Ktl-icon-tai-lieu

Bài thảo luận môn: Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi huuhuan
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2020 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài thảo luận môn:
Đường lối cách mạng của đảng cộng
sản Việt Nam

Nhóm 3:
Thành viên nhóm:
1. Nguyễn Hữu Huân
2. Phạm Thu Hiền
3. Nguyễn Quỳnh Hương
4. Nguyễn Diệu Thúy
5. Ngô Thị Thủy
6. Nguyễn Kiều Trang
7. Cao Trung Đức
8. Nguyễn Thùy Anh
9. Nguyễn Thu Huyền
10. Trần Tuấn Anh

1. Khái niệm kinh tế thị trường
- KTTT là giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hóa. Nó
khác với kinh tế tự nhiên ở trình độ phát triển của LLSX,
trình độ phân công lao động xã hội. KTTT là một kiểu tổ
chức kinh tế xã hội, trong đó sản xuất là toàn bộ quá trình tái
sản xuất gắn chặt với thị trường. Quan hệ kinh tế giữa những
người sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiện qua trị trường, qua
việc mua, bán sản phẩm lao động của nhau.

Phân biệt: Kinh tế thị trường và kinh tế hàng hóa

Kinh tế thị trường đã có mầm mống từ trong xã
hội nô lệ, hình thành trong xã hội phong kiến và
phát triển trong xã hội chủ nghĩa tư bản

Xã hội
Nô lệ

Xã hội
phong kiến

Xã hội
TBCN

Chủ nghĩa tư bản không sản sinh
ra kinh tế hàng hóa do đó kinh tế
thị trường với tư cách là kinh tế
hàng hóa ở trình độ cao không
phải là sản phẩm riêng của chủ
nghĩa tư bản mà là thành tựu
phát triển chung của nhân loại

2. Sự hình thành tư duy của Đảng
về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới
a. Tư duy của Đảng về kinh tế thị
trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII
b. Tư duy của Đảng về kinh tế thị
trường từ Đại hội IX đến Đại hội X

a. Tư duy của Đảng về
KTTT từ Đại hội VI đến Đại
hội VIII
Thứ nhất, kinh tế thị trường không phải là cái riêng
có của chủ nghĩa tư bản mà là thành tựu phát triển
chung của nhân loại

Hai là, kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Đại hội VII của
Đảng (tháng 6/1991) xác
định cơ chế vận hành của
nền kinh tế hàng hóa
nhiều thành phần theo
định hướng xã hội chủ
nghĩa ở nước ta là “cơ
chế thị trường có sự quản
lý của nhà nước”.

Đại hội VII của Đảng (tháng 6/1991)

Đại hội VIII của
Đảng (tháng 6/1996)
đề ra nhiệm vụ đẩy
mạnh công cuộc đổi
mới toàn diện và đồng
bộ, tiếp tục phát triển
nền kinh tế nhiều
thành phần vận hành
theo cơ chế thị trường
có sự quản lý của Nhà
nước theo định hướng
xã hội chủ nghĩa.

Đại hội VIII của Đảng (tháng 6/1996)

Ba là, có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường
để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
Các chủ thế có
tính độc lập
Nền kinh tế có
tính mở cao
và vận hành
theo quy luật
vốn có của thị
trường

Kinh tế
thị trường
Hệ thống pháp quy
kiện toàn và sự
quản lý vĩ mô của
nhà nước

Giá cả cơ
bản do cung
cầu điều ti...
Bài thảo luận môn:
Đường lối cách mạng của đảng cộng
sản Việt Nam
Bài thảo luận môn: Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thảo luận môn: Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: huuhuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bài thảo luận môn: Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam 9 10 326