n, ông Hoàng là ch t ch h i
đ ng thành viên, ông S n giám đ c ng i đ i di n tr c pháp lu t c a cty. Đ thông qua vi c ơ ườ ướ
s a đ i đi u l công ty, ông Hoàng đã tri u t p h i đ ng thành viên vào ngày 23/06/2008 theo đúng trình
t , th t c, Phiên h p ch ông Hoàng, ông S n Hoa tham d . Quy t đ nh s a đ i Đi u l cty ủ ụ ơ ế
đ c ông S n Hoa bi u quy t thông qua. H I Quy t đ nh s a đ i Đi u l cty đã đ c thông quaượ ơ ế ế ượ
h p l hay ch a? Vì sao? ư
Tr l i: Quy t đ nh s a đ i Đi u l cty đ c thông qua ch a h p l .ế ượ ư
Theo Đi m a Kho n 2 Đi u 52 Lu t Doanh nghi p 2005 thì quy t đ nh c a H i đ ng thành viên đ cế ượ
thông qua t i cu c h p khi đ c s phi u đ i di n ít nh t 65% t ng s v n góp c a các thành viên ượ ế
d h p ch p thu n . Theo tình hu ng thì s phi u bi u quy t thông qua c a ông S n Hoa ch ế ế ơ
55%.
Vì v y quy t đ nh s a đ i đi u l cty đ c thông qua ch a h p l . ế ượ ư
Bài 2: Cty CP TM Ph c Vĩnh ( tr s chính t i TP Biên Hoà, Đ ng Nai) đ c c p GCN ĐKKD nămướ ượ
2006. cty g m 5 c đông: Quang gi 20% Cph n, B o 25%, Chi n 30%, Dũng 15% Ti n 10%. H i ế ế
đ ng qu n tr bao g m B o, Chi n Quang. Đi u l cty hoàn toàn phù h p v i LDN 2005. Ngày ế
25/12/06 B o v i t cách ch t ch h i đ ng qu n tr đã tri u t p phiên h p đ i h i đ ng c đông đ ư
quy t đ nh v vi c s a đ i đi u l cty. Phiên h p đ c tri u t p h p l nh g ch có Quang, B o Dũng vàế ượ ư
Ti n tham d . Quang B o và Ti n đã bi u quy t nh t trí s a đ i đi u l . H I: 1) QĐ nh s a đ i đi u lế ế ế
này đã đ c thông qua h p l hay ch a? sao? 2) tháng 3/2008, cty b tuyên b phá s n. H i Quang ượ ư
th đ ng ra thành l p ngay 1 DN m i đ c hay ko? Vì sao? ượ
Tr l i:
1) Theo Đi m a Kho n 2 Đi u 104 Lu t doanh nghi p 2005, thì quy t đ nh c a Đ i h i đ ng cế
đông đ c thông qua t i cu c h p khi đ c s c đông đ i di n cho ít nh t 65% t ng sượ ượ
phi u bi u quy t c a t t c c đông d h p ch p thu n.ế ế Theo tình hu ng thì, s phi u bi u ế
quy t nh t trí s a d i đi u l c a Quang, B o Ti n 55%. v y quy t đ nh quy t đ nh s aế ế ế ế
đ i đi u l cty đ c thông qua ch a h p l . ượ ư
2) Quang không th đ ng ra thành l p ngay 1 DN m i. theo Kho n 2 Đi u 94 Lu t phá s n thì
thành viên H i đ ng qu n tr c a doanh nghi p b tuyên b phá s n không đ c quy n thành l p ượ
DN trong th i h n t 1 đ n 3 năm k t ngày DN b tuyên b phá s n. ế
Bài tập tình huống về vi phạm pháp luật - Trang 2
Bài tập tình huống về vi phạm pháp luật - Người đăng: Huỳnh Thanh Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập tình huống về vi phạm pháp luật 9 10 482