Ktl-icon-tai-lieu

Bài thảo luận Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê Nin

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thảo luận học tập:

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ
BẢN CỦA CHỦ NGHĨA
MAC – LÊNIN

Vấn đề của buổi thảo luận :







Vì sao nói: sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn
tại và phát triển của xã hội loài người?
Tóm tắt nội dung qui luật quan hệ sản xuất phù
hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản
xuất. Liên hệ vào Việt Nam.
Phân tích quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ
tầng và kiến trúc thượng tầng liên hệ vào Việt
Nam.
Phân tích quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội
và ý thức xã hội.

MỜI CÁC BẠN
TRÌNH BÀY Ý
KIẾN CỦA MÌNH !

Vì sao nói: sản xuất vật chất là
cơ sở của sự tồn tại và phát triển
của xã hội loài người?

Sản xuất: là một loại hình đặc trưng của
con người bao gồm:

Sản xuất
 vật chất

Sản xuất
tinh thần

Sản xuất ra 
bản thân
 con người

3 quá trình trên gắn bó chặt chẽ với
nhau, trong đó sản xuất vật chất là cơ sở
của sự tồn tại và phát triển

NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA
GIẢNG VIÊN.

...
Th o lu n h c t p:
NH NG NGUYÊN LÝ C Ơ
B N C A CH NGHĨA
MAC LÊNIN
Bài thảo luận Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thảo luận Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê Nin - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài thảo luận Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê Nin 9 10 785