Ktl-icon-tai-lieu

bài thi về phòng chống tham nhũng

Được đăng lên bởi huong-climbingrose
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
III. PHẦN THI TỰ LUẬN
2. Công tác phòng, chống tham nhũng ở Thanh Hóa:
Thanh Hóa là một trong những địa phương hưởng ứng mạnh mẽ công tác
PCTN và trong những năm gần đây đã có những chuyển biến đáng kể.
Trong những năm qua, ngoài việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao,
công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm.
Bên cạnh đó, công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành được tăng cường, nhiều vụ
khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả. Hoạt động thanh tra,
kiểm tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được tăng cường, nhiều
vụ tham nhũng được phát hiện, quan tâm chỉ đạo, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng
quy định của pháp luật, củng cố được lòng tin trong nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy
- Thanh Hóa luôn chú trọng nâng cao công tác phối hợp trong phòng, chống
tham nhũng:
- Tích cực thực hiện tuyên truyền, giám sát thực hiện công tác tuyên truyền và
nêu cao tinh thần phòng, chống tham nhũng và xử lí nghiêm các vụ tham nhũng của
tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua:
Ngày 9/5/2014 Ban Nội chính Tỉnh ủy đã cùng với liên ngành Công an tỉnh, Sở
Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh thống nhất Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác
phòng chống tham nhũng năm 2014-2015. Theo đó, các cơ quan liên quan đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về công tác
phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; qua đó, góp phần nâng
cao nhận thức, phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, tính tiền phong gương
mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức trong phòng, chống tham nhũng và đấu tranh

phòng, chống tham nhũng, đồng thời đề cao vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc, các
đoàn thể chính trị - xã hội, khơi dậy sự tham gia tích cực của nhân dân đối với công
tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Sáng 20/11/2015, tại Hội trường Tỉnh ủy,
được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính triển khai phối hợp với các
cơ quan liên quan thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về
phòng, chống tham nhũng.
Trong năm, toàn tỉnh đã ban hành mới 58 văn bản, sửa đổi 14 văn bản về thực
hiện Luật PCTN, ban hành 171 văn bản, sửa đổi bổ sung 123 văn bản liên quan đến
chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Qua kiểm tra, phát hiện 9 trường hợp vi p...
III. PHẦN THI TỰ LUẬN
2. Công tác phòng, chống tham nhũng ở Thanh Hóa:
Thanh Hóa một trong những địa phương hưởng ứng mạnh mẽ công tác
PCTN và trong những năm gần đây đã có những chuyển biến đáng kể.
Trong những năm qua, ngoài việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao,
công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm.
Bên cạnh đó, công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành được tăng cường, nhiều vụ
khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả. Hoạt động thanh tra,
kiểm tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các quan, đơn v được tăng ờng, nhiều
vụ tham nhũng được phát hiện, quan tâm chỉ đạo, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng
quy định của pháp luật, củng cố được lòng tin trong nhân dân.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy
- Thanh Hóa luôn chú trọng nâng cao công tác phối hợp trong phòng, chống
tham nhũng:
- Tích cực thực hiện tuyên truyền, giám sát thực hiện công tác tuyên truyền
nêu cao tinh thần phòng, chống tham nhũng xử nghiêm các vụ tham nhũng của
tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua:
Ngày 9/5/2014 Ban Nội chính Tỉnh ủy đã cùng với liên ngành Công an tỉnh, Sở
pháp, Thanh tra tỉnh, S Thông tin và Truyền thông, o Thanh Hóa, Đài Phát
thanh Truyền nh tỉnh thống nhất Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác
phòng chống tham nhũng năm 2014-2015. Theo đó, các quan liên quan đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời, chínhc chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của N nước sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về công tác
phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; qua đó, góp phần nâng
cao nhận thức, phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, tính tiền phong gương
mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức trong phòng, chống tham nhũng và đấu tranh
bài thi về phòng chống tham nhũng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài thi về phòng chống tham nhũng - Người đăng: huong-climbingrose
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài thi về phòng chống tham nhũng 9 10 566