Ktl-icon-tai-lieu

Bài thi bình đẳng giới

Được đăng lên bởi luuhaiduong11101988
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM
LĐLĐ TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bài dự thi: Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới năm 2012
Họ và tên: Lưu Hải Dương, Năm sinh: 1988, Dân tộc: kinh
Đơn vị: Trường Trung Học Cơ Sở tỉnh Gia Lai
Câu 1: Thế nào là bình đẳng giới? Để thực hiện bình đẳng giới cần
phải làm gì?
Trả lời:
- Theo khoản 3, Điều 5 Luật Bình đẳng giới: Bình đẳng giới là nam, nữ có
vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của
mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình. Nam và nữ có quyền thụ
hưởng như nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình.
- Để thực hiện bình đẳng giới cần phải làm những vấn đề như sau:
+ Với vai trò là người bà, người mẹ, người vợ, người chị, người em gái
trong gia đình, phụ nữ cần tạo điều kiện cho các thành viên nâng cao nhận thức,
hiểu biết và tham gia các họat động về bình đẳng giới; phân công hợp lý; hướng
dẫn và động viên các thành viên nam trong gia đình chia sẻ công việc gia đình;
đối xử công bằng đối với các thành viên nam, nữ.
+ Với vai trò là công dân, phụ nữ và hội viên phụ nữ cần xóa bỏ tâm lý tự
ti, an phận, cam chịu và định kiến giới; có ý chí tự cường, tự lập, tự nâng cao
trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật, nâng cao nhận thức, hiểu biết về bình
đẳng giới; tích cực tham gia các họat động vì bình đẳng giới của các cấp Hội
phụ nữ, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và các cơ quan, tổ chức, tuyên truyền, phổ biến
kiến thức và hướng dẫn thực hiện những hành vi đúng về bình đẳng giới; lên án,
ngăn chặn những hành vi phân biệt đối xử về giới; giám sát việc thực hiện và
bảo đảm bình đẳng giới của cộng đồng, của các cơ quan, tổ chức và công dân.
Câu 2: Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới?
Trả lời:
Điều 6 Luật Bình đẳng Giới, quy định 6 nguyên tắc cơ bản về bình đẳng
giới gồm:
- Nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
- Nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới.
- Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới không bị coi là phân biệt đối xử về
giới.

- Chính sách bảo vệ và hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử về
giới.
- Bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp
luật.
- Thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá
nhân.
Câu 3: Nội dung bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là gì? Các biện
pháp để thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực này?
Trả lời:
- Khoản 1, 2, 3, 4 điều 11 Luật Bình đẳng giới qui định bình đẳng giới
trong lĩnh vực chính tr...
TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM
LĐLĐ TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bài dự thi: Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới năm 2012
Họ và tên: Lưu Hải Dương, Năm sinh: 1988, Dân tộc: kinh
Đơn vị: Trường Trung Học Cơ Sở tỉnh Gia Lai
Câu 1: Thế nào là bình đẳng giới? Để thực hiện bình đẳng giới cần
phải làm gì?
Trả lời:
- Theo khoản 3, Điều 5 Luật Bình đẳng giới: Bình đẳng giới là nam, nữ có
vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện hội phát huy năng lực của
mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình. Nam nữ quyền thụ
hưởng như nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình.
- Để thực hiện bình đẳng giới cần phải làm những vấn đề như sau:
+ Với vai trò người bà, người mẹ, người vợ, người chị, người em gái
trong gia đình, phụ nữ cần tạo điều kiện cho các thành viên nâng cao nhận thức,
hiểu biết tham gia các họat động về bình đẳng giới; phân công hợp lý; hướng
dẫn động viên c thành viên nam trong gia đình chia sẻ công việc gia đình;
đối xử công bằng đối với các thành viên nam, nữ.
+ Với vai trò công dân, phụ nữ hội viên phụ nữ cần xóa bỏ tâm tự
ti, an phận, cam chịu định kiến giới; ý chí tự cường, tự lập, tự nâng cao
trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật, nâng cao nhận thức, hiểu biết về bình
đẳng giới; tích cực tham gia các họat động bình đẳng giới của các cấp Hội
phụ nữ, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và các cơ quan, tổ chức, tuyên truyền, phổ biến
kiến thứchướng dẫn thực hiện những hành vi đúng về bình đẳng giới; lên án,
ngăn chặn những hành vi phân biệt đối xử về giới; giám sát việc thực hiện
bảo đảm bình đẳng giới của cộng đồng, của các cơ quan, tổ chức và công dân.
Câu 2: Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới?
Trả lời:
Điều 6 Luật Bình đẳng Giới, quy định 6 nguyên tắc bản về bình đẳng
giới gồm:
- Nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
- Nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới.
- Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới không bị coi phân biệt đối xử về
giới.
Bài thi bình đẳng giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thi bình đẳng giới - Người đăng: luuhaiduong11101988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài thi bình đẳng giới 9 10 816