Ktl-icon-tai-lieu

bài tập trắc nghiệm đường lối

Được đăng lên bởi gaucon2309
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 97 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1:Sau khi đất nước thống nhất,nước ta đã xây dựng nên nền kinh tế xuất phát điểm là
nền sản xuất:
A .Công –nông nghiệp
C . Nông nghiệp lạc hậu
B . Nông – công nghiệp
D . Công nghiệp
Câu 2:Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố cơ bản làm cho nền kinh tế nước ta sau
chiến tranh rơi vào tình trạng khủng hoảng kéo dài:
A .Nước ta đi lên từ một nền nông nghiệp là chủ yếu.
B .Chịu hậu quả của chiến tranh.
C .bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế diễn biến hết sức phức tạp.
D .thiếu hụt về lực lượng lao động.
Câu 3:Đường lối đổi mới kinh tế nước ta được khẳng định từ năm
A .1985
B .1986
C.1990
D . 1992

Câu 4:Đổi mới đầu tiên trong lĩnh vực kinh tế của nước ta bắt đầu từ:
A .công nghiệp nặng
C .dịch vụ
B .Công nghiệp nhẹ
D .nông nghiệp
Câu 5:Xu thế phát triển nền kinh tế-xã hội nào sau đây mà đại hội Đảng cộng sản Việt
Nam lần thứ VI không khẳng định?
A .dân chủ hóa đời sống – xã hội
B .đưa đất nươc ta ra khỏi tình trạng kém phát triển,nâng cao rõ rệt đời sống vật chất,văn
hóa,tinh thần của nhân dân
C phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa
D .tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới
Câu:6 những thành tựu quan trọng về mặt xã hội mà công cuộc đổi mới nước ta đạt được
là:
A .cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ chuyển biến rõ nét
B .tốc dộ tăng trưởng kinh tế khá cao
C .công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt được những thành tựu đáng kể
D .cơ cáu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Câu 7: công cuộc đổi mới nước ta tù đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI xác định
là:
A :đổi mới toàn diện về kinh tế -xã hội
C .đổi mới ngành nông nghiệp
B đổi mới ngành công nghiệp
D .đổi mối về chính trị ,tư tưởng
Câu 8:ý nào sau đây không đúng với nền kinh tế nước ta trước thời kì đỏi mới
A .nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu
B . chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh
C . lạm phát có thời kìluôn ở mức ba con số
D . nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
Câu 9: khó khăn lớn nhất cửa nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới :
A. Mỹ cấm vận
C . các nước đột ngột cắt giảm viện trợ
B . cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề
D . khủng hoảng kinh tế trầm trọng
Câu 10:sau thời kì Đổi mới đến nay ,cơ cấu nền kinh tế nước ta có sự chuyển dịch theo xu
hướng :

A . tăng dần tỉ trọng ở khu vực I và khu vực II .giảm tỉ trọng khu vực III
B . giảm dần tỉ trọng ở khu vực I tăng tỉ trọng khu vực II và III
C . tỉ trọng khu vực I và khu vực III ổn định khu vực II tăng rất nhanh
D . khu vực I chiếm tỉ tr...
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1:Sau khi đất nước thống nhất,nước ta đã xây dựng nên nền kinh tế xuất phát điểm là
nền sản xuất:
A .Công –nông nghiệp C . Nông nghiệp lạc hậu
B . Nông – công nghiệp D . Công nghiệp
Câu 2:Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố cơ bản làm cho nền kinh tế nước ta sau
chiến tranh rơi vào tình trạng khủng hoảng kéo dài:
A .Nước ta đi lên từ một nền nông nghiệp là chủ yếu.
B .Chịu hậu quả của chiến tranh.
C .bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế diễn biến hết sức phức tạp.
D .thiếu hụt về lực lượng lao động.
Câu 3:Đường lối đổi mới kinh tế nước ta được khẳng định từ năm
A .1985 B .1986 C.1990 D . 1992
Câu 4:Đổi mới đầu tiên trong lĩnh vực kinh tế của nước ta bắt đầu từ:
A .công nghiệp nặng C .dịch vụ
B .Công nghiệp nhẹ D .nông nghiệp
Câu 5:Xu thế phát triển nền kinh tế-xã hội nào sau đây mà đại hội Đảng cộng sản Việt
Nam lần thứ VI không khẳng định?
A .dân chủ hóa đời sống – xã hội
B .đưa đất nươc ta ra khỏi tình trạng kém phát triển,nâng cao rõ rệt đời sống vật chất,văn
hóa,tinh thần của nhân dân
C phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa
D .tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới
Câu:6 những thành tựu quan trọng về mặt xã hội mà công cuộc đổi mới nước ta đạt được
là:
A .cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ chuyển biến rõ nét
B .tốc dộ tăng trưởng kinh tế khá cao
C .công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt được những thành tựu đáng kể
D .cơ cáu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Câu 7: công cuộc đổi mới nước ta tù đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI xác định
là:
A :đổi mới toàn diện về kinh tế -xã hội C .đổi mới ngành nông nghiệp
B đổi mới ngành công nghiệp D .đổi mối về chính trị ,tư tưởng
Câu 8:ý nào sau đây không đúng với nền kinh tế nước ta trước thời kì đỏi mới
A .nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu
B . chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh
C . lạm phát có thời kìluôn ở mức ba con số
D . nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
Câu 9: khó khăn lớn nhất cửa nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới :
A. Mỹ cấm vận C . các nước đột ngột cắt giảm viện trợ
B . cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề D . khủng hoảng kinh tế trầm trọng
Câu 10:sau thời kì Đổi mới đến nay ,cơ cấu nền kinh tế nước ta có sự chuyển dịch theo xu
hướng :
bài tập trắc nghiệm đường lối - Trang 2
bài tập trắc nghiệm đường lối - Người đăng: gaucon2309
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập trắc nghiệm đường lối 9 10 768