Ktl-icon-tai-lieu

bài thảo luận nhóm môn nghĩa vụ dân sự và hợp đồng

Được đăng lên bởi xuantranthanh0503
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trường Đại học Luật TPHCM

BÀI THẢO LUẬN NHÓM
Môn: NGHĨA VỤ DÂN SỰ VÀ HỢP ĐỒNG
Lớp 7B – VB2CQ
Buổi thảo luận ngày 05/4/2016
Thành viên của nhóm:
1 Hồ
Minh
1463801010435

Giáo………………………………………….

VẤN ĐỀ 3: BUỘC TIẾP TỤC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
1

Trên cơ sở văn bản, Tòa án có được buộc ông An giao tài sản cho ông Bình không?
Nêu rõ cơ sở văn bản khi trả lời.
Căn cứ Điều 303 Bộ Luật Dân Sự về trách nhiệm dân sự khi không thực hiện nghĩa
vụ giao vật thì Tòa án có thể buộc ông An giao tài sản cho ông Bình khi tài sản đó là “vật
đặc định”. Ngoài ra thì Bộ Luật Dân Sự không đề cập đến trách nhiệm dân sự khi không
thực hiện nghĩa vụ giao tài sản không phải là vật đặc định.
Ngoài ra, tại điểm d, khoản 2, Điều 9 BLDS 2005 cũng quy định khi một quyền dân
sự bị xâm phạm nói chung thì người có quyền lợi bị xâm phạm có thể nhờ cơ quan nhà
nướ có thẩm quyền bảo vệ:
"Điều 9. Nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự
1. Tất cả các quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác được tôn trọng
và được pháp luật bảo vệ.
2. Khi quyền dân sự của một chủ thể bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo
vệ theo quy định của Bộ luật này hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền:
a) Công nhận quyền dân sự của mình;
b) Buộc chấm dứt hành vi vi phạm;
c) Buộc xin lỗi, cải chính công khai;
d) Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;
đ) Buộc bồi thường thiệt hại."
Với những cơ sở quy định của pháp luật nêu trên, Tòa án hoàn toàn có quyền buộc
ông An phải giao tài sản cho ông Bình trong trường hợp ông Bình vẫn muốn ông An tiếp
tục thực hiện nghĩa vụ của ông An là giao tài sản cho ông Bình vì ông Bình đã thanh toán
cho ông An.
Dưới góc độ của BLDS 2015 thì bộ luật mới này không còn quy định riêng biệt về
các nghĩa vụ giao vật hay nghĩa vụ phải thực hiện một việc như tại Điều 303 và Điều 304
BLDS 2005, chiếu theo Điều 352 BLDS 2015 thì nhà làm luật đã quy định cụ thể về
trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của bên phải thực hiện nghĩa vụ:
"Điều 352. Trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ
Khi bên có nghĩa vụ thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình thì bên có quyền
được yêu cầu bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ"

2

Trong thực tế, nếu tài sản là quyền sử dụng đất hay hàng hóa (như café) thì Tòa án
có buộc ông An giao tài sản cho ông Bình không? Vì sao?
Trong thực tế, nếu tài sản là quyền sử dụng đất hay hàng hóa (như café) thì Tòa án
vẫn buộc ông An giao tài sản cho ông Bình mặc dù cả hai tài sản trên đều không là vật
đặc định. Vì:
Giao dịch dân sự được tạo ra từ sự...
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trường Đại học Luật TPHCM
BÀI THẢO LUẬN NHÓM
Môn: NGHĨA VỤ DÂN SỰ VÀ HỢP ĐỒNG
Lớp 7B – VB2CQ
Buổi thảo luận ngày 05/4/2016
Thành viên của nhóm:
1 Hồ Minh Giáo………………………………………….
1463801010435
bài thảo luận nhóm môn nghĩa vụ dân sự và hợp đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài thảo luận nhóm môn nghĩa vụ dân sự và hợp đồng - Người đăng: xuantranthanh0503
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài thảo luận nhóm môn nghĩa vụ dân sự và hợp đồng 9 10 437